تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید تست هوش IQ ریون را هم اکنون انجام دهید

معنی پذیرش

acceptance (əkˈseptəns)

عمل موافقت با چیزی و تأیید آن

انجمن روانشناسی آمریکا(APA)

نگرش مطلوب نسبت به یک ایده، موقعیت، شخص یا گروه. در چارچوب روان درمانی و مشاوره، این نگرش پذیرنده و بدون قضاوت درمانگران یا مشاوران است که نشان دهنده احترام و توجه تلویحی مشتریان آنها به عنوان افراد است.

فرهنگ لغت آکسفورد(ODE)

-عمل پذیرش هدیه، دعوت، پیشنهاد و غیره
-عمل موافقت با چیزی و تأیید آن

فرهنگ لغت کمبریج(CALD)

-توافق کلی در مورد درست بودن چیزی، یا اینکه شخصی باید در گروهی گنجانده شود.

-پذیرش پیشنهاد، برنامه یا دعوتنامه
-پذیرش یک شخص عبارت است از موافقت با عضو شدن آن شخص در یک سازمان یا گروه یا متعلق بودن آن شخص به گروه شما به عنوان یک فرد برابر.

فرهنگ دهخدا

پذیرش. [پ َ رِ] (اِمص) مصدر دوم پذیرفتن. قبول. پذیرفتاری. تعهّد. تقبّل. فرمانبرداری .

واژه های مترادف در فارسی

اجابت، استجابت، پذیرایی، تقبل، عهدهگیری، قابلیت، قبول، مطاوعت

واژه های مترادف لاتین

admission, admittance, acceptability, acceptableness, acceptance, allowance, assent, compliance, intake, receipt, reception, resignation, sanction, tolerance, yes

جدیدترین مقالات

لیست تمامی مقالات