میخوای تست ها رو به صورت فردی انجام بدی یا از یک گروه تست بگیری؟
گروهی فردی