لطفا جهت شروع یکی از موارد زیر را انتخاب کنید.

تفسیر رایگان و محدود
تفسیر کامل و پیشرفته

نمرات انواع اضطراب کودک

نمره کل

قابلیت تبدیل به نسخه پیشرفته

کارت های مقابله با نگرانی به صورت PDF

برنامه ذهن آگاهی خانوادگی برای کودکان مضطرب

کاربرگ ترس های کودک

تمام ویژگی های نسخه رایگان

تمام ویژگی های نسخه رایگان
تفسیر مجزا انواع اضطراب در کودک
راهکار و پیشنهاد
معرفی کتاب و فیلم