معنی روانشناسی تجربی

experimental psychology (ikˌsperəˈmen(t)l sīˈkäləjē)

مطالعه علمی رفتار، انگیزه ها، یا شناخت در آزمایشگاه یا محیط کنترل شده دیگر به منظور پیش بینی، تبیین یا تأثیرگذاری بر رفتار یا سایر پدیده های روانشناختی.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

مطالعه علمی رفتار، انگیزه ها، یا شناخت در آزمایشگاه یا محیط کنترل شده دیگر به منظور پیش بینی، تبیین یا تأثیرگذاری بر رفتار یا سایر پدیده های روانشناختی. روانشناسی تجربی با هدف ایجاد روابط کمی از طریق تجزیه و تحلیل پاسخها در شرایط کنترل شده مختلف و تزهای نظری کافی از نتایج این مشاهدات انجام می شود.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

روانشناسی تجربی به کاری گفته می شود که توسط افرادی انجام می شود که روش های تجربی را برای مطالعه روانشناختی و فرایندهای اساسی آن به کار می برند. روانشناسان آزمایشی از مشارکت کنندگان انسانی و حیوانات برای مطالعه بسیاری از موضوعات، از جمله احساس و درک، حافظه، شناخت، یادگیری، انگیزه، احساسات استفاده می کنند. 

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

اصطلاحی بسیار کلی، قابل انطباق برای هر روش مطالعه مطالب روانشناختی که از اقدامات تجربی استفاده می کنند. زمانی این اصطلاح مختص روانشناسی آزمایشگاهی بود ولی حالا چنین نیست.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات