تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود

تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود

تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود

معنی تظاهر

acting out (ˌaktɪŋˈaʊt)

یان رفتاری احساسات، برای از بین بردن تنش های مرتبط با این احساسات یا برقراری ارتباط آنها به روشی مبدل، یا غیرمستقیم به دیگران است.

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

-بیان رفتاری احساسات، برای از بین بردن تنش های مرتبط با این احساسات یا برقراری ارتباط آنها به روشی مبدل، یا غیرمستقیم به دیگران است. چنین رفتاری می تواند شامل مشاجره، درگیری، سرقت، تهدید یا عصبانیت خشمگین باشد.
-در نظریه روانکاوی، واکنش مجدد به حوادث گذشته به عنوان بیان درگیری ها، احساسات یا تمایلات عاطفی نا خود آگاه غالباً جنسی یا پرخاشگرانه بدون آگاهی آگاهانه از منشأ یا معنای این رفتارها.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

در یک موقعیت واقعی نقش بازی کنید.

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

اعمال رفتار ناخوشایند زیرا ناراضی یا ناراحت هستید، غالباً به شیوه هایی که از آنها آگاهی ندارید.

فرهنگ دهخدا

تظاهر [ت َ هَُ ] (ع مص) هم پشت شدن. (زوزنی) (دهار) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی). یارمند شدن با هم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). یکدیگر را یاری نمودن. مددگاری و با هم پشت دادگی. (ناظم الاطباء). باهم پشتی دادن و مددگاری کردن. (غیاث اللغات) (آنندراج). || به پشت درآوردن (از لغات اضداد است). (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). || نمودن. (زوزنی). وانمود کردن. وانمودن. نمودن چیزی را بی آنکه او را اصلی باشد. (یادداشت مرحوم دهخدا).

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

در روانشناسی مکانیسم های دفاعی و خودکنترلی، عمل کردن عملی است که بد یا ضد اجتماعی تلقی می شود. به طور کلی، عملی که انجام می شود برای خود یا دیگران مخرب است. این اصطلاح به این ترتیب در درمان اعتیاد جنسی، روان درمانی، جرم شناسی و والدین به کار می رود.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

کنش نمایی، برون ریزی. این اصطلاح به مکانیسمی که نشان دهنده ابراز مستقیم یک میل یا عارض نا خودآگاه به صورت عملی، به منظور پرهیز یا تعارض ناخود آگاه به صورت عملی به منظور پرهیز از عقیده یا عاطفه همراه آن است، اطلاق می شود. کنش نمایی در واقع جا به جایی واکنش رفتاری از یک موقعیت به موقعیتی دیگر است.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات