MMPI - Long Form

تست شخصیت چند وجهی مینه سوتا - فرم بلند

مرد 34 سال انجام شده در تاریخ: 29 اردیبهشت 1401

بررسی زمان صرف شده
6 ثانیه
51 دقیقه
0 ساعت

با توجه به بازه زمانی پاسخگویی به این تست به نظر می رسد فرد اندکی با بی دقتی به سوالات پاسخ داده است. هرگونه تفسیر این تست نیاز به بررسی متخصص در رابطه با چگونگی آزمون دهی دارد.

نمودار شاخص های اعتباری

نمودار شاخص های اعتباری تست MMPI را در این بخش مشاهده می کنید. خط قرمز نشان دهنده نمره خام و خط آبی نشان دهنده نمرات استاندارد است.

پس از تحلیل نتایج، 8 شاخص اعتباری اصلی تست MMPI را در مورد آزمودنی شما بررسی کرده ایم. نتایج کلی این شاخص ها نشان می دهد که:

  • شاخص VRIN : پایین تر از نقطه برش
  • شاخص TRINمحدوده استاندارد
  • شاخص Fمحدوده استاندارد
  • شاخص FB بسیار بالاتر از نقطه برش
  • شاخص FPپایین تر از نقطه برش
  • شاخص Lمحدوده استاندارد
  • شاخص Kپایین تر از نقطه برش
  • شاخص Sپایین تر از نقطه برش

لطفا قبل از نتیجه گیری در مورد شاخص های بالینی، تفسیرهای مربوط به اعتبار تست را به دقت بررسی کنید.

نمره خام
0
9
7
9
1
7
14
14
نمره استاندارد
31
50
58
79
48
65
47
37
نمودار نمرات استاندارد بدون تصحیح K

در این بخش نمرات استاندارد 10 شاخص بالینی تست MMPI آمده است. البته این نتایج بدون در نظر گرفتن شاخص K می باشد. علاوه بر نمره استاندارد، نمره خام معادل آن را نیز می توانید در زیر نمودار مشاهده کنید.

نمره خام
7
26
22
18
29
11
21
17
14
30
نمره استاندارد
57
66
52
53
56
53
64
58
43
56
+ 0.8 -
نمودار نمرات استاندارد با تصحیح K

در این بخش نمرات استاندارد 10 شاخص بالینی تست MMPI پس از تصحیح نمرات K آمده است. در زیر نمودار، علاوه بر نمره استاندارد اصلاح شده نمره خام معادل آن را نیز می توانید مشاهده کنید.

نمره خام
14
26
22
24
29
11
35
31
17
30
نمره استاندارد
54
66
52
52
56
53
68
58
43
56
+ 0.8 -
تفسیر مقیاس های اعتباری

در این قسمت به تفسیر اختصاصی شاخص های بالینی آزمودنی شما می پردازیم. چنانچه در بخش اعتباری نتایج به دست آمده معتبر هستند، می توانید با اطمینان از این یافته ها استفاده کنید. در صورت وجود اخطار در یک یا چند شاخص اعتباری، بهتر است که در نتیجه گیری نهایی احتیاط بیشتری انجام دهید. توصیه ما به شما این است که تحلیل های این بخش را به عنوان یک ابزار کمکی در مصاحبه های بالینی خود مدنظر قرار دهید.

VRIN
مقیاس ناهمسانی پاسخ متغیر

نتایج نمرات VRIN نشان می دهد که شواهدی برای پاسخگویی ناهمسان وجود ندارد. بنابراین از این نظر اعتبار لازم برای بررسی سایر تحلیل ها برقرار است.

0
100
0 نمره خام
31 نمره استاندارد(T)
پایین تر از نقطه برش
TRIN
مقیاس ناهمسانی پاسخ درست

نتایج نمرات TRIN نشان می دهد که شواهدی برای پاسخگویی ناهمسان درست و غلط وجود ندارد. بنابراین از این نظر اعتبار کافی برای سایر تحلیل ها وجود دارد.

0
100
9 نمره خام
50 نمره استاندارد(T)
پایین تر از نقطه برش
F
مقیاس تظاهر به بدی

با توجه به نمرات کسب شده احتمالا آزمودنی به شیوه معتبری به سوالات پاسخ داده است. به نظر می رسد فرد مشکلات روانشناختی خود را با دقت گزارش کرده است.

توجه: طبق نتایج تحقیقات ممکن است این نمرات نشان دهنده انحرافات اجتماعی، سیاسی و یا مذهبی نیز باشد. البته بهتر است این موارد را در چارچوب مصاحبه با آزمودنی و شرح حالی که از او دارید، تفسیر کنید.

0
100
7 نمره خام
58 نمره استاندارد(T)
محدوده استاندارد
FB
مقیاس نابسامدی انتهای آزمون

به نظر نمی رسد روش پاسخدهی آزمودنی در بخش پایانی تست تغییر محسوسی کرده باشد. بنابراین این شاخص اعتباری را در نظر نمی گیریم و به همان نتایج F که در بالا گزارش شد، بسنده می کنیم.

0
100
9 نمره خام
79 نمره استاندارد(T)
بسیار بالاتر از نقطه برش
FP
مقیاس نابسامدی آسیب شناسی روانی

با توجه به مقدار FP به دست آمده می توانیم بگوییم که آزمودنی وضعیت سلامت روان فعلی خود را به درستی گزارش نموده است.

0
100
1 نمره خام
48 نمره استاندارد(T)
پایین تر از نقطه برش
L
مقیاس تظاهر به خوبی (دروغ)

نمرات نسبتا بالای L نشان می دهد که آزمودنی قصد دارد توصیف بسیار خوب و مثبتی از خود نشان دهد. به نظر می رسد این پروتکل باید با احتیاط بیشتری تحلیل شود. بهتر است در صورت تفسیر نتایج مساله "دفاعی بودن آزمودنی" نیز در نظر گرفته شود.

0
100
7 نمره خام
65 نمره استاندارد(T)
محدوده استاندارد
K
مقیاس حالت تدافعی

با توجه به نمرات کسب شده در مقیاس K که میزان متوسطی است به نظر می رسد، آزمودنی برداشت متعادلی از خود ارائه نموده است. در واقع این آزمودنی هم ویژگی های رفتاری و شخصیتی مثبت و هم منفی را گزارش کرده است.

0
100
14 نمره خام
47 نمره استاندارد(T)
پایین تر از نقطه برش
S
مقیاس خودتوصیفی عالی

نمره فرد در این مقیاس کمتر از سطح متوسط است. احتمال این وجود دارد که فرد نشانه ها و مشکلاتش را بیشتر از حد نشان دهد. البته این فرضیه باید با احتیاط کامل بررسی شود. جهت تایید یا رد آن بهتر است چک کنید که تا چه حد مشکلات و نشانه هایی که مراجعتان از آن ها صحبت می کند واقعی هستند. این کار را می توانید از طریق صحبت با همراهان وی و یا تناقض های او در هنگام گرفتن شرح حال انجام دهید.

0
100
14 نمره خام
37 نمره استاندارد(T)
پایین تر از نقطه برش
تفسیر مقیاس های بالینی

در این قسمت به تفسیر اختصاصی شاخص های بالینی آزمودنی شما می پردازیم. چنانچه در بخش اعتباری نتایج به دست آمده معتبر هستند، می توانید با اطمینان از این یافته ها استفاده کنید. در صورت وجود اخطار در یک یا چند شاخص اعتباری، بهتر است که در نتیجه گیری نهایی احتیاط بیشتری انجام دهید. توصیه ما به شما این است که تحلیل های این بخش را به عنوان یک ابزار کمکی در مصاحبه های بالینی خود مدنظر قرار دهید.

Hs
مقیاس خودبیمارانگاری

نمرات خودبیمارانگاری این فرد در حد نرمال می باشد. به نظر می رسد او حساسیت طبیعی در مورد علائم جسمانی و ویژگی های بدنی خود دارد. بنابراین این شاخص با توجه به ضرائب به دست آمده به لحاظ بالینی معنادار نمی باشد.

0
100
7 نمره خام
54 نمره استاندارد(T)
محدوده استاندارد
D
مقیاس افسردگی

این فرد تا حدودی از افسردگی رنج می برد. نگرانی های او در مورد آینده و احساس نا امنی باعث شده است که حس منفی و عدم رضایت به زندگی داشته باشد. احتمالا اعتماد به نفس پایینی دارد و سعی می کند فاصله روانی خود با دیگران را حفظ نماید. مهارت های مقابله ای او برای کاهش فشارهای روانی کافی نیست و ممکن است نتواند به خوبی از پس موقعیت های سخت و دشوار برآید.

توجه: این شاخص می تواند واکنشی به شرایط اقتصادی و مشکلات اجتماعی باشد. در فرایند مداخله زمینه مشکلات واقعی را به دقت بررسی کنید.

توجه: اگر مراجع شما در دوره های حساس مهم زندگی مانند انتخاب شغل یا ازدواج قرار دارد ممکن است بخشی از علائم او به دلیل استیصال و ناتوانی در تصمیم گیری باشد.

توجه: جهت فالوآپ افکار خودآسیب رسان، بهتر است افکار خودکشی این فرد را با تست سنجش افکار خودکشی بک مورد ارزیابی قرار دهید.

برخی از علائم و نشانه های همراه با افسردگی که ممکن است در این فرد بالا باشد. لطفا این موارد را در مصاحبه بالینی بیشتر بررسی کنید و در صورت لزوم در اهداف درمانی خود قرار دهید:

ناامیدی نسبت به آینده

احساس گناه

عدم لذت

کندی روانی حرکتی

اختلالات خواب

بی قراری

ضعف در تمرکز

تحریک پذیری

غذا خوردن ناسالم

فقدان انگیزه پیشرفت

احساس شکست

انزوا و گوشه گیری

کمبود توجه

علائق محدود

محافظه کاری

ضعف تصمیم گیری

انکار

0
100
26 نمره خام
66 نمره استاندارد(T)
بالاتر از نقطه برش
Hy
مقیاس هیستری

نمرات کسب شده در این مقیاس در سطح نرمال است. با توجه به پاسخ هایی که آزمودنی ثبت کرده است هیچگونه شواهد بالینی برای علائم هیستری وجود ندارد.

0
100
22 نمره خام
52 نمره استاندارد(T)
محدوده استاندارد
Pd
مقیاس انحراف روانی-اجتماعی

با توجه به نمرات کسب شده در این مقیاس، وضعیت روانی-اجتماعی فرد در سطح متوسط یا نرمال قرار دارد. به نظر می رسد که نشانه هایی مبنی بر انحراف روانی اجتماعی دیده نمی شود. به نظر می رسد این فرد روابط متعادل و صمیمانه ای با دیگران دارد. نسبت به اطرافیان خود احساس مسئولیت نموده و سعی می کند نیازهای آن ها را در نظر بگیرد.

0
100
18 نمره خام
52 نمره استاندارد(T)
محدوده استاندارد
Mf
مقیاس زنانگی / مردانگی

نمرات کسب شده در این مقیاس در سطح متوسط یا نرمال است. بنابراین شواهدی مبنی بر عدم علاقه به کلیشه های جنسی و یا بروز ویژگی های سنتی مردانه در این فرد دیده نمی شود. در واقع با توجه به پاسخ های داده شده به سوالات این قسمت می توان گفت علائق و تمایلات او به اکثر مردان شبیه است.

0
100
29 نمره خام
56 نمره استاندارد(T)
محدوده استاندارد
Pa
مقیاس پارانویا

با توجه به نمراتی که فرد در این مقیاس کسب کرده است می توان گفت در سطح متعادل و نرمالی قرار دارد. در واقع شواهدی دال بر اینکه او مستعد پارانوئید است، وجود ندارد. به نظر می رسد او در عین هوشیاری به اطراف خود، نسبت به دیگران حسن نیت دارد. فردی کینه توز، حسود، متنفر و مقاوم نیست. اشتباهات و خطای خود را به دیگران نسبت نمی دهد و سعی می کند مسئولیت رفتارهای خود را بپذیرد.

0
100
11 نمره خام
53 نمره استاندارد(T)
محدوده استاندارد
Pt
مقیاس ضعف روانی

با توجه به نمراتی که مراجع شما در مقیاس Pt کسب کرده است، به نظر می رسد او تا حدودی دچار آشفتگی روانی است. ممکن است احساس اضطراب، نگرانی و خستگی داشته باشد. گاهی نگران است که دیگران او را نپذیرند. همچنین تمایل دارد کارها را در حد خوب و کمال انجام دهد. بنابراین در صورت انجام ندادن درست وظایف، احساس گناه داشته و خود را سرزنش می کند.

توجه: در مصاحبه های تشخیصی خود با این فرد، علائم اختلالات اضطرابی وسواس فکری-عملی را بررسی نمایید.

توجه: این فرد ممکن است زیاد دلیل تراشی و فلسفه بافی کند. بنابراین در فرایند درمان نسبت به تفسیرها مقاوم است.

برخی از علائم و نشانه های ضعف روانی (Pt) که ممکن است در این فرد بالا باشد. لطفا این موارد را در مصاحبه بالینی بیشتر بررسی کنید و در صورت لزوم در اهداف درمانی خود قرار دهید:

اضطراب

عدم تمرکز

بدبینی به آینده

خستگی و بی خوابی

وسواس

احساس حقارت

اعتماد به نفس پایین

انعطاف ناپذیری

کمال گرایی

احساس گناه

ضعف در تصمیم گیری

0
100
21 نمره خام
68 نمره استاندارد(T)
بالاتر از نقطه برش
Sc
مقیاس اسکیزوفرنی

نمرات این شخص در شاخص Sc اندکی روبه بالا است. شواهد بالینی قابل توجهی برای وجود علائم اختلالات روانپریشی وجود ندارد. با این حال رگه هایی از شخصیت اسکیزوئید ممکن است در این فرد دیده شود. به نظر می رسد علاقه محدودی نسبت به دیگران دارد. همچنین احساس نا ایمنی، حقارت، ناتوانی و نارضایتی در این فرد دیده می شود. ممکن است گاهی رفتارها و یا قضاوت های عجیب نیز داشته باشد.

0
100
17 نمره خام
58 نمره استاندارد(T)
محدوده استاندارد
Ma
مقیاس هیپومانیا

نمرات این فرد در شاخص Ma پایین است. با توجه به نحوه پاسخگویی به سوالات شواهدی دال بر علائم اختلال یا تظاهرات رفتاری یک دوره مانیا دیده نمی شود. با این حال پایین بودن بیش از حد این مقیاس در فرد می تواند نشانه انرژی کم، اعتماد به نفس پایین و یا بدبینی او باشد.

توجه: با توجه به پایین بودن نمرات، کم بودن انرژی فرد به دلیل خستگی در هنگام آزمودن دهی را بررسی نمایید.

0
100
14 نمره خام
43 نمره استاندارد(T)
پایین تر از نقطه برش
Si
مقیاس درونگرایی اجتماعی

نمرات این فرد در مقیاس درونگرایی اجتماعی (Si) اندکی بالا می باشد. به نظر می رسد که او تا حدودی خجالتی و کمرو است. ممکن است در موقعیت های اجتماعی اعتماد به نفس کمی داشته باشد و سعی کند احساسات و هیجانات خود را کنترل نماید. احتمالا فردی وابسته و مطیع باشد و نظرات خود را کمتر بیان کند.

برخی از علائم و نشانه های Si که ممکن است در این فرد بالا باشد. لطفا این موارد را در مصاحبه بالینی بیشتر بررسی کنید و در صورت لزوم در اهداف درمانی خود قرار دهید:

برونگرایی

خونگرم

پرحرف

رقابتی

نیاز شدید به دیگران

بسیار معاشرتی

کنترل هیجانی کم

0
100
30 نمره خام
56 نمره استاندارد(T)
محدوده استاندارد
نحوه پاسخدهی به سوالات

معمولا برخی از آزمودنی ها تمایل زیادی به زدن پاسخ های بله و برخی تمایل زیادی به پاسخ های خیر نشان می دهند. چگونگی این نحوه پاسخدهی می تواند به عنوان اطلاعات جانبی مورد استفاده و تفسیر قرار گیرد. در این نمودار به طور کلی نشان داده ایم که آزمودنی شما به چند درصد سوالات جواب بله و به چند درصد آن جواب خیر داده است.

53.1 % درصد پاسخ نه به سوالات
esanj image
esanj image
46.9 % درصد پاسخ بله به سوالات
پیوست های آزمون

چنانچه قصد دارید جواب آزمودنی به هر سوال را بررسی نمایید، می توانید پاسخنامه کامل او را در زیر دانلود نمایید. همچنین در این بخش تصویر نمودار و نیمرخ های مربوط به آزمودنی نیز قابل دریافت می باشد.

esanj

پاسخنامه آزمودنی

esanj

نمودار شاخص های اعتباری

توجه

تفسیر تست MMPI توسط «کارگروه روانشناسی بالینی ای سنج» به طور پیوسته در حال توسعه می باشد. از آنجا که این کار نیاز به زمان و دقت بالایی دارد، بنابراین به مرور شاخص ها و جنبه های کاربردی بیشتری به تست MMPI افزوده خواهد شد. پس از هرگونه بروزرسانی اطلاعات جدید به طور خودکار به تفسیر شما اضافه می گردد.

دسترسی سریع esanj
users

چنانچه نیاز به خدمات روانشناسی دارید

امیرحسین طهرانچی

دکتری روانشناسی تربیتی

اطلاعات بیشتر users