معنی عملکردی

Functional (ˈfəNG(k)SH(ə)n(ə)l)

نام یا اشاره به اختلالی که هیچ پایه فیزیولوژیکی یا ساختاری برای آن مشخص نیست.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

-نام یا اشاره به اختلالی که هیچ پایه فیزیولوژیکی یا ساختاری برای آن مشخص نیست.
-در روانشناسی و روانپزشکی، به اشتباه عملکردها معادل اختلالات روانشناختی تلقی می شود.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

داشتن یک هدف خاص؛ ایجاد امکان برای کسی برای انجام کاری یا اتفاقی رخ دادن

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

در رابطه با کارکردهای زبانی، به عنوان مثال عذرخواهی ، درخواست چیزی یا امتناع از چیزی

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

نام یا اشاره به اختلالی که هیچ پایه فیزیولوژیکی یا ساختاری برای آن مشخص نیست.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات