تست هوش IQ کتل را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ کتل را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ کتل را هم اکنون انجام دهید تست هوش IQ کتل را هم اکنون انجام دهید

معنی اجتناب

avoidance (ə-ˈvȯi-dᵊn(t)s)

عمل یا نمونه ای از دوری از موقعیت های خاص، محیط ها، افراد یا چیزی دیگر به دلیل: -پیامد منفی پیش بینی شده از چنین برخورد یا -احساس اضطراب یا دردناک مرتبط با آنها

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

عمل یا نمونه ای از دوری از موقعیت های خاص، محیط ها، افراد یا چیزهای دیگر به دلیل (الف) پیامد منفی پیش بینی شده از چنین برخورد یا (ب) احساس اضطراب یا دردناک مرتبط با آنها. روانشناسی چندین دیدگاه نظری را برای مطالعه اجتناب به ارمغان می آورد: استفاده از آن به عنوان وسیله ای برای کنار آمدن. استفاده از آن به عنوان پاسخ به ترس یا شرم. وجود آن به عنوان یک سبک شخصیت یا استعداد؛ و وجود آن به عنوان بخشی از اختلالات اضطرابی.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

عمل اجتناب از چیزی یا کسی.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

یک مکانیسم دفاعی وابسته به انکار بصورت رد رویارویی با موقعیت ها، اشیا یا فعالیت ها، چون آن ها نماینده تکانه های ناخودآگاه پرخاشگری یا جنسی هستند و یا تنبیه برای آن تکانه ها. اجتناب از مکانیسم های دفاعی عمده در فوبی و هیستری اضطرابی است.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات