معنی دستگاه

apparatus (ˌæpəˈrætəs)

هر ابزار یا وسیله ای که در یک آزمایش یا تحقیقات دیگر استفاده می شود.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

-هر ابزار یا وسیله ای که در یک آزمایش یا تحقیقات دیگر استفاده می شود.
-در زیست شناسی، گروهی از ساختارها که عملکرد خاصی را انجام می دهند. این می تواند مانند دستگاه گلژی داخل سلولی میکروسکوپی یا همانند دستگاه دهلیزی ماکروسکوپی باشد.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-ابزارها یا سایر تجهیزات مورد نیاز برای یک فعالیت یا کار خاص
-ساختار یک سیستم یا سازمان، به ویژه ساختار یک حزب سیاسی یا دولت

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-مجموعه ای از تجهیزات یا ابزارها یا دستگاهی که برای هدف خاصی استفاده می شود.
-یک سازمان یا یک سیستم، به ویژه یک سیستم سیاسی.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

-در روانشناسی، هر وسیله یا ابزاری که برای تسهیل جریان یک تجربه طرحریزی شده است.
-در فیزیولوژی، هر گروهی از اعضا، نسوج با اجزا که از نظر کارکرد هماهنگی دارند.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات