تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

جروم برونر

جروم برنر یک روانشناس مشهور در حوزه های مختلف روانشناسی به ویژه روانشناسی شناختی و آموزشی است. علت شهرت او به دلیل موارد زیر است:

روانشناسی شناختی در حوزه یادگیری

روانشناسی رشد

روانشناسی آموزشی در حوزه زبان

روانشناسی حقوقی

جروم برونر

Jerome Bruner

روانشناسی شناختی


برونر یکی از پیشگامان روانشناسی شناختی در ایالات متحده است که با تحقیقات اولیه احساس و ادراک خود را به عنوان فرآیندهای فعال و نه منفعل آغاز کرد.

در سال 1947، برونر مطالعه خود را با عنوان "ارزش و نیاز به عنوان عوامل سازمانده در ادراک" منتشر کرد که در آن از کودکان دارای محرومیت خواسته شد که اندازه سکه ها یا دیسک های چوبی را به اندازه پنی های آمریکایی، نیکل، سکه، ربع و نیم دلار تخمین بزنند. نتایج نشان داد که ارزش و نیازهای کودکان فقیر و ثروتمند در رابطه با سکه، باعث شده است که آنها به میزان قابل توجهی اندازه سکه ها را بیش از حد ارزیابی کنند، به ویژه هنگامی که با برآورد دقیق تر آنها از دیسک های همان اندازه مقایسه شود.

برونر توجه خود را به شناخت های واقعی معطوف کرد، که به طور غیرمستقیم در مطالعات ادراک خود بررسی کرده بود. در سال 1956، برونر کتاب مطالعه تفکر را منتشر کرد که با این کار رسماً مطالعه روانشناسی شناختی را آغاز کرد. اندکی بعد برونر به تأسیس مرکز مطالعات شناختی هاروارد کمک کرد. پس از مدتی، برونر شروع به تحقیق درباره سایر مباحث روانشناسی کرد، اما در سال 1990 به این موضوع بازگشت و یک سری سخنرانی هایی را انجام داد که بعداً در کتاب اعمال معنی تدوین شد. در این سخنرانی ها، برونر با حمایت از درک جامع تری از فرآیندهای شناختی، مدل رایانه ای ذهن را به چالش کشید.