تست هوش IQ ریون بزرگسالان (RPMT)
بهره هوشی شما

طبقه بندی از لحاظ هوش
درصد جمعیت
بهره هوشی
نابغه سرآمد
-
160 یا بیشتر
نابغه
-
145 تا 159
تیز هوش
-
130 تا 144
باهوش
-
120 تا 129
متوسط قوی
-
110 تا 119
متوسط
-
90 تا 109
مرزی
-
70 تا 89
آموزش پذیر
-
50 تا 69
تربیت پذیر
-
26 تا 49
حمایت پذیر
-
25 و پایین تر

براساس طبقه بندی استاندارد، هوش افراد در 10 وضعیت قرار می گیرد. اکثر افراد معمولاً در دو طبقه میانی «متوسط» و «متوسط قوی» قرار می گیرند. همان طور که در جدول زیر ملاحظه می کنید، شما از لحاظ هوشی در طبقه «باهوش» قرار دارید.


جایگاه شما در جامعه

بهره ی هوشی شما برابر با 127 است. همانطور که ملاحظه می کنید، طبق این نمره شما در طبقه ی افراد باهوش قرار دارید. شما از لحاظ هوشی در طبقه بالای متوسط جامعه قرار دارید. این آمار خوبی است و نشان از وضعیت نرمال بهره ی هوشی شما دارد.میزان و سرعت یادگیری شما خوب است، گاهی نیز در مورد مسائل و مفاهیم اساسی زندگی مانند معنا و مفهوم جهان کنجکاوی می کنید و به تفکر می پردازید. این سطح از هوش به موفقیت های شما در آینده کمک می کند.