تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

سامانه آزمون های جامع

سامانه جامع آزمون MBTI

آزمون MBTI یکی از آزمون های جامع و کاربردی برای سنجش شخصیت می باشد. در این بخش ما به طور کامل 16 تیپ شخصیتی این تست را به طور کامل و به تفکیک بررسی می کنیم.

سامانه جامع آزمون DISC

آزمون دیسک یکی از کاربردی ترین تست ها برای رفتارشناسی و سنجش شخصیت می باشد. بیشترین استفاده این تست برای غربال گری در کانون های ارزیابی سازمان ها می باشد.

سامانه جامع آزمون NEO

تست شخصیت شناسی نئو آزمون معروفی است که 5 عامل بزرگ شخصیت (وظیفه شناسی، روان رنجوری، برونگرایی، سازش پذیری وگشودگی به تجارب) را مورد بررسی قرار می دهد.