معنی دندریت

dendrite (ˈden.draɪt)

انتهای گیرنده یک نورون. دندریت معمولا اولین قسمت نورون است که تکانه های ارسال شده به تنه سلول را از سایر نورن ها یا گیرنده ها دریافت می کند.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

امتداد شاخه ای و نخ مانند بدن سلولی که سطح پذیرایی نورون را افزایش می دهد. چیدمان کامل دندریت های یک نورون را درخت دندریتیک می نامند و الگوی خاص و کیفیت آن را انشعاب دندریتیک می نامند.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

یک شاخه کوتاه در انتهای یک سلول عصبی که سیگنال های سلول های دیگر را دریافت می کند.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

یکی از قسمت های کوتاه مانند رشته هایی در لبه سلول عصبی که پیام ها را به سلول منتقل می کند.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

انتهای گیرنده یک نورون. دندریت معمولا اولین قسمت نورون است که تکانه های ارسال شده به تنه سلول را از سایر نورن ها یا گیرنده ها دریافت می کند.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

دندریتها، پسوندهای شاخه دار پروتوپلاسمی یک سلول عصبی هستند، که تحریک الکتروشیمیایی دریافتی از سایر سلول های عصبی را به بدن سلول یا سوما عصبی که دندریت ها از آن منشا می گیرند، نشان می دهد.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات