معنی بالینی

clinical (ˈklɪnɪkl)

در ارتباط با تشخیص و درمان اختلالات روانی، پزشکی یا سایر اختلالات، معمولا در یک کلینیک اتفاق می افتد.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

-در ارتباط با تشخیص و درمان اختلالات روانی، پزشکی یا سایر اختلالات. در اصل که فقط شامل مشاهده مستقیم بیماران بود، اکنون روشهای بالینی برای در نظر گرفتن عوامل بیولوژیکی و آماری در درمان بیماران و تشخیص بیماریها گسترش یافته اند.
-معمولا در یک کلینیک اتفاق می افتد.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

برای معاینه و درمان بیماران و بیماری های آنها

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

-مشخص کننده نوعی روش برخورد با شخصیت و روان درمانی که متمرکز بر فرد به عنوان کل است تا جست و جوی اصول کلی یا انجام مطالعات هنجاری.
-مربوط به کار طبابت یا سایر امور درمانی که بطور عمده متکی بر استنباط قضاوت ذهنی پزشک-درمان گر است.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات