تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود

تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود

تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود تست شخصیت شناسی نئو | رایگان مدت محدود

معنی تطابق

Accommodation (əˌkɑː.məˈdeɪ.ʃən)

هر حرکت یا سازگاری، خواه فیزیکی و خواه روانی که به منظور آمادگی در مقابل محرک های ورودی صورت می گیرد.

ویکی پدیا انگلیسی (wikipedia)

سازگاری با روانشناسی، فرایندی که بواسطه آن ساختارها و رفتارهای ذهنی موجود تغییر می یابد تا نظریه گسترده تری از سازه گرایی را بیاموزد.

فرهنگ جامع روانپزشکی(CDP)

بطور کلی هر حرکت یا سازگاری، خواه فیزیکی و خواه روانی که به منظور آمادگی در مقابل محرک های ورودی صورت می گیرد.

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات