تست شخصیت شناسی نئو (NEO PI-R) نسخه پیشرفتهخلاصه وضعیت شما
صفت بارز:
N
تیپ کلی شخصیت:
N
ویژگی های بارز در عامل O:
 • بی علاقه به هنر
ویژگی های بارز در عامل C:
 • بی نظم
 • پرتلاش
 • منضبط
 • بی پروا
ویژگی های بارز در عامل E:
 • سرد
 • دوری گزین
 • فعال
 • هیجان طلب
 • بی انگیزه
ویژگی های بارز در عامل A:
 • بدگمان
 • زیرک
 • فروتن
ویژگی های بارز در عامل N:
 • پرخاشگر
 • افسرده
 • عجولشاخص های اعتباری تست نئو

قبل از اینکه به تفسیر تست شما بپردازیم، لازم است تا اعتبار آن بررسی شود. در تست نئو برای اعتبارسنجی از مدت زمان پاسخگویی، درصد و نحوه پاسخ های موافق و مخالف استفاده می شود. در زیر نتایج اعتبار اولیه تست شما گزارش شده است:

زمان پاسخ: 20 دقیقه
پاسخ های موافق: 93 پاسخ
پاسخ های مخالف: 147 پاسخ
R شاخص R

با توجه به پاسخنامه آزمونتان به نظر می رسد شما انگیزه لازم را برای اجرای آزمون داشته اید. الگوی  پاسخهایتان از جهت شاخص پاسخگویی تصادفی قابل قبول هستند که این امر می تواند بر افزایش اعتبار کلی تفسیرتان تاثیر مثبت بگذارد. با این حال نتیجه گیری نهایی درباره این مسئله، به شاخص های دیگر نیز بستگی دارد.


P شاخص P

با توجه به پاسخ های شما در این آزمون به نظر می رسد شما در جواب دادن به عبارت های آزمون به طور متناسبی از پاسخ های «موافقم» یا «بسیار موافقم» استفاده کرده اید که این امر درستی نتایج تفسیرتان را افزایش می دهد.

با این حال برای نتیجه گیری نهایی در این مورد، وضعیت شما در شاخص های اعتباری دیگر نیز باید بررسی شود. به این منظور بخش ارزیابی کلی اعتبار تست را مطالعه نمایید.


N شاخص N

با توجه به پاسخ های شما در این آزمون به نظر می رسد شما در جواب دادن به عبارت های آزمون به طور متناسبی از پاسخ های «مخالفم» و «بسیار مخالفم» استفاده کرده اید و از این جهت تفسیر نتایج شما معتبر به نظر می رسد. با این حال نتیجه نهایی اعتبار کلی تفسیرتان تحت تاثیر دیگر شاخص ها نیز می باشد که در بخش بعدی می توانید آن را مطالعه کنید.

جمع بندی نتایج اعتبار سنجی

با توجه به شاخص های اعتبارسنجی در تست نئو، آزمون شما از اعتبار کافی برخوردار است. به عبارتی می توانید با اطمینان  نتایج و گزارش هایی که در ادامه آمده است را مطالعه نمایید.
تاثیرگذاری صفات اصلی بر رفتار شما

بررسی ویژگی های اصلی قطب بالا

ویژگی های قطب بالای تست نئو صفاتی است که در صورت افزایش نمرات شما در این تست حاصل می شود. وقتی این صفات قالب می شوند می توانند هدایت کننده رفتار شما باشند. گاهی یک صفت و گاهی ترکیب چند صفت بالا ممکن است رفتارهای منحصربه فردی در شما ایجاد کند. در ادامه موقعیت 5 صفت اصلی قطب بالای نئو و نحوه تاثیرگذاری آن ها بر رفتارتان را گزارش کرده ایم:


روان رنجوری شما در لایه سوم است و تاحدودی بر رفتار شما تاثیرگذار است.

برون گرایی شما در لایه چهارم است و کمابیش بر رفتار شما تاثیرگذار است.

گشودگی به تجربه شما در لایه چهارم است و کمابیش بر رفتار شما تاثیرگذار است.

سازش پذیری شما در لایه چهارم است و کمابیش بر رفتار شما تاثیرگذار است.

وجدانی بودن شما در لایه سوم است و تاحدودی بر رفتار شما تاثیرگذار است.بررسی ویژگی های اصلی قطب پایین

ویژگی های قطب پایین تست نئو صفاتی است که در صورت کاهش نمرات شما در این تست حاصل می شود. وقتی این صفات قالب می شوند می توانند هدایت کننده رفتار شما باشند. گاهی یک صفت و گاهی ترکیب چند صفت پایین ممکن است رفتارهای منحصربه فردی در شما ایجاد کند. در ادامه موقعیت 5 صفت اصلی قطب پایین نئو و نحوه تاثیرگذاری آن ها بر رفتارتان را گزارش کرده ایم:


انکار هیجانی شما در لایه چهارم است و کمابیش بر رفتار شما تاثیرگذار است.

درون گرایی شما در لایه سوم است و تاحدودی بر رفتار شما تاثیرگذار است.

بسته بودن شما در لایه سوم است و تاحدودی بر رفتار شما تاثیرگذار است.

ناسازگاری شما در لایه سوم است و تاحدودی بر رفتار شما تاثیرگذار است.

مهارگسیختگی شما در لایه چهارم است و کمابیش بر رفتار شما تاثیرگذار است.


بررسی تیپ های شخصیت نئو

بر اساس صفات تاثیرگذار و بارز شخصیت شما یک تیپ مشخص رفتاری ایجاد می شود. در حالت تک تیپی فقط یک صفت در شما بارز است. در حالت چند تیپی ترکیبی از صفات می تواند با تعامل با یکدیگر هدایت کننده رفتارتان باشد. در نمودار پنج ضلعی زیر تیپ رفتاری غالب شما گزارش شده است.
بررسی کلی شاخص های اصلی

در این بخش خلاصه وضعیت شما در 5 شاخص اصلی تست نئو گزارش شده است. این جدول شامل اطلاعاتی در مورد نمرات خام، نمرات T یا استاندارد و وضعیت کلی شما در 5 عامل شخصیت نئو می باشد.

توجه! ارائه نمرات خام و تمرات T در تست نئو بیشتر برای استفاده کارشناسان و متخصصان است. در صورتی که صرفا می خواهید نتیجه تست خود را بدانید، به مشاهده و بررسی ستون وضعیت در جدول اکتفا کنید.


ویژگی های اصلی
نمره خام
درصد
وضعیت
روان رنجوری
118
60.3
بالا
برونگرایی
102
46.4
متوسط
گشودگی
102
49.6
متوسط
سازش پذیری
106
46.9
پایین
وجدانی بودن
119
51.8
متوسط

در جدول بالا با وضعیت کلی خودتان در 5 عامل شخصیت آشنا شدید. توجه داشته باشید که هر کدام از این 5 صفت از 6 ویژگی تشکیل شده اند. در ادامه ابتدا نتایج هر صفت به صورت کلی و سپس تفسیر 6 ویژگی زیرمجموعه آن را به طور کامل برایتان گزارش می کنیم.
روان رنجوری
علامت اختصاری: N
نمره استاندارد: 58
نمره خام: 118

قطب بالا: روان رنجوری
قطب پایین: انکار هیجانی
وضعیت: بالا
روان رنجوری چیست ؟
توضیحات بیشتر

روان رنجوری معیار و مقیاس اندازه گیری ثبات عاطفی و اعتماد به نفس فرد است. به عبارتی به این معنا است که چقدر از نظر احساسی متعادل هستید و تا چه حد تحت تأثیر استرس قرار دارید. این ویژگی در طیفی از «انکار هیجانی» تا «روان رنجور بودن» اندازه گیری می شود.

روان رنجوری
انکار هیجانی

وضعیت شما در روان رنجوری

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 58 درصد می باشد که نمره بالایی است که نشان می دهد شما از برخی مسائل روانشناختی رنج می برید.

به نظر می رسد احساسات و هیجانات منفی و ناخوشایندی همچون ترس، غم، برانگیختگی، خشم، احساس گناه، احساس کلافگی دایمی و فراگیرعذاب وجدان و... را تجربه می کنید. ممکن است این تجارب ناخوشایند شما را در معرض ابتلا انواع مشکلات روانشناختی قرار دهند.

معمولا عقاید و باورهایی در ذهن دارید که ممکن است به سبب داشتن چنین باورهایی حتی متحمل رنج، نگرانی و اضطراب شوید و یا از طرف اطرافیان بازخورد هایی مبنی بر منطقی نبودن باورها و قواعدتان و پیشنهادشان برای کنار گذاشتن این افکار را دریافت کنید اما خودتان نمی توانید آنها را نادیده بگیرید.

معمولا در طول روز با احساسات منفی و ناخوشایند مشغله دارید به این خاطر ممکن است در برخی مواقع عصبی وکلافه به نظر برسید به طوری که اغلب کارهای روزمره تان به تعویق می افتد چون اشتیاقی برای انجام دادنشان ندارید.

به سبب اضطرابی که معمولا تجربه می کنید در موقعیت های پیش بینی نشده و یا استرس زا  ممکن است دستپاچه یا عصبانی شوید و نتوانید رفتار و واکنش متناسب با موقعیت را انجام دهید. از این رو می توان گفت سازگاری مطلوب با موقعیت برای شما دشوار است.

همچنین در مواجهه با مشکلات و مسائلی در روابط فردی یا حرفه ای تان مدیریت استرس برایتان دشوار است به طوری که ممکن است لازم داشته باشید در چنین مواقعی کسی از شما حمایت کند تا بتوانید به خوبی این مسائل را حل کنید.

معمولا در مواردی که مشاجره یا بحث با اطرافیان اتفاق می افتد، قادر به کنترل خشم خودتان نیستید که این امر می تواند به ناراحتی و پشیمانی خودتان و یا رنجش و ناراحتی اطرافیان منجر شود.

از طرفی به سبب افکار و احساسات منفی که معمولا با خود حمل می کنید، ممکن است در تصمیم گیری های مهم و حتی روزمره دچار تردید شوید. در این موارد معمولا سعی می کنید با کسب اطلاعات بیشتر در آن زمینه و یا کمک فردی متخصص به یک تصمیم واحد برسید. البته در مواقعی که اطلاعات جامعی در دست ندارید و فرد متخصصی هم نیست که به شما کمک کند احتمال دارد به سبب اضطرابی که متحمل شده اید، به صورت تکانشی و با حداقل ارزیابی دست به یک تصمیم بزنید که بعدا با دردسر و خسارت روبه رو شوید.

با این حال، موارد گفته شده نتیجه شاخص کلی روان رنجورخویی هستند، بنابراین توصیه می کنیم برای  اطلاع دقیق تر و جزئی تر از وضعیت خود در این مقیاس،تفسیر شش زیر مقیاس این بُعد را که در ادامه آمده است، مطالعه نمایید.

وضعیت شما در جامعه ایرانی

 • میزان روان رنجوری شما از 84.9 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان انکار هیجانی شما از 15.1 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت شما در جامعه آمریکایی

 • میزان روان رنجوری شما از 98.4 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان انکار هیجانی شما از 1.6  درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.وضعیت شما در زیر عامل های روان رنجوری

N1 مضطرب
N2 پرخاشگر
N3 افسرده
N4 کمرو
N5 عجول
N6 آسیب پذیر
N1 خونسرد
N2 آرام
N3 سرزنده
N4 غیر خجالتی
N5 خویشتن دار
N6 جسور

اضطراب

علامت اختصاری: N1
نمره استاندارد: 54
نمره خام: 19

قطب بالا: مضطرب
قطب پایین: خونسرد
وضعیت: متوسط
اضطراب چیست ؟
توضیحات بیشتر

اضطراب یک حالت نسبتاً دائمی از نگرانی و عصبی بودن است که در انواع اختلالات روانی رخ می دهد و معمولاً با رفتار اجباری یا حملات وحشت همراه است.

مضطرب
خونسرد

وضعیت شما در اضطراب

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 54 درصد می باشد که نمره متوسطی است و نشان دهنده این است که اضطراب و نگرانی شما در سطح قابل قبولی قرار دارد.

 به نظر می رسد شما با اینکه معمولاً از شخصیت آرامی برخوردار هستید؛ اما گاهی اوقات برای مثال در شرایطی که رویداد های استرس زای پیاپی را تجربه می کنید، تا مدتی آشفته بوده و به سرعت عصبانی می شوید.

شما در حالت عادی سعی می کنید اگر کار ها به گونه ای که تمایل دارید پیش نرفتند، آرامش خود را حفظ کرده و واکنش منطقی داشته باشید؛ گرچه در مواقعی، مثلاً زمان هایی که مسائل بسیار با اهمیتی که برای آن ها از مدت ها قبل برنامه ریزی کرده بودید طبق خواسته تان پیش نمی روند، ممکن است عصبانی شده و واکنش تندی نشان دهید.

به نظر می رسد با اینکه در طول روز مسائل مختلف می تواند شما را مضطرب کند اما شما سعی می کنید با دور کردن ذهن تان از این مسائل از تاثیر اضطراب بر سلامتی و عملکردتان بکاهید.

در مواردی که تنش روانی زیاد را متحمل می شوید ممکن است تحریک پذیر شوید به طوری که محرک های بیرونی می توانند شما را مضطرب و عصبانی سازند؛ در چنین شرایطی معمولا سعی می کنید ضمن فاصله گرفتن از موقعیت استرس زا و یا به کار گیری روش هایی چون پرت کردن حواستان، در کمترین زمان ممکن اضطرابتان را کم کرده و مدیریت مجدد شرایط را در دست بگیرید تا بتوانید عملکرد خوبی از خودتان به جا بگذارید.

معمولا در مواجهه با تغییرات در شرایط و وضعیت شغلی و یا روابط عاطفی تان دچار اضطراب می شوید اما سعی می کنید این اضطراب را مدیریت کنید البته ممکن است در مواقعی که این تغییرات ناگهانی و ناخوشایند باشند دچار اضطراب زیادی شوید و اتفاقات ناخوشایند متعاقب این تغییرات را که امکان دارد اتفاق بیوفتد به شکل افراطی تصور کنید و تا انتهای منفی بودن آن اتفاق پیش بروید که این مسئله می تواند منجر به تشدید بیشتر اضطراب  و اختلال در عملکردتان در آن لحظه شود. اما معمولا بازهم تلاش می کنید از دیگران و یا یک متخصص کمک بگیرید و این چالش را حل کنید.

معمولا وقتی تصمیم می گیرید یک فعالیت جدید را شروع کنید دچار اضطراب می شوید زیرا در مورد عواقب آن نگران هستید به این خاطر سعی می کنید با در نظر گرفتن جوانب آن برای اقدام قدم بردارید. البته در مواقعی که کار خیلی جدید است و یا شما احساس می کنید تبهر و دانش کافی برای آن ندارید ممکن است نتوانید به تنهایی در مورد آن تصمیم بگیرید و از اطرافیان کمک بخواهید تاضمن آرام کردن شما در تصمیم گیری هم با شما کمک کنند.

وضعیت اضطراب شما در جامعه ایرانی

 • میزان اضطراب شما از 74.9 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان خونسردی شما از 25.1 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت اضطراب شما در جامعه آمریکایی

 • میزان اضطراب شما از 87.7 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان خونسردی شما از 12.3 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.خصومت

علامت اختصاری: N2
نمره استاندارد: 60
نمره خام: 22

قطب بالا: پرخاشگر
قطب پایین: آرام
وضعیت: بالا
خصومت چیست ؟
توضیحات بیشتر

خصومت به عنوان نوعی رفتار پرخاشگرانه با بار عاطفی گفته می شود. در گفتار روزمره این اصطلاح بیشتر به عنوان مترادف خشم و پرخاشگری استفاده می گردد.

پرخاشگر
آرام

وضعیت شما در خصومت

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 60 درصد می باشد که نمره بالایی است و نشان دهنده این است که شما تقریبا منشی پرخاشگرایانه دارید.

به نظر می رسد شما به سبب تجربیات نامطلوب از رفتارهای دیگران با خود در برخورد با آن ها دید مثبتی نداشته و حتی سر کوچک ترین مسائل نیز واکنش تندی نشان می دهید. ممکن است به خاطر احساس ناکامی که در مواقعی به دلیل جدی گرفته نشدن خود تجربه می کنید، در مقابل افراد دیگر بسیار حساس و نامنعطف عمل کنید.

معمولا نسبت به رفتارهای دیگران حساس هستید به طوری که اگر ناراحت شوید ممکن است واکنش نامناسبی از خود بروز دهید، زیرا احتمال می دهید این برخورد و رفتار نامناسب آنها به سبب احساس نفرت شان از شما است و به این خاطر قصد دارند شما را ناراحت کنند.

از آنجایی که مدام مضطرب بوده و احساس خوبی به شرایط و زندگی تان ندارید ، همین دلیل  در مواجهه با مسائل اضطراب زا و مهیج، ممکن است به راحتی عصبانی شده و واکنش های پرخشاگرایانه ای از خود نشان دهید  همچنین پس از عصبانیت زمان زیادی لازم داشته باشید تا بتوانید خودتان را آرام کنید.

به نظر می رسد فرد انتقاد پذیری نباشید و طاقت مخالفت با نظرتان برایتان بسیار دشوار باشد، پس اگر با مخالفتی روبه رو شوید سعی می کنید از خودتان دفاع کنید یا طرف مقابل را محکوم کنید و معمولا بحث را تا جایی ادامه می دهید که او را متقاعد کنید اشتباه می کند. در صورت متقاعد نشدن ممکن است عصبانی شوید، به طوری که اطرافیان هم متوجه تغییر چهره تان شوند. درمواردی که خشم زیادی را تجربه می کنید احتمال دارد حتی سر او داد بزنید.

اگر در موقعیتی قرار بگیرید که از کسی بی احترامی ببینید، معمولا نمی توانید به راحتی از آن بگذرید و حتی اگر واکنشی به او نشان ندهید، ممکن است ذهنتان را جوری مشغول کند که رفته رفته خشمتان بیشتر شده و از آنها کینه بگیرید.

همچنین به خاطر احساس خشمی که معمولا با آن درگیر هستید، اکثرا بی حوصله هستید و همین امر می تواند باعث شود از صحبت کردن و توضیح دادن های اجباری که در محل کارتان پیش می آید و یا انجام مسئولیت ها و وظایفی که بر عهده دارید گریزان باشید، در نتیجه در ارتباطات شغلی با مدیران اختلال ایجاد کند.

وضعیت خصومت شما در جامعه ایرانی

 • میزان پرخاشگری شما از 87.7 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان آرام بودن شما از 12.3 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت خصومت شما در جامعه آمریکایی

 • میزان پرخاشگری شما از 98.5 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان آرام بودن شما از 1.5 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.افسردگی

علامت اختصاری: N3
نمره استاندارد: 56
نمره خام: 22

قطب بالا: افسرده
قطب پایین: سرزنده
وضعیت: بالا

افسردگی چیست ؟
توضیحات بیشتر

افسردگی یک اختلال خلقی است که باعث احساس غم و اندوه مداوم و از دست دادن علاقه می شود. این حالت بر احساس، تفکر و رفتار تأثیر می گذارد و می تواند منجر به انواع مشکلات عاطفی و جسمی شود.

افسرده
سرزنده

وضعیت شما در افسردگی

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 56 درصد می باشد که نمره بالایی است و نشان دهنده این است که شما خلق افسرده ای دارید.

به نظر می رسد در طول روز چند بار احساس غمگین بودن بر شما غلبه می کند به طوری که ممکن است بغضی را در گلویتان احساس کنید یا به راحتی به گریه بیوفتید و وقتی اطرافیان با شما در این مورد صحبت کنند از دید آنها موضوعاتی که منجر به ناراحتی تان شده اند آنچنان با اهمیت به نظر نرسند.

می توان گفت اعتماد به نفس به نسبت پایینی دارید به همین دلیل معمولا عملکرد خود را ضعیف تر از آنچه هست برآورد می کنید.  به این خاطر نسبت به خود احساس ناخوشایندی پیدا می کنید و ممکن است خودتان را نیز سرزنش کنید. در واقع از زندگی خود رضایت چندانی ندارید.

از آنجایی که  نگاه چندان  امیدوارانه ای نسبت به زندگی نداشته و آن را تا حدی پوچ و بی معنی تلقی می کنید. ممکن است اشتیاق شما جهت تلاش برای بهبود وضعیت زندگی خود و دستابی به اهدافتان در سطح پایینی قرار دارد  و به نظر می رسد میلی چندانی جهت هدف گذاری و تلاش برای موفق شدن ندارید.

در واقع چون از احساس بی انرژی بودن رنج می برید، معمولا انگیزه ی لازم برای شروع و یا ادامه دادن یک کار را ندارید، همین سبب ممکن است قبول مسئولیت ها و انجام دادن کارها را به سختی قبول کنید زیرا احساس می کنید دست و دلتان به کاری نمی رود.

معمولا احساس بی کفایتی و مفید نبودن شما را آزار می دهد طوری که ممکن است احساس کنید بود و نبودتان برای اطرافیان چندان مهم نیست؛ این احساس بی ارزشی می تواند بر بسیاری از جنبه های زندگی شما تاثیر گذاشته و بهره وری تان را کاهش دهد چون احساس می کنید حتی اگر تلاش هم بکنید نمی توانید آنطور که باید خوب و کافی باشید.

معمولا بعد از عملی که انجام می دهید و یا رفتاری که دارید و از دید خودتان رفتار و عمل مطلوبی نبوده  دچار احساس گناه یا پشیمانی می شوید. به طوری که ممکن است نسبت به اطرافیان دخیل در آن مسئله دچار عذاب وجدان شوید. و خود را مسئول و مقصر اصلی تمام اعمال و رفتارهای پیش آمده بدانید و حاضر نباشید عوامل بیرونی، شرایط و دیگران را در این رفتارها سهیم بدانید که در نهایت دچار احساس گناه می شوید.

به شما توصیه می کنیم برای بررسی دقیق تر این بعد و دریافت راهکارهای مناسب تست افسردگی بک را انجام داده و تفسیر آن را با دقت مطالعه کنید.

وضعیت افسردگی شما در جامعه ایرانی

 • میزان صفت افسردگی شما از 77.6 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان صفت سرزندگی شما از 22.4 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت افسردگی شما در جامعه آمریکایی

 • میزان صفت افسردگی شما از 97.7 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان صفت سرزندگی شما از 2.3 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.شرم و خجالت

علامت اختصاری: N4
نمره استاندارد: 54
نمره خام: 19

قطب بالا: کمرو
قطب پایین: غیر خجالتی
وضعیت: متوسط
شرم و خجالت چیست ؟
توضیحات بیشتر

این ویژگی به میزان خجالت و دستپاچگی ناشی از آن اشاره دارد. احساس شرم باعث می شود تا فرد در موقعیت های اجتماعی راحت نباشد و حس خوبی نسبت به توانایی و کارایی خود نداشته باشد.

کمرو
غیر خجالتی

وضعیت شما در شرم و خجالت

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 54 درصد می باشد که نمره متوسطی است و نشان دهنده این است که شما تا حد قابل قبولی توانایی ابراز خود را دارید.

گرچه در ارتباط با افراد دیگر دچار اضطراب می شوید اما معمولا سعی می کنید این تنش را طوری مدیریت کنید که بر رفتارتان کمترین اثر را گذشته و طرف مقابل متوجه آن نشود، البته  ممکن است گاهی اوقات، مثلاً هنگامی که در شرایطی قرار می گیرد که افراد حاضر را به خوبی نمی شناسید، تاحدی دستپاچه شده و تمرکز خود را از دست دهید.

شما عموماً وقتی در یک جمع حاضر می شوید، احساس حقارت نداشته و خود را به اندازه کافی فرد ارزشمند و توانایی می پندارید؛ گرچه ممکن است در برخورد با برخی از افراد به خصوص اشخاصی که تجربه و دستاورد های بیشتری از شما دارند، تاحدی احساس کوچکی کنید.

نمی توان گفت شما فرد خجالتی هستید اما احتمال دارد گاهی به سبب برخی از رفتارهای خود، برای مثال زمان هایی که مرتکب اشتباه می شوید، احساس شرم داشته باشید.

شما در ارزیابی خودتان دیدگاه به نسبت خوبی به خودتان دارید با اینکه در برخی موارد نقاط ضعف تان و یا نداشتن مهارت و دانش لازم برای یک کار برایتان اذیت کننده باشد اما سعی می کنید بدون سرزنش کردن خودتان را بپذیرید و با یاد آوری نقاط مثبت شخصیتتان و مهارتهایتان از اعتماد به نفس خودتان محافظت کنید.

با اینکه اولین ملاقات با دیگران، عدم تأیید یا انتقاد توسط دیگران و مواردی همچون غذا خوردن و یا اظهار نظر کردن در مقابل جمع برای شما می تواند اضطراب آور باشد، اما سعی می کنید این احساس نا خوشایند را از خود دور کنید و در آن موقعیت بمانید و آن را تجربه کنید. در واقع با اینکه خطا کردن در منظر دیگران برای شما ناخوشایند است اما اگر ناخواسته مرتکب اشتباهی شوید توانایی بخشش خود و گذشتن از آن را دارید، چون باور دارید انسان جایزالخطاست و هر کسی ممکن است مرتکب اشتباه شود.

وضعیت شرم و خجالت شما در جامعه ایرانی

 • میزان کمرویی شما از 67 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان غیرخجالتی بودن شما از 33 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت شرم و خجالت شما در جامعه آمریکایی

 • میزان کمرویی شما از 89.1 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان غیرخجالتی بودن شما از 10.9 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.شتابزدگی

علامت اختصاری: N5
نمره استاندارد: 66
نمره خام: 21

قطب بالا: عجول
قطب پایین: خویشتن دار
وضعیت: بسیار بالا
شتابزدگی چیست ؟
توضیحات بیشتر

شتابزدگی تمایل به عمل بدون فکر است. این ویژگی به بیان زودهنگام یا رفتار سریع نامناسب با موقعیت، اشاره دارد که اغلب منجر به پیامدهای نامطلوب می‌شود.

عجول
خویشتن دار

وضعیت شما در شتابزدگی

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 66 درصد می باشد که نمره بسیار بالایی است و نشان دهنده این است که شما اغلب عجولانه و هیجان زده تصمیم می گیرید یا رفتار می کنید.

به نظر می رسد شما کنترل کمی روی احساسات خود دارید. به طوری که ممکن است هنگامی که تمایل به انجام کاری دارید، در حالی  که متوجه هستید که انجام آن فعالیت به صلاح شما نیست، از مصلحت خود چشم پوشی کرده و آن کار را انجام دهید. احتمالاً عمده ی زمان هایی که چنین اتفاقی رخ می دهد پیرامون موضوعاتی است که در گذشته با محرومیتی درباره شان مواجه شده اید؛ برای مثال والدین یا معلمان و یا حتی شرایط زندگی باعث منع شما از آن کار شده بودند و حال در این زمان فرصت انجام این کار ها برای شما مهیا شده است.

در اغلب موارد در تصمیم گیری ها عجولانه رفتار می کنید، به ویژه اگر در یک موقعیت هیجانی قرار بگیرید بیشتر امکان دارد که شتابزده و بدون در نظر گرفتن عواقب خوشایند و ناخوشایند آن تصمیم گیری کنید، که اکثرا بعدا منجر به احساس پشیمانی در شما می شود. به این خاطر بارها از نزدیکان بازخورد ناپخته بودن را دریافت کرده اید.

همچنین به نظر می رسد تمرکز کردن در انجام وظایف و کارها برای شما دشوار است، به گونه ای که با کوچکترین محرکی تمرکزتان را از دست می دهید. از طرفی ممکن است حتی با وجود آرام بودن محیط اطرافتان، افکار یا خاطرات مزاحم و ناخواسته نیز در انجام کارهایتان تداخل ایجاد کنند.

معمولا رفتارهای ریسکی و مخاطره آمیز برای شما جذاب تر هستند زیرا هیجان بیشتری را در شما ایجاد می کنند و به این خاطر تمایل به انجام آنها در شما بیشتر است.

با توجه به عملکردی که داشته اید به نظر می رسد هنگامی که با ناکامی یا شکست مواجه می شوید، مدیریت آن شرایط و تلاش برای تغییر موقعیت کار دشواری برایتان است.

وضعیت شتابزدگی شما در جامعه ایرانی

 • میزان عجول بودن شما از 89.3 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان خویشتن داری شما از 10.7 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت شتابزدگی شما در جامعه آمریکایی

 • میزان عجول بودن شما از 91.3 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان خویشتن داری شما از 8.7 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.آسیب پذیری

علامت اختصاری: N6
نمره استاندارد: 50
نمره خام: 15

قطب بالا: آسیب پذیر
قطب پایین: جسور
وضعیت: متوسط
آسیب پذیری چیست ؟
توضیحات بیشتر

به توانایی فرد برای مقابله با استرس ها و سختی های زندگی اشاره دارد. در حالت آسیب پذیری فرد در هنگام مواجهه با موقعیت های اضطراری، وابسته، ناامید یا وحشت زده می شود.

آسیب پذیر
جسور

وضعیت شما در آسیب پذیری

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 50 درصد می باشد که نمره متوسطی است و نشان دهنده این است که میزان نگرانی شما در مورد آسیب های مختلف در حد قابل قبولی قرار دارد.

به نظر می رسد شما هنگام مواجه شدن با اتفاقات ناخوشایند و پیش بینی نشده،  قادر به مدیریت عملکرد خود هستید. البته ممکن است در موقعیت هایی، همچون مسائلی که اعتماد به نفس کمی در رابطه با آن ها دارید یا چالش های پر مسئله ای که نا گهانی به آنها برخورد کرده اید، برای مدتی کوتاهی قادر به تحلیل مناسب شرایط نباشید و بعد از گذشت زمان کوتاهی به خود آمده و رفتار مناسب را در پیش بگیرید.

با اینکه کارکرد خوبی در مواجهه با مشکلات خود دارید و معمولا هم می توانید خودتان به تنهایی چالش های ایجاد شده را حل کنید، اما در مواردی که احساس کنید مسائل پیش آمده بزرگتر از حد توان شما هستند و یا ناگهانی اتفاق افتاده اند و شما تبحر لازم را در مدیریت آنها ندارید از دیگران کمک می گیرید اما این گونه نیست که خود را به آن ها وابسته پنداشته و در صورت عدم حمایتشان احساس ناتوانی داشته باشید.

وضعیت آسیب پذیری شما در جامعه ایرانی

 • میزان آسیب پذیری شما از 56 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان جسور بودن شما از 44 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت آسیب پذیری شما در جامعه آمریکایی

 • میزان آسیب پذیری شما از 94.2 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان جسور بودن شما از 5.8 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.


برون گرایی
علامت اختصاری: E
نمره استاندارد: 46
نمره خام: 102

قطب بالا: برون گرایی
قطب پایین: درون گرایی
وضعیت: متوسط
برون گرایی چیست ؟
توضیحات بیشتر

این ویژگی شخصیتی با نحوه تعامل شما با دیگران و میزان تحریک توسط دیگران برمی گردد. به این فکر کنید که آیا موقعیت های شلوغ اجتماعی به شما نیرو می بخشد یا شما را خسته می کند و آیا به هنگام تنهایی با زمان کنار می آیید یا خیر. این ویژگی در طیفی از «درون گرایی» تا «برون گرایی» اندازه گیری می شود.

برون گرایی
درون گرایی

وضعیت شما در برون گرایی

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 46 درصد می باشد که نشان می دهد برون گرایی شما در سطح متوسطی قرار دارد.

به نظر می رسد گرچه ارتباط با افراد دیگر و داشتن روابط صمیمانه با آن ها را دوست دارید اما ترجیح می دهید برخی مواقع تنها بوده و کسی مزاحمتان نشود.

با اینکه تعاملات اجتماعی و بودن در جمع اغلب برای شما مفرح و نشاط آور است و بعد از وقت گذرانی با دوستان و اطرافیان انرژی و انگیزه می گیرید.  اما این بدان معنی نیست که تنهایی برای شما اذیت کننده و غیر قابل تحمل است، یا اگر تنها بمانید افسرده و بی انگیزه می شوید. در واقع، بودن در جمع دیگران و یا تنها بودن، هر دو برای شما لذت خاص خودش را دارد.

از آنجایی که همنشینی با دیگران می تواند برایتان خوشایند بوده و پیدا کردن دوستان جدید برای شما کار دشواری نیست. در واقع مي توان گفت صحبت کردن با دوستان، اقوام، همکاران و حتی افراد غریبه تر می تواند شما را خوشحال مي كند. اما بسته به میزان احساس نزدیکی شما با افراد و همچنین میزان علاقه شما به موضوعات مورد بحث فعالیت شما در گفت و گو با آنها و ابراز کردن هیجاناتتان متفاوت است

اگر در موقعیت و جمعی قرار بگیرید که لازم باشد صحبت و اظهار نظر کنید اجازه می دهید دیگران نقطه نظراتشان را اعلام کنند سپس شما باتوجه به افق دید دیگران و اطلاعات پیشین ایده ها و راهکارهای مناسب را ارائه می کنید.

هنگامی که با مشکلی رو به رو می شوید، معمولا صحبت کردن درمورد آن با دوستان صمیمی یا یک متخصص در آن حوزه می تواند به شما کمک کند و از رنج و استرس شما بکاهد. اما اگر بنا به شرایط نتوانید با کسی در این مورد صحبت کنید، خودتان می توانید از پس این رنج و استرس به خوبی بربیایید و با کمی فاصله گرفتن و زمان دادن به خودتان راه حل مناسب را پیدا کنید.

با توجه به اينكه تفسير ارائه شده بر مبناي شاخص كلي برون گرايي در شما می باشد و بر این مبنا نمی توان درباره شاخص های جزئی تر آن اظهار نظر دقیقی کرد، توصیه می کنیم برای بررسی دقیق تر و اطلاع از جزئيات بيشتر، تفسیر شش زیر مقیاس اصلی آن را که در ادامه آمده است، مطالعه كنيد.

وضعیت شما در جامعه ایرانی

 • میزان برون گرایی شما از 35.9 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان درون گرایی شما از 64.1 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت شما در جامعه آمریکایی

 • میزان برون گرایی شما از 36.3 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان درون گرایی شما از 63.7 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.وضعیت شما در زیر عامل های برون گرایی

E1 صمیمی
E2 جمع گرا
E3 جرئت مند
E4 فعال
E5 هیجان طلب
E6 پر شور
E1 سرد
E2 دوری گزین
E3 فرمانبردار
E4 منفعل
E5 بی اشتیاق
E6 بی انگیزه

صمیمیت

علامت اختصاری: E1
نمره استاندارد: 38
نمره خام: 16

قطب بالا: صمیمی
قطب پایین: سرد
وضعیت: پایین
صمیمیت چیست ؟
توضیحات بیشتر

صمیمیت اشاره به گرما و احساس محبت بین فردی دارد که باعث می شود تا دیگران را صادقانه دوست داشته باشیم، در کنارشان راحت باشیم و با آن ها به آسانی ارتباط برقرار نماییم.

صمیمی
سرد

وضعیت شما در صمیمیت

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 38 درصد می باشد که نمره پایینی است و نشان می دهد شما از لحاظ اجتماعی فردی سرد و بی عاطفه به نظر می رسید.

به نظر می رسد شما علاقه نسبتاً کمی به داشتن روابط صمیمانه با افراد دیگر دارید. معمولاً هنگامی که در یک جمع قرار می گیرید به گونه ای رفتار می کنید که به حریم شخصی تان احترام گذاشته شود. همچنین سعی می کنید از گفتگو هایی که باعث صمیمت بیش از اندازه شما با سایر اشخاص شود، اجتناب کنید.

در ارتباطات بین فردی تان در موقعیت های کاری و حتی غیر کاری اغلب ترجیح می دهید روابط تان با اطرافیان در یک چارچوب تعیین شده مدیریت شود و تمایلی به صمیمیت و نزدیک شدن به دیگران ندارید؛ در واقع حریم شخصی خودتان و دیگران برایتان اهیت دارد. به همین دلیل احتمالاً افراد دیگر شما را فردی نسبتاً رسمی و محتاط توصیف می کنند.

می توان گفت شما به اینکه در مورد دیگران زیاد بدانید یا آنها از جزئیات زندگی شما با خبر شوند، تمایل چندانی ندارید به طوری که ممکن است در جمع هایی که دیگران سعی می کنند به شما نزدیک شده و از وضعیتتان بپرسند معذب شوید و دوست داشته باشید زودتر آن جمع را ترک کنید. به همین دلیل معمولا کم اتفاق می افتد که در مدت زمان طولانی پای ثابت یک گروه و دورهمی باشید، البته در مواردی که دیگران نیز مانند شما این فاصله بین فردی را رعایت کنند و شما راحت باشید، احتمال اینکه طولانی مدت تر با آن گروه ارتباط تان را نگه دارید، وجود دارد.

در ارتباطات بین فردی تان در موقعیت های کاری و حتی غیر کاری معمولا ترجیح می دهید روابط تان را با اطرافیان در یک چارچوب تعیین شده مدیریت کنید و تمایل زیادی به صمیمی شدن و رابطه نزدیک با دیگران نشان نمی دهید؛ در واقع حریم شخصی خودتان و دیگران برایتان مهم است. به همین دلیل ممکن است سعی کنید این حریم را حفظ کنید. به همین سبب از نظر دیگران فردی تودار و محتاط توصیف می شوید.

وضعیت صمیمیت شما در جامعه ایرانی

 • میزان صمیمیت شما از 11.3 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان سردی شما در ارتباط با دیگران، از 88.7 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت صمیمیت شما در جامعه آمریکایی

 • میزان صمیمیت شما از 5.7 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان سردی شما در ارتباط با دیگران، از 94.3 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.معاشرتی بودن

علامت اختصاری: E2
نمره استاندارد: 42
نمره خام: 15

قطب بالا: جمع گرا
قطب پایین: دوری گزین
وضعیت: پایین
معاشرتی بودن چیست ؟
توضیحات بیشتر

اشاره به لذت بردن از همراهی با دیگران و علاقه زیاد به معاشرت با افراد دارد. این ویژگی به معنای تمایل فرد برای توسعه روابط بین فردی و تلاش جهت دوری از تنها بودن است.

جمع گرا
دوری گزین

وضعیت شما در معاشرتی بودن

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 42 درصد می باشد که نمره پایینی است و نشان می دهد شما نسبتا فردگرا هستید.

می توان گفت شما تمایل کمی به تبادلات اجتماعی گسترده دارید؛ برای مثال ترجیح شما غالباً بر حضور در مشاغلی است که فرآیند کارتیمی به صورت حداقل در آنها وجود دارد و شما مجبور به ارتباطات مداوم و گسترده با افراد دیگر نیستید.

به نظر می رسد سپری کردن زمان زیاد در جمع برای شما لذت بخش نیست و این کار باعث خستگی شما می شود؛ به همین دلیل معمولا تمایل دارید تا اوقات فراغت خود را به تنهایی و به دور از افراد دیگر سپری کنید.

شما سعی می کنید انتخاب های خود را به گونه ای مدیریت کنید که  در ارتباط کمی با افراد دیگر قرار بگیرید؛ برای مثال مراکز خرید خلوت، کافه های دنج و کم جمعیت برای شما جذاب تر هستند و... .

در تعیین اهداف و ارزش های تان اغلب سعی می کنید انتخاب های شخصی خودتان را مورد اهمیت قرار دهید همواره بین ارزش ها و اهداف خودتان و خانواده یا گروه هایی که برایتان مهم هستند (گروه دوستان صمیمی، تیم کاری) مرزبندی خاصی دارید. از نظر شما لزوما نباید این ارزش ها با هم تطابق داشته باشند، بلکه هرکدام در حریم خاص خود ارزشمندند.

همواره و در هر موقعیتی تا حد امکان خواسته های خودتان برایتان در اولویت است، حتی وقتی در گروهی عضویت دارید که برایتان اهمیت دارد، باز سعی می کنید طوری عمل کنید که خواسته ها و تمایلات خودتان حداقل آسیب را ببینند. در واقع آنچه که خودتان می خواهید برایتان مهم تر از عضوی از یک گروه بودن و وفاداری به آن است.

وضعیت معاشرتی بودن شما در جامعه ایرانی

 • میزان صمیمیت شما از 29.5 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان سردی شما در ارتباط با دیگران، از 70.5 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت معاشرتی بودن شما در جامعه آمریکایی

 • میزان صمیمیت شما از 42.1 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان سردی شما در ارتباط با دیگران، از 57.9 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.قاطعیت

علامت اختصاری: E3
نمره استاندارد: 54
نمره خام: 16

قطب بالا: جرئت مند
قطب پایین: فرمانبردار
وضعیت: متوسط
قاطعیت چیست ؟
توضیحات بیشتر

قاطعیت یک مهارت اجتماعی است که به بیان صریح افکار و احساسات در عین احترام به دیگران اشاره داد. در این حالت فرد خواسته ها، نیازها، موقعیت ها و مرزهای خود را به وضوح و محترمانه به دیگران منتقل می کند.

جرئت مند
فرمانبردار

وضعیت شما در قاطعیت

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 54 درصد می باشد که نمره متوسطی است و نشان می دهد شما از لحاظ جرئت مند بودن و منفعل بودن در سطح مطلوبی قرار دارید.

به نظر می رسد شما با اینکه سعی دارید نظرات و پیشنهادات خود را بیان کنید و اگر نسبت به موضوعی انتقادی داشته باشید آن را به زبان آورده و از نظر خود دفاع کنید؛ اما در برخی از موقعیت ها، برای مثال در زمینه هایی که شناخت کافی پیرامون آن موضوع ندارید یا اعتماد به نفس اندکی دارید معمولا نظرات خود را به اشتراک نمی گذارید.

به نظر می رسد گرچه تمایل بسیار زیادی به رهبری و مدیریت افراد دیگر ندارید، اما اگر در شرایطی قرار گیرید که احساس کنید فردی نیاز است این مسئولیت را قبول کند و یا فرد شایسته تری از شما وجود ندارد، با انجام این کار مشکلی نخواهید داشت.

شما معمولاً سعی می کنید در برخورد با افراد دیگر صریح باشید؛ البته ممکن است در مواقعی به سبب نگرانی که از قضاوت شدن دارید، تا حدی نظرات خود را سانسور کرده و رفتار منفعلانه ای در پیش گیرید.

معمولا در مقابل انتقادهای اطرافیان سعی می کنید ضمن رعایت احترام طرف مقابل نقطه نظرات خودتان را عنوان کنید البته در موقعیت هایی ک در مقابل فردی قرار می گیرید که در موضع قدرت قرار دارند، ممکن است در مقابل نقدشان سکوت کنید و حتی اگر ناراحت شوید سعی می کنید از صحبت کردن پیرامون آن موضوع اجتناب کرده و وضع موجود را تحمل کنید. همچنین در محیط خانوادگی تان اگر خواسته هایتان با طرز فکر والدین و دیگراعضا همخوانی نداشته باشدتا جایی که منجر به بحث و جدل نشود سعی می کنید مخالفتتان را ابراز کنید. اما در موقعیت هایی که مخالفت شما با ایشان منجر به چالش های به مراتب بیشتر شود ترجیح می دهید از خواسته های خودتان بگذرید و مطابق خواسته های آنها عمل کنید تا ضمن حفظ احترام ایشان از جر و بحث جلوگیری کرده باشید.

در موقعیت هایی که لازم است نظرات و درخواست هایتان را طلب کنید. معمولا سعی می کنید خواسته هایتان را به صورت شفاف و مستقیم از مدیر و یا دیگر اطرافیانتان درخواست کنید، اما اگر با مخالفت ایشان روبه رو شوید. سعی می کنید با توضیحات بیشتر و واضح تر در جهت رسیدن به خواسته تان تلاش کنید و در نهایت درصورت نپذیرفتن او ممکن است از خواسته خودتان بگذرید و مطابق میل ایشان عمل کنید. هرچند که هیچ رضایتی از این اوضاع ندارید.

شما معمولا سعی می کنید خواسته های خودتان را در اولویت قرار دهید البته در مواری که احساس کنید با احترام به خواسته ها و تصمیمات مواضع قدرت یا نزدیکانتان، می توانید اعتبار و ارزشتان را پیش ایشان برجسته کنید ممکن است خواسته های خودتان را در اولویت آخر قرار داده و مطابق میل ایشان عمل کنید.

وضعیت قاطعیت شما در جامعه ایرانی

 • میزان جرئتمندی شما از 61.8 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان فرمانبرداری شما از 38.2 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت قاطعیت شما در جامعه آمریکایی

 • میزان جرئتمندی شما از 47.6 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان فرمانبرداری شما از 52.4 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.فعالیت

علامت اختصاری: E4
نمره استاندارد: 56
نمره خام: 21

قطب بالا: فعال
قطب پایین: منفعل
وضعیت: بالا
فعالیت چیست ؟
توضیحات بیشتر

این ویژگی به میزان فعال بودن و انرژی درونی فرد اشاره دارد که باعث افزایش جنب و جوش و حرکت در انجام کارها و فعالیت های مختلف می شود.

فعال
منفعل

وضعیت شما در فعالیت

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 56 درصد می باشد که نمره بالایی است و نشان دهنده این است که احتمالا شما فردی فعال هستید.

شما معمولا سعی می کنید در برنامه ریزی های روزانه تان کارهای زیادی را بگنجانید، به طوری که شاید از دید اطرافیان این حجم از کار کمی زیاد به نظر برسد اما جالب اینجاست که می توان گفت اغلب کارهایتان را عملی می کنید. این مشغله کاری از روی اجبار نیست و برای شما هم کلافه کننده نیست، البته ممکن است گاهی اوقات خسته شوید اما اینگونه فعال بودن برای شما لذت بخش است.

از آنجایی که شما فردی پرانرژی هستید، سعی می کنید از این انرژی در جهت عملی کردن اهداف و خواسته هایتان استفاده بهینه داشته باشید، و به نظر می رسد در اغلب مواقع موفق بوده اید.

معمولا تمایل دارید کارهایتان به موقع و سریع پیش برود و تلاشتان را در این راه به خرج می دهید، به نظر می رسد انجام کارها با مکث زیاد و ریتم آرام برای شما کلافه کننده است. به همین دلیل است در کارهای گروهی سعی می کنید با افرادی که ریتم فعالیت آرامی دارند هم گروهی نشوید. اگردر موقعیتی قرار بگیرید که حق انتخاب نداشته باشید و ناگزیر باشید با چنین افرادی هم گروه شوید، سعی می کنید او را با خودتان همراه کنید ولی اگر موفق نشوید، ناچارا سعی می کنید اکثر کارها را خودتان به تنهایی انجام دهید که تقریبا آنطور که می خواهید پیش بروند.

بهتر است در کنار این مشغله های کاری به تفریح خودتان بیشتر اهمیت بدهید، در صورتی که خود را بیش از اندازه خسته کرده و فرصت استراحت کردن به خود ندهید، ممکن است پس از مدتی دچار فرسودگی جسمی و روانی شوید.

وضعیت فعالیت شما در جامعه ایرانی

 • میزان فعالیت شما از 73.6 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان منفعل بودن شما از 26.4 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت فعالیت شما در جامعه آمریکایی

 • میزان کمرویی شما از 89.1 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان غیرخجالتی بودن شما از 10.9 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.هیجان خواهی

علامت اختصاری: E5
نمره استاندارد: 56
نمره خام: 20

قطب بالا: هیجان طلب
قطب پایین: بی اشتیاق
وضعیت: بالا
هیجان خواهی چیست ؟
توضیحات بیشتر

تمایل به دنبال کردن احساسات، هیجانات و تجربیات جدید و متفاوت است. این ویژگی افرادی را توصیف می کند که به دنبال احساسات بدیع، پیچیده و شدید هستند، تجربه را به خاطر خودش دوست دارند و ممکن است برای دنبال کردن آن تجربیات ریسک کنند.

هیجان طلب
بی اشتیاق

وضعیت شما در هیجان خواهی

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 56 درصد می باشد که نمره بالایی است و نشان دهنده این است که احتمالا شما فردی هیجان طلب هستید.

تمایل زیادی به تجربه هیجان در زندگی تان دارید. به طوری که سعی می کنید فعالیت های خود را به گونه ای برنامه ریزی کنید که لحظاتی با شور و هیجان را تجربه کنید؛ برای مثال با خود قرار می گذارید که پس از یک روز خسته کننده کاری حتماً فیلم ترسناک تماشا کنید.

به نظر می رسد شما در انجام اغلب فعالیت های روزمره ی خود پویا و با نشاط هستید. در مواقعی که این کارها بر طبق علاقه  شما باشند، معمولا  آنها را با کیفیت خوب و در مدت زمان کوتاه انجام می دهید

از آنجایی که فعایت های پر هیجان را دوست دارید ، به انجام آنها فکر می کنید فردی هیجان طلب و لذت جو هستید ممکن است برای اینکه یک تجربه هیجانی داشته باشید، دست به انجام کارهای پرخطر مثل رانندگی با سرعت زیاد بزنید. معمولا در انجام این تیپ فعالیت ها جسور و نترس جلوه می کنید.

موقعیت های هیجان انگیز برای شما لذت بخش هستند، در برخی از این موقعیت ها که هیجان شما زیاد است ممکن است برخی پیامد های بد این تجربه را به جان بخرید تا بتوانید از هیجان آن لذت ببرید. در برخی موارد احتمال دارد سلامتی تان تحت  الشعاع قرار بگیرد و یا ناخواسته دچار آسیب شوید.

در مواقعی که تصمیمی برای انجام کاری که برایتان بسیار لذت بخش است، دارید ممکن است از هیجان زیاد نتوانید صبرکنید تا موقعیت مناسب برای اقدام پیش بیاید و دوست داشته باشید هر چه زودتر تصمیماتتان را عملی کنید. البته در مواردی که شدت هیجانتان زیاد است احتمال دارد بدون بررسی همه جانبه دست به اقدام بزنید و به سبب در نظر نگرفتن برخی پارامترها با شکست مواجهه شوید.

به شما پیشنهاد می کنیم که این مورد را در خود کنترل و مدیریت کنید؛ برای مثال می توانید میل به تجربه ی فیزیکی هیجان مثل رانندگی با سرعت زیاد را در خود کاهش داده و به جای آن کار کم خطری مانند بازی کامپوتری رالی را جایگزین ساخته و تا حدی آن نیاز را رفع کنید.

وضعیت هیجان خواهی شما در جامعه ایرانی

 • میزان هیجان طلبی شما از 72.2 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان بی اشتیاقی شما از 27.8 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت هیجان خواهی شما در جامعه آمریکایی

 • میزان هیجان طلبی شما از 72.6 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان بی اشتیاقی شما از 27.4 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.خوش بینی

علامت اختصاری: E6
نمره استاندارد: 42
نمره خام: 14

قطب بالا: پر شور
قطب پایین: بی انگیزه
وضعیت: پایین
خوش بینی چیست ؟
توضیحات بیشتر

این ویژگی شامل هیجانات و احساسات مثبت به زندگی است که پاسخ های موقعیتی خوشایند یا مطلوب از علاقه و رضایت گرفته تا عشق و شادی را در بر می گیرد.

پر شور
بی انگیزه

وضعیت شما در خوش بینی

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 42 درصد می باشد که نمره پایینی است و نشان دهنده این است که احتمالا شما از سرزندگی کمی در زندگی بهره می برید.

به نظر می رسد شما تمایل اندگی جهت ابراز شادی و خوش حالی خود دارید. معمولاً حتی اگر سرشار از شور و نشاط باشید، باز هم رغبت چندانی به بروز حال خوب خود و صحبت کردن پیرامون آن، ندارید.

این طور به نظر می رسد که از شخصیت آرامی برخوردار می باشید و در بیشتر زمان ها تمایل دارید که زندگی خود را در سکوت و به دور از هر گونه هیاهویی سپری کنید.

وضعیت خوش بینی شما در جامعه ایرانی

 • میزان پر شور بودن شما از 19.8 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان بی انگیزگی شما از 80.2 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت خوش بینی شما در جامعه آمریکایی

 • میزان پر شور بودن شما از 10 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان بی انگیزگی شما از 90 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.


گشودگی به تجربه
علامت اختصاری: O
نمره استاندارد: 48
نمره خام: 102

قطب بالا: گشودگی به تجربه
قطب پایین: بسته بودن
وضعیت: متوسط
گشودگی به تجربه چیست ؟
توضیحات بیشتر

صفت گشودگی در برابر تجربه، میزان روشن فکر بودن، تخیل، خلاقیت و بصیرت فرد را ارزیابی می کند. درواقع به این معناست که چقدر نسبت به تجربه جهان اطراف خود پذیرا هستید. این ویژگی در طیفی از «بسته بودن» تا «گشودگی به تجربه» اندازه گیری می شود.

گشودگی به تجربه
بسته بودن

وضعیت شما در گشودگی به تجربه

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 48 درصد می باشد که نمره متوسطی است و نشان می دهد که  میزان پذیرش شما نسبت به تجربه های جدید در سطح مورد انتظار است.

به نظر می رسد شما با اینکه به سنت ها و آداب و رسوم اهمیت نسبتا زیادی می دهید، اما از تجربه های متفاوت و جدید نیز استقبال می کنید. زیرا احساس می کنید پایبندی زیاد به سنت ها ممکن است فرصت فعالیت های هیجان انگیز، ایجاد تحول و یا تجربه های جدید را از شما بگیرد.

در واقع شما تمایل دارید بین قبول کورکورانه و بدون منطق کلیشه هایی که از قبل وجود داشته و اغلب افراد به آن معتقد هستند با مسائلی که نیاز است به چالش کشیده شود توازنی منطقی ایجاد کنید زیرا لازم می بینید که برخی مسائل را خودتان امتحان کرده و ارزش هایتان را مطابق تجربه ی خود به روز کنید.

در مسائلی که مورد علاقه شما هستند و یا اطلاعات زیادی درباره آنها دارید، اغلب از دیدگاه گسترده تری نسبت به دیگران برخوردارید و بهتر می توانید مسائل پیش آمده در آن زمینه را تحلیل کنید، دیدگاه های مختلف را در نظر گرفته و راهکارها و ایده های بیشتری نسبت به افراد عادی ارائه دهید.

با این حال، موارد گفته شده نتیجه شاخص کلی گشودگی به تجربه هستند، بنابراین توصیه می کنیم برای اطلاع دقیق تر و جزئی تر از وضعیت خود در این مقیاس، تفسیر شش زیر مقیاس اصلی این بُعد که را در ادامه آمده است، مطالعه نمایید.

وضعیت شما در جامعه ایرانی

 • میزان گشودگی شما به تجربه از 48.4 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان بسته بودن شما به تجربه از 51.6 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت شما در جامعه آمریکایی

 • میزان گشودگی شما به تجربه از 32.3 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان بسته بودن شما به تجربه از 67.7 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.وضعیت شما در زیر عامل های گشودگی به تجربه

O1 خیال پرداز
O2 هنر دوست
O3 باعاطفه
O4 تنوع طلب
O5 کنجکاو
O6 نواندیش
O1 عینی
O2 بی علاقه به هنر
O3 بی عاطفه
O4 مقاوم به تغییر
O5 ذهن بسته
O6 متعصب

تخیل

علامت اختصاری: O1
نمره استاندارد: 46
نمره خام: 13

قطب بالا: خیال پرداز
قطب پایین: عینی
وضعیت: متوسط
تخیل چیست ؟
توضیحات بیشتر

اشاره به قدرت تخیل و توانایی فرد در تفکر انتزاعی دارد. این افراد می توانند به راحتی رویاپردازی نموده و با ذهن خلاق خود پدیده های مختلف را تجسم نمایند.

خیال پرداز
عینی

وضعیت شما در تخیل

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 46 درصد می باشد که نمره متوسطی است و نشان دهنده این است که خیال پردازی شما در حد معمول و قابل انتظار است.

به نظر می رسد شما با اینکه به خیال پردازی تمایل دارید و از آن لذت می برید و دوست دارید آن را وارد زندگی روزمره ی خود کنید اما سعی می کنید این کار را مدیریت شده انجام دهید؛ به گونه ای که شما را از توجه به مسائل عینی موجود و واقعیت ها باز ندارد زیرا احساس می کنید این تداخل خیال پردازی ها با واقعیت موجود ممکن است مانع از تصمیم گیری های منطقی در زندگی تان شود.

معمولا ذهنیت و تفکراتتان با موقعیتی که در آن قرار دارید متناسب است. در واقع این طور باید گفت که با اینکه تمایل به خیال پردازی شما را به سمت ساختن یک دنیای ذهنی فراتر از جهان واقعی سوق می دهد، که در آن چیزهایی که در واقعیت برایتان دور از انتظار است، آنجا در دسترس باشند؛ اما سعی می کنید ذهنتان را متمرکز بر لحظه حال  نگه دارید.

در واقع از آنجایی که خیال پردازی منجر به کاهش تمرکزتان در کار به ویژه در فعالیت های کسل کننده می شود؛ به همین دلیل همواره سعی می کنید به محض غرق شدن در خیالات مچ خودتان را بگیرید و به وضعیت حاضرتان تمرکز کنید.

در تحلیل اتفاقات و مسائل پیش آمده معمولا مطابق با مستندات موجود و آنچه که مشاهده می کنید، عمل می کنید. البته از شیوه های متفاوت و جدیدی که به ذهنتان برسد نیز استفاده می کنید، در واقع  تحلیل ها و تفسیرهای شما تلفیقی از مسائل متعارف و مسائل نو و بدیع است.

با اینکه تخیل نسبتا فعالی دارید و توانایی این را دارید که از ابعاد مختلف به یک مسئله نگاه کنید، با این حال در مواردی که فکر می کنید راه حل همیشگی هم می تواند گره گشا باشد، احساس می کنید صرف انرژی و وقت بیشتر برای ارائه راه حل های جدید بیهوده است پس انتخاب بهتر همان راه حل  متعارف همیشگی است.

احتمالاً باور شما بر این است که قوه ی تخیل از آن جهت که زندگی را متفاوت کرده و از ظاهر خشک و بی روح دور نگه می دارد، حائز اهمیت است اما در عین حال معتقدید هر فرد باید ذهن خود را کنترل کند تا از  وظایف و مسائلی که لازم است با جدیت با آنها مواجه شود و آنها را حل کند، غفلت نکرده و مسئولانه مدیریتشان کند.

وضعیت تخیل شما در جامعه ایرانی

 • میزان خیال پردازی شما از 37.8 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان عینی نگری شما از 62.2 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت تخیل شما در جامعه آمریکایی

 • میزان صمیمیت شما از 5.7 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان سردی شما در ارتباط با دیگران، از 94.3 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.زیبایی شناسی

علامت اختصاری: O2
نمره استاندارد: 40
نمره خام: 17

قطب بالا: هنر دوست
قطب پایین: بی علاقه به هنر
وضعیت: پایین
زیبایی شناسی چیست ؟
توضیحات بیشتر

این ویژگی به توانایی درک عمیق هنر و زیبایی های دنیا اشاره دارد. درک زیبایی شناختی یک توانایی است که باعث می شود فرد در مقابل ظرافت های هنری به وجد آمده و به آن ها عشق بورزد.

هنر دوست
بی علاقه به هنر

وضعیت شما در زیبایی شناسی

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 40 درصد می باشد که نمره پایینی است و نشان دهنده این است که شما علاقه چندانی به هنر و موسیقی ندارید.

به نظر می رسد شما دارای ذوق هنری نسبتاً کمی هستید. معمولاً آثار هنری مختلف شما را چندان تحت تاثیر قرار نمی دهند. همچنین توانایی شما جهت درک مفاهیم عمیق و نهان آن آثار، در سطح نسبتا پایینی قرار دارد.

در موقعیت هایی که شما مجبور به سپری کردن زمان خود در مکان های هنری مثل یک نمایشگاه نقاشی شوید، آن زمان برای شما کسالت بار خواهد بود و سعی می کنید با پرت کردن حواس خودتان آن زمان را پشت سر بگذارید.

معمولا علاقه چندانی به طراحی های هنری در محل کار یا منزل شخصی تان  ندارید و همان سبک ساده و معمولی را می پسندید.

وضعیت زیبایی شناسی شما در جامعه ایرانی

 • میزان هنر دوستی شما از 17.6 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان بی علاقگی شما به هنر از 82.4 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت زیبایی شناسی شما در جامعه آمریکایی

 • میزان هنر دوستی شما از 52.4 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان بی علاقگی شما به هنر از 47.6 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.احساسات

علامت اختصاری: O3
نمره استاندارد: 52
نمره خام: 20

قطب بالا: باعاطفه
قطب پایین: بی عاطفه
وضعیت: متوسط
احساسات چیست ؟
توضیحات بیشتر

به میزان پذیرش احساسات و عواطف درونی اشاره دارد. این ویژگی باعث می شود حالت های عاطفی عمیق تر درک شوند و در نتیجه شادی و ناراحتی بیشتر احساس شوند.

باعاطفه
بی عاطفه

وضعیت شما در احساسات

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 52 درصد می باشد که نمره متوسطی است و نشان می دهد که میزان شناخت و ابراز هیجانی شما در سطح قابل قبولی می باشد.

می توان گفت شما آگاهی مناسبی نسبت به احساسات و هیجانات خود دارید و به آنها توجه می کنید. در صورت لزوم و بنا به صلاح دید خودتان در مورد احساسات و هیجاناتتان با اطرافیانتان صحبت می کنید.

 

به نظر می رسد شما سعی می کنید در جنبه ها و موقعیت های مختلف زندگی خود به گونه ای برخورد کنید که احساساتتان در واکنش هایتان تاثیرگذار باشند اما این تاثیر به گونه ای نباشد که شما را از واکنش  های بالغانه دور کند.

 شما با اینکه فردی احساسی هستید و احساساتتان برایتان مهم هستند اما معمولا وقتی قصد دارید در مورد یک مسئله مهم تصمیم گیری کنید سعی می کنید ضمن توجه به بعد احساسی آن مسئله، تا حد امکان به جنبه های عقلانی و منطقی آن نیز توجه کنید و پیامدها و تبعات آن را در نظر بگیرید. در واقع تلاشتان بر این است که تعادلی بین احساسات و منطق خود ایجاد کرده و از الگوها و ارزیابی های عقلانی دور نشوید.

وضعیت احساسات شما در جامعه ایرانی

 • میزان با عاطفه بودن شما از 62.6 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان بی عاطفه بودن شما از 37.4 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت احساسات شما در جامعه آمریکایی

 • میزان با عاطفه بودن شما از 53.2 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان بی عاطفه بودن شما از 46.8 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.علائق

علامت اختصاری: O4
نمره استاندارد: 54
نمره خام: 16

قطب بالا: تنوع طلب
قطب پایین: مقاوم به تغییر
وضعیت: متوسط
علائق چیست ؟
توضیحات بیشتر

مجموعه ویژگی هایی است که باعث تمایل فرد برای امتحان کردن فعالیت های مختلف، رفتن به مکان های جدید یا خوردن غذاهای غیر معمول می شود.

تنوع طلب
مقاوم به تغییر

وضعیت شما در علائق

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 54 درصد می باشد که نمره متوسطی است و نشان می دهد که میزان انعطاف پذیری برای تجربه های جدید در شما در سطح قابل قبولی وجود دارد.

به نظر می رسد شما با اینکه محیط های یکنواخت و باثبات را به جهت احساس امنیتی که به شما می دهند می پسندید، اما در موقعیت هایی که برایتان هیجان انگیز است یا احساس می کنید تسلط خوبی در آن زمینه دارید، در جهت ایجاد تجربه های جدید قدم بر می دارید.

ریسک کردن، تجربه موقعیت های جدید و پیش بینی نشده یا حتی تغییراتی در محیط زندگی، کار، تفریح، استراحت و...  برای شما می تواند لذت بخش باشد؛ اما در مواقعی که احساس کنید این ریسک کردن و تغییرات می تواند پیامدهای منفی به بار بیاورد و یا شما را دچار اضطراب کند، از امتحان کردن آنها اجتناب می کنید.

در واقع با این که فردی خوشبین هستید و ترس زیادی از پیامد های انتخاب تان ندارید، در واقع باور دارید اکثر مواقع همه چیز خوب پیش می رود، اما از طرفی هم همیشه سعی می کنید در هنگام تصمیم گیری و انتخاب جدید منطق تان را هم با خود ببرید و نسنجیده عمل نکنید.

می توان گفت شما در برخی از جنبه های زندگی خود از تجربه ی موقعیت های جدید استقبال کرده و برای این کار پیشقدم می شوید. احتمالاً پذیرش شما نسبت به تجربیات جدید در دو موقعیت به چشم می آید؛ شرایطی که اهمیت زیادی ندارند مثل انتخاب محل تفریح و یا موقعیت هایی که به خود و توانایی هایتان اعتماد دارید و تصور می کنید که حتی در صورت شکست هم متحمل خسارت چندانی نخواهید شد.

وضعیت علائق شما در جامعه ایرانی

 • میزان تنوع طلبی شما از 71.2 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان مقاومت شما به تغییر از 28.8 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت علائق شما در جامعه آمریکایی

 • میزان کمرویی شما از 89.1 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان غیرخجالتی بودن شما از 10.9 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.دیدگاه ها

علامت اختصاری: O5
نمره استاندارد: 52
نمره خام: 19

قطب بالا: کنجکاو
قطب پایین: ذهن بسته
وضعیت: متوسط
دیدگاه ها چیست ؟
توضیحات بیشتر

این بخش به جنبه ای از توانایی های ذهنی اشاره دارد که باعث لذت بردن از کنجکاوی، بحث های فلسفی و بازی های فکری می شود.

کنجکاو
ذهن بسته

وضعیت شما در دیدگاه ها

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 52 درصد می باشد که نمره متوسطی است و نشان می دهد که میل به داشتن افکار تازه و اندیشه های نو در شما در سطح مطلوبی قرار دارد.

با اینکه دیدگاه و سبک فکری شما تقریبا نزدیک به چارچوب ها و کلیشه های جامعه است، اما در موقعیت های جدیدی که برای شما جذاب هستند سعی می کنید در چارچوب فکری خود انعطاف ایجاد کرده ودیدگاه های جدید را بپذیرید و از آنها لذت ببرید. در واقع برای همان مدت زمان به خود اجازه ی متفاوت اندیشیدن دهید.

با اینکه در مواجهه با چالش های مختلف ابتدا بر راه حل های همیشگی و متعارف تاکید دارید و معمولاً از میان راه و روش های متعارف، مناسب ترین راه حل را برمی گزینید؛ اما در برخورد با مسائل جدید سعی می کنید با بررسی همه جانبه آن مسئله روشی برای آن ابداع کنید.

به نظر می رسد شما کنجکاوی چندان زیادی درباره ی افکار فلسفی و انتزاعی که سوال ها و ایده های جدید و متنوعی را در ذهن ایجاد می کنند، ندارید. در واقع مسائل پیچیده جذابیت چندانی برای شما ندارد. اما اگر در موقعیتی قرار گیرید که چنین اطلاعاتی به شیوه ی مناسب و خلاقانه به شما عرضه شود، ممکن است تحت تاثیر قرار گرفته و تمایل داشته باشید تا اطلاعات بیشتری را دریافت کنید.

 البته شما در مواجهه با موضوعاتی که به آنها علاقمند هستید یا مهارت خوبی دارید، علاقمند به یافتن حقایقی نو و داشتن افکار جدید هستید؛ به طوری که اگر پیرامون چنین موضوعاتی با چالش روبرو شوید، ممکن است سعی کنید به راه حل های مختلفی که چندان هم رایج نیستند فکر کرده و کنجکاوی های ذهنی درباره آنها داشته باشید.

وضعیت دیدگاه ها شما در جامعه ایرانی

 • میزان کنجکاوی شما از 65.2 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان بسته بودن ذهن شما از 34.8 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت دیدگاه ها شما در جامعه آمریکایی

 • میزان کنجکاوی شما از 43.6 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان بسته بودن ذهن شما از 56.4 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.ارزش ها

علامت اختصاری: O6
نمره استاندارد: 52
نمره خام: 17

قطب بالا: نواندیش
قطب پایین: متعصب
وضعیت: متوسط
ارزش ها چیست ؟
توضیحات بیشتر

این ویژگی به آمادگی فرد برای بازنگری ارزش های اجتماعی، سیاسی و مذهبی اشاره دارد. در واقع میزان توانایی فرد برای به چالش کشیدن و تغییر باورها و سنت ها به این صفت بر می گردد.

نواندیش
متعصب

وضعیت شما در ارزش ها

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 52 درصد می باشد که نمره متوسطی است و نشان می دهد که میزان پذیرش شما نسبت به نظام های ارزشی متفاوت در سطح قابل قبولی قرار دارد.

به نظر می رسد شما درمورد ارزش هایتان متعصبانه برخورد نمی کنید، در واقع وقتی به این نتیجه برسید که ارزش ها و باورهایتان نادرست بوده و باید تغییر کنند، با مقاومت کمی این کار را انجام می دهید. البته ممکن است پیرامون برخی از ارزش های خود به خصوص اعتقاداتی که از افراد ارزشمند زندگی تان به شما رسیده و سال ها درون شما تثبیت شده است، متعصبانه برخورد کنید و پذیرش اشتباه بودن آنها برای شما کار دشواری باشد.

شما سعی می کنید به تفاوت هایی که در نظام ارزشی خودتان با افراد دیگر وجود دارد احترام گذاشته و آنها را درک کنید. هر چند بسیار پیش می آید که در تعامل با اشخاصیکه دارای افکاری کاملاً متضاد با شما هستند، دچار چالش شده و نتوانید آنها را بپذیرید.

به نظر می رسد شما تصور می کنید بازبینی برخی از ارزش ها کار درستی بوده و شخصیت افراد را بهبود می بخشد اما برخی از باورها که ریشه ای تر هستند، نباید دستخوش تغییر زیادی شوند و لازم است همان طور که به ما رسیده اند، به نسل بعد منتقل شوند.

وضعیت ارزش ها شما در جامعه ایرانی

 • میزان نواندیشی شما از 52.4 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان تعصب ذهنی شما از 47.6 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.50.6

وضعیت ارزش ها شما در جامعه آمریکایی

 • میزان نواندیشی شما از 20.1 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان تعصب ذهنی شما از 79.9 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.41.6سازش پذیری
علامت اختصاری: A
نمره استاندارد: 44
نمره خام: 106

قطب بالا: سازش پذیری
قطب پایین: ناسازگاری
وضعیت: پایین
سازش پذیری چیست ؟
توضیحات بیشتر

ویژگی موافقت یا همان سازش پذیری معیاری است برای ارزیابی اینکه چگونه یک فرد می تواند به راحتی با افراد دیگر کنار بیاید. در واقع این صفت نشان می دهد که چگونه در روابط با دیگران رفتار می کنید، چگونه با آنها بحث می کنید و آیا دلسوز و قابل اعتماد هستید یا کناره گیر و مشکوک. این ویژگی در طیفی از «ناسازگار» تا «سازش پذیر» اندازه گیری می شود.

سازش پذیری
ناسازگاری

وضعیت شما در سازش پذیری

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 44 درصد می باشد که نمره  پایینی است و نشان دهنده این است که شما سازگاری کمی با دیگران و موقعیت هایتان دارید.

به نظر می رسد شما فردی خودمحور بوده و رفع خواسته های خود را در اولویت قرار می دهید به طوری که بعضا ممکن است طوری رفتار کنید که گویا شرایط و بافت محیطی موجود را در نظر نمی گیرید.

معمولا تمایل دارید تا به جای کمک کردن به افراد دیگر و یا همکاری کردن با آن ها،  با آنها رقابت کنید.ممکن است به سبب تجربیات نامطلوبی که در گذشته کسب کرده اید نسبت به نیت ها و مقاصد افراد دیگر در تعامل با خود دچار سوء ظن هستید.

شما در برخورد با افراد دیگر اغلب به خوبی می توانید از مواضع خود دفاع کرده و اجازه پایمال شدن حقوقتان را ندهید.حتی اگر به قیمت مشاجره و پرخاشگری هم باشد.

در بسیاری از موارد ابتدا خودتان و خواسته هایتان را در اولویت قرار می دهید و در صورتی که احساس کنید درخواست های دیگران مانع اولویت های خودتان می شود و یا تداخلی در خواسته های شما ایجاد می کند، به راحتی آنها را نادیده می گیرید.

از آنجایی که معمولا کارها و برنامه هایتان را به صورت انفرادی پیش می برید و سعی می کنید از کارهای تیمی که مستلزم همکاری هستند اجتناب کنید به این خاطر ممکن است دایره روابط و افرادی که با آنها رابطه نزدیک و صمیمی دارید محدود باشد.

اغلب در کارهای گروهی و تیم های کاری عملکرد مطلوبی ندارید. چون ممکن است به سبب خودمحوری تان نتوانید همکاری و سازش خوبی داشته باشید و ممکن است به رقابت با آنها بپردازید که همین امر به بحث و جدل در گروه ختم شود.

از طرفی به سبب همین سازش پذیری کم و جرات ورزی زیاد شما ممکن است در مواقعی که ما فوق شما درخواستی خارج از وظایفتان از شما داشته باشد که شما موافق و راضی نباشید، به راحتی در برابر او ایستادگی می کنید. و تا متقاعد نشوید آن خواسته را عملی نخواهید کرد.

با این حال، موارد گفته شده نتیجه شاخص کلی موافق بودن هستند، بنابراین توصیه می کنیم برای اطلاع دقیق تر و جزئی تر از وضعیت خود در این مقیاس، تفسیر شش زیر مقیاس اصلی این بُعد که را در ادامه آمده است، مطالعه نمایید.

وضعیت شما در جامعه ایرانی

 • میزان سازش پذیری شما از 37.8 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان ناسازگاری شما از 62.2 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت شما در جامعه آمریکایی

 • میزان سازش پذیری شما از 18.9 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان ناسازگاری شما از 81.1 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.وضعیت شما در زیر عامل های سازش پذیری

A1 خوش بین
A2 ساده انگار
A3 نوع دوست
A4 مدارا کننده
A5 فروتن
A6 دل رحم
A1 بدگمان
A2 زیرک
A3 خودمحور
A4 مقابله گر
A5 متکبر
A6 سرسخت

اعتماد

علامت اختصاری: A1
نمره استاندارد: 28
نمره خام: 10

قطب بالا: خوش بین
قطب پایین: بدگمان
وضعیت: بسیار پایین
اعتماد چیست ؟
توضیحات بیشتر

صفتی است که به قابلیت فرد برای باور کردن صداقت دیگران و حسن نیت نسبت به آن ها اشاره داد. این ویژگی به میزان خوشبینی فرد به افراد، وقایع و رویدادهای زندگی بر می گردد.

خوش بین
بدگمان

وضعیت شما در اعتماد

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 28 درصد می باشد که نمره بسیار پایینی است و نشان دهنده این است که شما نسبت به دیگران بی اعتماد و بدبین هستید.

معمولا ترجیح می دهید به دیگران مظنون و بدگمان باشید و همه انسانها را ناصادق و خطرناک بدانید مگر آنکه به شما ثابت شود که این فرد می تواند قابل اعتماد باشد، زیرا در این حالت احساس امنیت بیشتری می کنید

این دیدگاه بسیار منفی نسبت به دیگران  می تواند به دلیل تجربیات دوران کودکی شما با افراد مهم زندگی خود و یا  تجربیات دوران بزرگسالی تان در رابطه با سایر افراد باشد.

وقتی فردی را برای نخستین بار ملاقات می کنید و شناختی هم از وی ندارید، باز ترجیح می دهید پیش فرض منفی درباره او داشته باشید، مگر اینکه عکس آن ثابت شود و این ذهنیت باعث می شود تا رفتار صمیمانه ای با وی ایجاد نکنید. و در نهایت ممکن است تنهایی زیادی را تجربه کنید.

اعتماد به افراد دیگر برای شما کار بسیار دشواری است؛ به همین دلیل در اغلب موارد ترجیح می دهید یک کار یا پروژه را به صورت انفرادی پیش ببرید. در صورتی که مجبور به همکاری یا تعاملی با دیگران شوید، احساس ناخوشایندی را تجربه کرده و این کار را با احتیاط بسیار زیادی انجام خواهید داد. به سبب بی اعتمادی ای که به دیگران دارید در اغلب موارد احساس نا امنی دارید و این امر می تواند در بلند مدت به انزوا و افسردگی شما منجر شود چون نمی توانید به دیگران اجازه نزدیک شدن به خودتان را بدهید، به این خاطر احساس تنهایی شما را بسیار اذیت می کند.

وضعیت اعتماد شما در جامعه ایرانی

 • میزان خوش بینی شما از 1.5 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان بدگمانی شما از 98.5 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت اعتماد شما در جامعه آمریکایی

 • میزان خوش بینی شما از 0.6 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان بدگمانی شما از 99.4 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.سادگی

علامت اختصاری: A2
نمره استاندارد: 44
نمره خام: 17

قطب بالا: ساده انگار
قطب پایین: زیرک
وضعیت: پایین
سادگی چیست ؟
توضیحات بیشتر

به میزان روراست بودن و حسن نیت افراد در روابط بین فردی اشاره دارد. درجه ای که فرد پنهان کاری کمتری دارد و افکار و احساسات واقعی خود را در کمال سادگی با دیگران به اشتراک می گذارد.

ساده انگار
زیرک

وضعیت شما در سادگی

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 44 درصد می باشد که نمره پایینی است و نشان دهنده این است که شما رک بودن و روراست بودن شما در برابر دیگران کم است.

به نظر می رسد برای شما دشوار است که نظرات و عقاید خود را به راحتی بیان کنید، به این خاطر ممکن است از بیان برخی نیاز ها و خواسته های خود صرف نظر کنید، این احساس ارضا نشدن نیاز ها می تواند در طولانی مدت منجر به احساس نا کامی و نا امیدی شود.

از طرفی به سبب همین بیان نکردن نظرات و احساساتتان موضع و علایقتان برای دیگران چندان مشخص نیست از همین رو ممکن است در ارتباطاتتان دچار مشکل شوید و ارتباط گرفتن با شما برای دیگران کمی دشوار باشد چون نمی توانند علاقه مندی ها و نحوره برخورد شما به موقعیت های مختلف را پیش بینی کنند پس احتمال دارد در نحوه رفتار کردن با شما سردرگم شوند.

می توان گفت معمولا مطابق میل دیگران رفتار کرده و خواسته ها و نظرات آنها را در اولویت قرار می دهید که این امر رفته رفته می تواند به شکل گرفتن انتظاراتی در دیگران و زیر سوال رفتن حریم ها و مواضع شما و در نهایت کاهش رضایت از خود در شما منجر شود

معمولا در جمع ها و جلساتی که حضور پیدا کنید تمایلی به اظهار نظر کردن و بیان ایده های خود ندارید و اگر کسی از شما نظر بپرسد ممکن است دست پاچه شده و در وهله اول ندانید چه جوابی بدهید اما سعی می کنید نظرتان را طوری عنوان کنید که با نظر اکثریت همراستا بوده و یا کلا نظر دیگران را تایید می کنید، حتی با وجود اینکه ممکن است قلبا با آن موافق نباشید.

همچنین شما در تعامل با افراد دیگر از صداقت رفتاری کمی برخوردار هستید. به طوری که ممکن است شما برای دست یابی به اهداف خود به راحتی از شیوه هایی مانند درویی، تملق، چاپلوسی و حتی دروغ استفاده کنید.

بهتر است توجه داشته باشید که این شیوه ی رفتاری شما در بلند مدت تبعاتی برایتان به همراه داشته و تاثیر مخربی بر روی ارتباط صمیمانه ی شما با افراد دیگر خواهد داشت.

وضعیت سادگی شما در جامعه ایرانی

 • میزان ساده انگاری شما از 43.6 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان زیرکی شما از 56.4 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت سادگی شما در جامعه آمریکایی

 • میزان ساده انگاری شما از 22.1 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان زیرکی شما از 77.9 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.نوع دوستی

علامت اختصاری: A3
نمره استاندارد: 46
نمره خام: 20

قطب بالا: نوع دوست
قطب پایین: خودمحور
وضعیت: متوسط
نوع دوستی چیست ؟
توضیحات بیشتر

این ویژگی به میزان نگرانی غیر خودخواهانه برای رفاه دیگران اشاره دارد.  نوع دوستی یعنی توجه به نیاز دیگران صرفاً از روی تمایل به کمک. در نوع دوستی هرگونه کمک صرفا دلیل احساسی دارد و به خاطر وظیفه، وفاداری یا دلایل مذهبی انجام نمی شود.

نوع دوست
خودمحور

وضعیت شما در نوع دوستی

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 46 درصد می باشد که نمره متوسطی است و نشان دهنده این است که میزان نوع دوستی شما در سطح مطلوبی قرار دارد.

به نظر می رسد شما نسبت به نیاز های خود و افراد دیگر حساس بوده و مشتاق به کمک کردن آن ها هستید. البته سعی می کنید به این موضوع نیز دقت داشته باشید که این کمک کردن، شما را از رسیدگی به نیاز های خود غافل نکند.

به نظر می رسد در مواقعی که در برابر دیگران احساس وظیفه کنید یا به سبب صمیمیتی که با آنها دارید، معمولا از آنها حمایت کرده و به آنها کمک می کنید البته در برخی مواقع هم پای هیچ احساس وظیفه یا وفاداری در میان نیست و شما به سبب نگرانی برای رفاه حال دیگران کاری را انجام می دهید.

معمولا در مواقع کمک و حمایت از دیگران حواستان به خواسته ها و اولویت های خودتان نیز هست و سعی می کنید این کمک کردن آسیبی به آنها نزند. شما خود متوجه این موضوع هستید که انسان یک موجود اجتماعی است و خوش حالی یا ناراحتی افراد دیگر تا حد زیادی بر کیفیت زندگی او تاثیر دارد؛ بنابراین لازم است به دیگران کمک کند. هر چند این کمک باید به گونه ای باشد که زمینه را برای تنبلی، انفعال و یا  سوء استفاده ی دیگران، فراهم نسازد.

وضعیت نوع دوستی شما در جامعه ایرانی

 • میزان نوع دوستی شما از 43.6 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان خودمحوری شما از 56.4 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.48.4

وضعیت نوع دوستی شما در جامعه آمریکایی

 • میزان نوع دوستی شما از 21.8 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان خودمحوری شما از 78.2 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.42.2

همراهی

علامت اختصاری: A4
نمره استاندارد: 50
نمره خام: 17

قطب بالا: مدارا کننده
قطب پایین: مقابله گر
وضعیت: متوسط
همراهی چیست ؟
توضیحات بیشتر

به میزان سازش و پذیرش فرد در واکنش به تعارضات بین فردی اشاره دارد. همراهی شدت تمایل فرد برای بخشش، فراموش کردن و مدارا کردن با دیگران را مورد ارزیابی قرار می دهد.

مدارا کننده
مقابله گر

وضعیت شما در همراهی

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 50 درصد می باشد که نمره متوسطی است و نشان دهنده این است که شما تبعیت و فرمانبرداری شما از دیگران و موقعیت های پیش آمده در سطح مطلوبی قرار دارد.

به نظر می رسد شما معمولاً سعی می کنید در موقعیت های مختلف خشم خود را کنترل کرده و از بحث و نزاع دوری کنید. هر چند احتمال  دارد در مواقعی، برای مثال پیرامون موضوعاتی که حساسیت فراوانی روی آن ها دارید، به سرعت عصبانی شده و رفتار پرخاشگرایانه ای داشته باشید.

با اینکه تقریبا ارزش ها و عقاید خود را می شناسید و حد و مرزهای آن ها برایتان مهم است و اینکه دیگران هم به آنها احترام بگذارند برای شما اهمیت دارد، اما در مواقعی که این اتفاق نمی افتد معمولا سعی می کنید در مقابل اشتباهاتشان متواضعانه عمل کرده و آن ها را ببخشید. البته ممکن است هنگامی که متوجه می شوید آن ها از این رفتار شما سوء استفاده کرده و در صدد رفع اشتباه خود بر نمی آیند، تجدید نظر کرده و قاطعانه تر برخورد کنید. 

اگر رفتار فردی شما را ناراحت کند، گرچه معمولاً سعی می کنید آن رفتار را فراموش کرده و تغییری در رفتار خود با او به وجود نیاورید. اما در مواردی که حجم خشم و ناراحتی ای که تحمل می کنید زیاد است و یا مسئله مورد نظر برای شما اهمیت دارد، ممکن است با طرف مقابل در این مورد صحبت کنید یا به او گوشزد کنید.

اگر در جمعی قرار بگیرید که لازم است همگی با هم در مورد یک مسئله نظر بدهید و به تصمیم برسید معمولا سعی می کنید نظر خودتان را بیان کنید، البته در مواردی که احساس کنید دانش و تبحر لازم در آن زمینه را ندارید از بیان نظر خود صرف نظر کرده و موافقتان را با جمع اعلام می کنید.

وضعیت همراهی شما در جامعه ایرانی

 • میزان مدارا کنندگی شما از 62.6 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان مقابله گری شما از 37.4 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت همراهی شما در جامعه آمریکایی

 • میزان مدارا کنندگی شما از 38.2 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان مقابله گری شما از 61.8 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.تواضع

علامت اختصاری: A5
نمره استاندارد: 58
نمره خام: 21

قطب بالا: فروتن
قطب پایین: متکبر
وضعیت: بالا
تواضع چیست ؟
توضیحات بیشتر

به میزان عدم احساس برتری، غرور و یا تکبر اشاره دارد. در این ویژگی فرد حتی در هنگامی که نسبت به دیگران وضعیت بهتری دارد، خود را بالاتر نمی بیند. این افراد لزوما فاقد اعتماد به نفس نیستند بلکه تمایلی به بزرگ دیدن خود ندارند.

فروتن
متکبر

وضعیت شما در تواضع

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 58 درصد می باشد که نمره بالایی است و نشان دهنده این است که شما فردی متواضع هستید.

به نظر می رسد شما توجه چندانی بر توانایی ها و نقاط قوت خود نداشته و اغلب تحت تاثیر توانمندی های افراد دیگر قرار می گیرید.

به احتمال زیاد صحبت کردن درباره ی دستاوردهایتان برای شما کار نسبتاً دشواری می باشد؛ چرا که تصور می کنید آن ها موفقیت کوچکی هستند و ارزش توجه و توضیح خاصی را  ندارند. به همین دلیل هنگامی که از شما خواسته می شود تا در این باره صحبت کنید، ترجیح می دهید با توضیح مختصری موضوع بحث را عوض کرده و درباره ی موفقیت های افراد دیگر صحبت کنید.

وضعیت تواضع شما در جامعه ایرانی

 • میزان فروتنی شما از 81.6 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان تکبر شما از 18.4 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت تواضع شما در جامعه آمریکایی

 • میزان فروتنی شما از 74.5 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان تکبر شما از 25.5 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.درک دیگران

علامت اختصاری: A6
نمره استاندارد: 54
نمره خام: 21

قطب بالا: دل رحم
قطب پایین: سرسخت
وضعیت: متوسط
درك دیگران چیست ؟
توضیحات بیشتر

متن پیش فرض متن پیش فرض متن پیش فرض متن پیش فرض متن پیش فرض متن پیش فرض متن پیش فرض متن پیش فرض متن پیش فرض متن پیش فرض متن پیش فرض متن پیش فرض

دل رحم
سرسخت

وضعیت شما در درك دیگران

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 54 درصد می باشد که نمره متوسطی است و نشان می دهد که توانایی شما در درک دیگران در سطح قابل قبولی قرار دارد.

به نظر می رسد که شما از توانایی همدلی مطلوبی با افراد دیگر برخورد دار هستید؛ به این معنا که معمولاً می توانید خود را جای آن ها گذاشته و از زاویه ی دید آن ها به مسائل مختلف نگاه کنید. این ویژگی باعث می شود تاحد بسیاری نسبت به نیاز های افراد دیگر حساس بوده و برای رفع دغدغه های آن ها تلاش کنید. علی رغم برخورداری از این صفت، شما سعی می کنید خود را بیش از اندازه ی لازم درگیر احساساتتان نکرده و واکنش هایتان در مواقع لازم شکلی منطقی به خود گیرد.

شما هنگام تصمیم گیری پیرامون مسائل مختلف سعی می کنید به جنبه ی انسانی تصمیمات خود توجه داشته باشد؛ البته به این نکته دقت دارید که به سبب احساساتتان از واقع بینی دور نشوید. این تعادل بین تصمیم گیری های احساسی و منطقی، کمک فراوانی به شما خواهد کرد.

وضعیت درك دیگران شما در جامعه ایرانی

 • میزان دل رحمی شما از 67 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان سخت گیری شما از 33 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت درك دیگران شما در جامعه آمریکایی

 • میزان دل رحمی شما از 61.4 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان سخت گیری شما از 38.6 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.


با وجدان بودن
علامت اختصاری: C
نمره استاندارد: 50
نمره خام: 119

قطب بالا: وجدانی بودن
قطب پایین: مهارگسیختگی
وضعیت: متوسط
با وجدان بودن چیست ؟
توضیحات بیشتر

ویژگی با وجدان بودن نشان می دهد که شخص چقدر متفکر، هدف گرا و کنترل شده است. در واقع این ویژگی به معنای این است که چقدر قابل اعتماد، سازمان یافته و خوددار هستید. همچنین بررسی می شود که تا چه اندازه می توانید تکانه ها و تمایلات خود را به خوبی کنترل کنید. با وجدان بودن در یک طیف از «مهارگسیختگی» تا «وجدانی بودن» اندازه گیری می شود.

وجدانی بودن
مهارگسیختگی

با وجدان بودن

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 50 درصد می باشد که نمره  متوسطی است و نشان دهنده این است که میزان مسئولیت پذیری شما در حد قابل قبولی است.

به نظر می رسید شما سعی می کنید در مواردی به خصوص پیرامون موضوعاتی که برایتان اهمیت بسیاری دارند، حساس بوده و طبق نظام ارزشی تان رفتار کنید. در سایر موضوعات که حساسیت چندانی پیرامونشان ندارید نیز تمایل دارید بر حسب تصمیمی که در آن موقعیت می گیرید، عمل کنید.

شما گرچه پیرامون اهدافی که از قبل برای خود مشخص کرده اید، سعی می کنید حساس بوده و عملکرد قابل قبولی داشته باشید اما میل چندانی به تلاش برای موفق شدن در همه ی حیطه های زندگی و درگیر گردن خود برای به دست آوردن موفقیت بیشتر، ندارید.

با این وجود، موارد گفته شده نتیجه شاخص کلی وجدانی بودن هستند، بنابراین توصیه می کنیم برای اطلاع دقیق تر و جزئی تر از وضعیت خود در این مقیاس، تفسیر شش زیر مقیاس اصلی این بُعد که را در ادامه آمده است، مطالعه نمایید. 

وضعیت شما در جامعه ایرانی

 • میزان وجدانی بودن شما از 57.1 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان مهارگسیختگی شما از 42.9 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت شما در جامعه آمریکایی

 • میزان وجدانی بودن شما از 39.7 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان مهارگسیختگی شما از 60.3 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.وضعیت شما در زیر عامل های با وجدان بودن

C1 شایسته
C2 منظم
C3 وظیفه شناس
C4 پرتلاش
C5 منضبط
C6 محتاط
C1 كفایت
C2 بی نظم
C3 مسئولیت ناپذیر
C4 سست
C5 اهمال کار
C6 بی پروا

شایستگی

علامت اختصاری: C1
نمره استاندارد: 48
نمره خام: 18

قطب بالا: شایسته
قطب پایین: بی كفایت
وضعیت: متوسط
شایستگی چیست ؟
توضیحات بیشتر

به میزان کارامدی و توانایی فرد برای انجام کارها و تاثیرگذاری فردی اشاره دارد. این ویژگی آمادگی فرد برای مقابله با سختی های زندگی و حل صحیح مشکلات را مورد ارزیابی قرار می دهد.

شایسته
بی كفایت

وضعیت شما در شایستگی

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 48 درصد می باشد که نمره  متوسطی است و نشان دهنده این است که احساس کفایت و کارامدی شما نسبت به خودتان در سطح قابل قبولی قرار دارد.

به نظر می رسد شما ارزیابی صحیحی از توانایی های خود دارید. گرچه گاهی اوقات امکان دارد شناخت های شما پیرامون توانایی های خود و یا اتفاقات محیط چندان صحیح نباشد اما به طور کلی غالباً در این کار موفق هستید.

می توان گفت شما تاثیرگذاری خود به عنوان یک فرد در زندگی اجتماعی و اتفاقات مختلف را  باور داشته و سعی می کنید از منفعل بودن دوری کنید. البته ممکن است در بعضی از موضوعات به خصوص پیرامون مسائلی که قبلاً نتایج ناامید کننده ای از آن گرفته اید و یا نظراتتان اعمال نشده است، ذهن خود را چندان درگیر چگونگی آن ها نکرده و به گونه ای بی تفاوت عمل کنید. 

شما خود از این نکته مطلع هستید که گرچه گاهی اوقات روند زندگی آن طور که می خواهید پیش نرفته و حتی اتفاقات ناخوشایندی نیز رخ می دهد اما شما توانایی کافی برای مواجه و حل آن ها را دارید.

به طور کلی به نظر می رسد شما ضمن نگاه مثبتی که به مهارت ها و قدرت تاثیرگذاری خود دارید سعی می کنید واقع بین باشید؛ همچنین به ضعف ها و ایرادات خود توجه داشته و در صدد رفع آن ها برآیید.

وضعیت شایستگی شما در جامعه ایرانی

 • میزان شایستگی شما از 41.7 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان بی کفایتی شما از 58.3 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت شایستگی شما در جامعه آمریکایی

 • میزان شایستگی شما از 9.9 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان بی کفایتی شما از 90.1 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.نظم

علامت اختصاری: C2
نمره استاندارد: 42
نمره خام: 16

قطب بالا: منظم
قطب پایین: بی نظم
وضعیت: پایین
نظم چیست ؟
توضیحات بیشتر

این ویژگی به توانایی فرد برای حفظ نظم، مرتب بودن، سازماندهی و برنامه ریزی مناسب اشاره دارد. نظم و ترتیب باعث می شود افراد بتوانند چیزها را در جای مناسب خود قرار دهند.

منظم
بی نظم

وضعیت شما در نظم

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 42 درصد می باشد که نمره  پایینی است و نشان دهنده این است که شما کمی بی نظم هستید.

به نظر می رسد توجه شما به نظم و ساماندهی محیط اطرافتان در حد کمی قرار دارد. این مسئله ممکن است سبب شود که در مواقعی با مشکل روبرو شوید.

وضعیت نظم شما در جامعه ایرانی

 • میزان منظم بودن شما از 28.4 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان بی نظمی شما از 71.6 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت نظم شما در جامعه آمریکایی

 • میزان منظم بودن شما از 23.9 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان بی نظمی شما از 76.1 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.وظیفه شناسی

علامت اختصاری: C3
نمره استاندارد: 52
نمره خام: 24

قطب بالا: وظیفه شناس
قطب پایین: مسئولیت ناپذیر
وضعیت: متوسط
وظیفه شناسی چیست ؟
توضیحات بیشتر

این ویژگی به تمایل فرد به ارزش گذاری و پایبندی به اصول اخلاقی و تعهدات اخلاقی خود در موقعیت ها و شرایط مختلف زندگی اشاره دارد.

وظیفه شناس
مسئولیت ناپذیر

وضعیت شما در نوع وظیفه شناسی

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 52 درصد می باشد که نمره  متوسطی است و نشان دهنده این است که میزان وظیفه شناسی شما در سطح متوسطی قرار دارد.

به نظر می رسد تعهد و مسئولیت پذیری از ارزش های زندگی شما هستند؛ به همین دلیل سعی می کنید تا در بیشتر تصمیم گیری های خود به اصول اخلاقی توجه داشته و آن ها را رعایت کنید.

با اینکه در اغلب موارد تلاش می کنید به قول هایی که به دیگران می دهی عمل کنید و خود را ملزم به رعایت کردن آن ها می دانید، اما معمولا پیش می آید که به دلیل مسائلی مثل مشغله ی زیاد، چندان در این کار موفق نباشید.

می توان گفت شما دارای چارچوب های شخصی در زندگی خود هستید و سعی می کنید با توجه به آن ها عمل کنید؛ برای مثال سعی می کنید از دروغ گویی یا تقلب حتی اگر برای کسب منفعت بیشتر در کارتان باشد هم دوری کنید.

همچنین این طور به نظر می رسد که گرچه سعی می کنید وظایف و مسئولیت هایی که به شما محول می شود را به خوبی انجام دهید اما در انجام کارها از حساسیت بیش از حد و دقت زیاد دوری می کنید.

از طرفی چون معمولا سعی کرده اید عملکرد بهینه ای داشته باشید، به همین سبب ممکن است دوستان و همکاران به شما اطمینان کنند و یک سری مسئولیت ها را به شمابسپارند، گرچه سعی کرده اید متعهد بوده و کارشان را به موقع و خوب انجام دهید اما در برخی موارد به سبب خستگی یا مشغله کاری ممکن است بدقولی کرده باشید.

وضعیت نوع وظیفه شناسی شما در جامعه ایرانی

 • میزان وظیفه شناسی شما از 65.5 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان مسئولیت ناپذیری شما از 34.5 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت نوع وظیفه شناسی شما در جامعه آمریکایی

 • میزان وظیفه شناسی شما از 65.5 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان مسئولیت ناپذیری شما از 34.5 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.تلاش

علامت اختصاری: C4
نمره استاندارد: 64
نمره خام: 24

قطب بالا: پرتلاش
قطب پایین: سست
وضعیت: بالا
تلاش چیست ؟
توضیحات بیشتر

این جنبه به میزان پشتکار افراد برای دستیابی به موفقیت برمی گردد. صفت تلاش به درک دقیق فرد از مسیر زندگی و حرکت پیوسته و منظم او به سمت اهداف مشخص شده اشاره دارد.

پرتلاش
سست

وضعیت شما در تلاش

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس C4 _num درصد می باشد که نمره بالایی است و نشان دهنده این است که شما انگیزه زیادی برای پیشرفت دارید.

به نظر می رسد شما فرد هدفمندی هستید و برای دستیابی به آن ها سخت تلاش می کنید. ممکن است به سبب مشغولیت برای دستیابی به استاندارد های شخصی و حرفه ای تان، بخشی از جنبه های مختلف زندگی مثل گذراندن زمان کنار خانواده و دوستانتان را فدا کنید. به همین دلیل این احتمال وجود دارد که با وجود موفقیت های بسیاری در حیطه های فردی و شغلی، در زندگی شخصی و عاطفی خود، دستاورد نسبتاً کمی داشته باشید.

ممکن است توانایی های خود را با موفقیت های بیرونی که به دست می آورید، تعریف کنید؛ به همین دلیل اعتماد به نفس شما تا وابسته به این گونه موارد باشد و از آنجایی که این وضعیت همیشه ثابت نیست می توان گفت احساس عزت نفس هم در شما متزلزل است.

چون معمولا سعی می کنید اطلاعات و امکانات لازم برای رسیدن به اهدافتان را از قبل آماده کنید، اقدامات اولیه جسورانه تری دارید به طوری این شروع خوب توجه دیگران را جذب می کند.

نیاز به پیشرفت در شما سبب شده است تا دقت تان در کار و وظایفتان زیاد باشد تا کمتریت خطا و اشتباه رخ دهید که این امر ممکن است در برخی موارد به حساسیت تبدیل شده و برای خود و یا اطرافیانتان مسئله ساز شود.

از آنجایی که شما معمولا فردی سخت کوش و با پشتکار هستید، اگر در مسیر رسیدن به اهدافتان به مشکل خورده و یا شکست بخورید، با اینکه برای شما ناراحت کننده خواهد بود اما سعی می کنید پس از فرصت دادن به خود برای مدیریت هیجانات خودتان راه حل متناسب را پیدا کرده و به تلاش خودتان ادامه دهید.

به نظر می رسد به سبب تلاش شما برای داشتن جایگاه و موقعیت بهتر در شغل و حرفه تان در برخی موارد در دید دیگران فردی جاه طلب جلوه کنید.

از طرفی این تاکید بر پیشرفت می تواند باعث شود شما زمان کمتری برای ایجاد روابط صمیمی و عاطفی بگذارید، و معمولا روابط تان بیشتر مبتنی بر احترام و کاری و رسمی هستند و با کسی چندان گرم نمی گیریدتوجه داشته باشید که انسان یک موجود چند بعدی است؛ او همان طور که به موفقیت های شغلی و تحصیلی نیاز دارد، به داشتن روابط صمیمانه با خانواده و دوستان خود و حتی اختصاص دادن زمانی مشخص برای تفریح و استراحت نیز نیازمند است و اگر از این ابعاد زندگی خود غافل بماند و تنها برای اهداف شغلی و تحصیلی خود تلاش کند، احتمال  دارد پس از مدتی دچار فرسودگی شود.

وضعیت تلاش شما در جامعه ایرانی

 • میزان تلاش شما از 91.6 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان سستی شما از 8.4 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.63.8

وضعیت تلاش شما در جامعه آمریکایی

 • میزان تلاش شما از 87.5 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان سستی شما از 12.5 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.61.5

خویشتن داری

علامت اختصاری: C5
نمره استاندارد: 56
نمره خام: 23

قطب بالا: منضبط
قطب پایین: اهمال کار
وضعیت: بالا
خویشتن داری چیست ؟
توضیحات بیشتر

این صفت به توانایی تمرکز بر یک کار اشاره دارد که نتیجه آن دستیابی به یک هدف خاص است. افراد خود انضباط معمولاً درای مجموعه ای از ویژگی ها هستند که باعث می شود کمتر کارها را به تعویق بیندازند.

منضبط
اهمال کار

وضعیت شما در خویشتن داری

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 56 درصد می باشد که نمره بالایی است و نشان دهنده این است که شما سطح مطلوبی از خویشتن داری را دارا می باشید.

به نظر می رسد شما از نظم درونی زیادی برخوردار هستید. وقتی تصمیم به انجام کاری می گیرید، اغلب سعی می کنید آن را انجام داده و به پایان برسانید. شما معمولاً حین انجام فعالیت های خود احساسات نامطلوب، خستگی و نا امیدی خود را به گونه ای کنترل می کنید که تاثیر چندانی روی ادامه فعالیتتان نداشته باشند.

شما  معمولا به قوانینی که برای خود وضع می کنید، وفادار هستید؛ این مورد گرچه ویژگی خوبی بوده و شما را به فردی مصمم تبدیل می کند اما در مواقعی نیز باعث کاهش انعطاف پذیری و ایجاد مشکل در عدم سازگاری شما خواهد شد؛ پس بهتر است آن را مدیریت کرده و در مواقع لازم تا حدی نرم تر برخورد کنید.

به نظر می رسد شما کنترل خوبی بر رفتارهایتان دارید به گونه ای که سعی می کنید هر حرف یا فکری که با ذهن تان می رسد را بیان یا عملی نکنید و تلاشتان بر این است که رفتارهایتان و کلامتان را متناسب با موقعیت و شرایطی که در آن قرار دارید هماهنگ کنید.

از طرفی چون معمولا نکته سنج بوده و سعی می کنید بین محیط و خواسته هایتان توازن اعمال کنید، فردی توانمند و موثر به نظر می آیید به طوری که کارامدی شما در برخی زمینه های حرفه ای و غیر حرفه ای توسط اطرافیان تایید شده است.

وضعیت خویشتن داری شما در جامعه ایرانی

 • میزان انضباط شما از 81.6 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.
 • میزان اهمال کاری شما از 18.4 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت خویشتن داری شما در جامعه آمریکایی

 • میزان انضباط شما از 61.4 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان اهمال کاری شما از 38.6 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.احتیاط در تصمیم گیری

علامت اختصاری: C6
نمره استاندارد: 40
نمره خام: 14

قطب بالا: محتاط
قطب پایین: بی پروا
وضعیت: پایین
احتیاط در تصمیم گیری چیست ؟
توضیحات بیشتر

این ویژگی به حساسیت افراد برای اقدام کاری قبل از بررسی و تفکر دقیق بر می گردد. در واقع صفت یاد شده نشان دهنده در نظر گرفتن عواقب چیزها و احتیاط برای هرگونه اقدام عجولانه است.

محتاط
بی پروا

وضعیت شما در احتیاط در تصمیم گیری

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 40 درصد می باشد که نمره پایینی است و نشان می دهد که در تصمیم گیری هایتان معمولاً سریع و جسور هستید.

به نظر می رسد شما بسیار از اوقات هنگام تصمیم گیری های خود تکانشی و خام عمل می کنید؛ این رفتار اغلب باعث می شود که متحمل شکست ها و اتفاقات نامطلوبی شوید که خود می توانستید از وقوع آن ها جلوگیری کنید.

اینکه در برخی موارد تکانشی عمل می کنید می تواند به سبب اطلاعات کمی که در آن زمینه دارید یا تنش و اضطراب زیادی که در آن موقعیت تجربه می کنید باشد که امکان دارد راه حل شما برای رهایی از این استرس، سریعتر انتخاب کردن باشد.

از طرفی تکانشی عمل کردن شما ممکن است تحت تاثیر هیجانات و احساسات خوشایند آنی ای که تجربه می کنید، فقدان آینده نگری و یا اعتماد به دیگران و عملی کردن پیشنهادات آنها بدون ارزیابی پیشین باشد.

سعی کنید هنگام تصمیم گیری های خود به خصوص انتخاب های مهم زندگی تان، صبور باشید؛ همچنین دقت بیشتری را به خرج داده و به عواقب نامطلوبی که احتمال  دارد رخ دهد، توجه داشته باشید. اینگونه قادر خواهید بود تا حد زیادی نتایج نامناسبی را که به سبب شتابزدگی خود مجبور به تحمل آن می شوید را مدیریت کنید.

وضعیت احتیاط در تصمیم گیری شما در جامعه ایرانی

میزان محتاط بودن شما از 20.1 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.

میزان بی پروایی شما از 79.9 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت احتیاط در تصمیم گیری شما در جامعه آمریکایی

 • میزان محتاط بودن شما از 17.1 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.
 • میزان بی پروایی شما از 82.9 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.


برنامه ریزی استراتژیک توسعه فردی

در این بخش سعی کرده ایم تا با بررسی عمقی و دقیق ویژگی های شخصیتی که دارید ابتدا نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های شخصیتی شما را تحلیل نماییم. سپس با توجه به ضرائب شاخص های چهارگانه یک استراتژی مشخص را جهت توسعه فردی پیشنهاد می کنیم.

نکته علمی: این بخش طی یک مطالعه 6 مرحله ای ایجاد شده است. کلیه فرایندهای علمی برای طراحی برنامه ریزی استراتژیک توسط یک تیم متخصص روانشناسی و یک تیم متخصص مدیریت طراحی و تدوین شده است.

بررسی شاخص های چهارگانه

شاخص های چهارگانه در برنامه ریزی استراتژیک طبق استاندارد بین المللی آن شامل (1) نقاط قوت، (2) نقاط ضعف، (3) فرصت ها و (4) تهدیدها می باشد. در ادامه سعی کرده ایم با توجه به روابط در هم تنیده ویژگی های شخصیتی شما و با استفاده از تحلیل چند بعدی این چهار شاخص را بررسی نماییم.

نقاط قوت شخصیت شما

این بخش به نقاط قوت شخصیت شما اشاره دارد. منظور ما این است که در مجموعه صفات شما ویژگی های هست که با تعامل یکدیگر رفتارهایی را ایجاد می کنند که خروجی آن ویژگی های مثبت است. در زیر مهمترین نقاط قوت شما گزارش شده اند.

نکته علمی- توجه داشته باشید که نقاط قوتی که در این بخش آمده است توسط متخصصین، بر اساس مدل های چندگانه تنظیم شده است. شیوه محاسباتی این ویژگی ها مطابق با این تئوری است که رفتار شما ناشی از یک صفت به تنهایی نیست. بلکه اثرگذاری ها و اثرپذیری های صفات در چارچوب معادلات پیچیده می تواند یک حالت، رفتار یا خصیصه را در شما پر رنگ تر نماید.

 • خودجوش و خودکار
 • درصد تاثیر: 58.64
 • سخت کوشی و تلاش مداوم
 • درصد تاثیر: 55.88
 • اهل اقدام و عمل
 • درصد تاثیر: 55.07
 • علاقه زیاد به یادگیری
 • درصد تاثیر: 53.92
 • دارای استقلال فردی
 • درصد تاثیر: 53.56
 • مسئولیت پذیر و پاسخگو
 • درصد تاثیر: 53.33

نقاط ضعف شخصیت شما

این بخش مربوط به مجموعه صفاتی است که در ارتباط با هم می توانند برخی از ویزگی های منفی را در شما پررنگ نمایند. البته منظور ما این نیست که شما فرد ضعیفی هستید. بلکه هدف از این بخش این است که صرفا به شما نشان دهد برخی از صفات شما می توانند دست به دست هم دهند و رفتارهایی را ایجاد کنند که ممکن است در جامعه و روابط اجتماعی ضعف تلقی گردد.

توجه! سعی کنید نقاط ضعف خود را به دقت بررسی کنید و حتما در ادامه فرایند برنامه ریزی استراتژیک، به راهبردهای ما برای تبدیل این نقاط ضعف به نقاط قوت توجه کنید.

 • دید مثبت نسبت به مسائل زندگی
 • درصد تاثیر: 34.63
 • توانایی ایجاد انگیزه در دیگران
 • درصد تاثیر: 38.27
 • صبور و با حوصله
 • درصد تاثیر: 38.75
 • برخورد گرم و دوستانه با ديگران
 • درصد تاثیر: 41.01
 • توانایی همدلی با دیگران
 • درصد تاثیر: 41.45
 • توان مناسب برای انجام کار گروهی
 • درصد تاثیر: 42.56

فرصت های رشدی مناسب شخصیت شما

حتما حتما دقت کنید؛ مواردی که در اینجا ذکر می شوند پتانسیل های رشدی است که ویژگی های شخصیتی شما آن را ایجاد می کنند. یعنی شما خصوصیاتی دارید که زمینه را برای بروز و ظهور برخی از ویژگی های مثبت فراهم می کند. بنابراین منظور ما این نیست که شما قطعا این موارد را دارید. در واقع این بخش قابلیت ها و پتانسیل های شخصیت شما را نشان می دهد. بنابراین چنانچه بتوانید از خصوصیات خود، درست استفاده کنید می توانید این فرصت ها را به واقعیت تبدیل کنید.

 • تعادل نسبی پرخاشگری شما، می تواند منبع خوبی برای حفظ اقتدار و شخصیت کاریزماتیک باشد.
 • تواضع متعادل به شما کمک می کند تا در انجام هر کاری بتوانید حس مثبت دیگران را به خود جلب نمایید.
 • تعادل نسبی خلق شما، کمک می کند تا بتوانید در موقعیت ها و شرایط مختلف رفتاری متناسب و باثبات داشته باشید.
 • فعالیت و انرژی متعادل شما کمک خواهد کرد تا بتوانید به موقع، سریع و با انرژی کارهایتان را در مسیر خود پیش ببرید.
 • هیجان متعادل شما می تواند به عنوان یک نیروی محرکه در مسیر رسیدن به اهداف زندگی به شما و دیگران کمک زیادی نماید.
 • خودانضباطی و خویشتن داری متعادل از شما یک فرد تمام کننده می سازد و می توانید با تکیه بر انرژی درونی خود دست به انجام کارهای بزرگی بزنید.

موانع و تهدیدهای ناشی از شخصیت شما

مواردی که در این بخش ارائه شده است تهدیدها یا مشکلاتی است که ممکن است به عنوان پیامد برخی از ویژگی های شخصیتی شما در نظر گرفته شود. در واقع منظور ما این است که برخی از صفات شخصیتی شما ریسک بروز تعدادی از اتفاقات منفی را در زندگی تان افزایش می دهد.

نکته: منظور ما این نیست که دقیقا این اتفاقات برای شما رخ خواهد داد. بلکه هدف از آوردن این بخش این است که شما هوشیار باشید و بدانید که برخی از ویژگی ها ی تان ممکن است با خودشان مشکلاتی را به همراه داشته باشند.

 • بدبینی با واقع بینی متفاوت است. نگاه بدبینانه شما به مسائل زندگی ممکن است مانع بزرگی برای حرکت به سوی موفقیت باشد.
 • عدم کنترل تکانه ها و امیال ممکن است باعث شود تا قدرت روانی شما در برابر سختی ها و ناملایمات زندگی کاهش یابد.
 • تلاش زیاد برای موفقیت خوب است اما شدت بالای آن در شما ممکن است باعث افزایش اعتیاد به کار و آسیب های جدی برای سلامتی تان شود.
 • محافظه کاری، رسمیت و فاصله گرفتن بیش از حد از دیگران می تواند برای رشد روابط سالم و صادقانه تان تهدید به حساب بیاید.

تجزیه و تحلیل استراتژیک عوامل 4 گانه

در این بخش ما با توجه به ویژگی هایتان بر اساس مدل استاندارد (SWOT) و تحلیل های پیشرفته محاسباتی، 4 استراتژی اصلی را بررسی می کنیم. در جدول زیر نتایج حاصل این ارزیابی گزارش شده است:

** پیشنهادات این بخش بیشتر راهکارهای کلی است و لازم است با توجه به استراتژی ارائه شده برنامه ریزی جامع تری را تدوین نمایید.

توضیحات تکمیلی: نقاط ضعف و تهدیدهای شخصیتی برای همه افراد وجود دارد. فرصت های رشد و نقاط قوت هم همیشه پایدار نیستند و بی توجهی به آن ها ممکن است باعث کاهش شان شود.

ما همواره باید سعی کنیم تا برای افزایش عملکرد و سلامت مان، شخصیت خود را به سمت یکپارچه شدن سوق دهیم. منظور از یکپارچه شدن این است:

 •  نقاط قوت خود را حفظ کنید.
 • از فرصت های شخصیت خود بیشترین بهره را ببرید.
 •  نقاط ضعف خود را به قوت تبدیل کنید.
 •  تهدیدها و موانع فردی خود را به سمت فرصت هدایت کنید.

پس زمانی که ما قوت ها و فرصت های رشدی را به حداکثر و نقاط ضعف و تهدیدها را به حداقل برسانیم می توانیم بگوییم شخصیتمان را  به سمت یکپارچه شدن سوق داده ایم. در زیر استراتژی مناسب شما برای رسیدن به این یکپارچگی آمده است.

استراتژی خودیاری

با توجه به نقاط ضعفی که دارید و متناسب با فرصت های ارائه شده به نظر می رسد استراتژی خودیاری برای شما بسیار مفید است. در این استراتژی شما با کمک شخص خودتان و با استفاده از منابع موجود می توانید نقاط ضعف تان را به قوت تبدیل کنید.

ویژگی هایی در شما وجود دارد که باعث می شود تا به کمک خود بتوانید بزرگترین تغییرات را در برخی از جنبه های شخصیتی تان ایجاد نمایید. فرصت را از دست ندهید و از همین امروز شروع کنید.

توجه- حتما مواردی که در بخش زیر آورده شده اند را جدی بگیرید. سعی کنید از منابع مختلف برای ایجاد تغییر در خود استفاده کنید. مطمئن باشید این راهبردها شروعی است برای اینکه بتوانید به سمت تعالی و پیشرفت گام بردارید.

موارد و منابعی که در اینجا آورده ایم، صرفا پیشنهاداتی است که متناسب با ویژگی های شما توسط سیستم تحلیل و ارائه شده است. سعی کنید برای تقویت خود فرد جستجوگری باشید. یعنی صرفا به این منابع اکتفا نکنید و با پیدا کردن منابع دیگر، مدام یادگیرنده باشید.

پیشنهادات ارائه شده بر اساس بیشترین نقاط ضعف شما تنظیم شده است. سعی کنید با بررسی جنبه های دیگر از جمله تهدید های شخصیتی، سایر راهبردها برای تقویت و یکپارچگی شخصیت خود را پیدا کنید.


دوره های آموزشی متناسب با شما

نام روش:
راهبرد مثبت اندیشی
زمان مورد نیاز:
30 تا 40 ساعت
منابعی که می توانید به آن مراجعه کنید:
کتاب قدرت و فکر مثبت / نوشته نورمن وینسنت پیل / ترجمه ربابه امیری / انتشارات سپید کتاب مثبت اندیشی / نوشته زوئی مدوز / ترجمه صباح اله پناه / انتشارات زرین اندیشمند کتاب از بدیبینی به خوش بینی / نوشته مارتین سلیگمن / ترجمه مهدی قراچه داغی / انتشارات پیکان دوره آموزشی خوش بینی یا تفکر مثبت / زهرا خسروجردی/ سایت اموزشی فرادرس کتاب صوتی تفکر مثبت / نوشته جول اوستین / گوینده نازنین آذرسا / ناشر صوتی آذرسا مطلب چگونه مثبت فکر کنیم را در مجله ای سنج مطالعه کنید. مطلب مثبت بودن سمی را در مجله ای سنج مطالعه کنید.
اهدافی که باید دنبال کنید:
افکار خودآیند منفی را بشناسید. بدانید چگونه باید افکار منفی را به چالش بکشید. افکار منفی را با افکار مثبت جایگزین کنید. تکنیک های پذیرش، ذهن اگاهی و مثبت اندیشی را بیاموزید.
توضیحات بیشتر:
مثبت اندیشی را دست کم نگیرید. ویژگی‌های شخصیتی مانند خوش‌بینی و بدبینی می‌تواند بر بسیاری از جنبه های سلامتی و رفاه شما تأثیر بگذارد. تفکر مثبت که معمولاً با خوش بینی همراه است، بخش کلیدی مدیریت موثر استرس است. مدیریت موثر استرس شاهراه یا کلید اصلی کیفیت زندگی است. با توجه به ویژگی هایی که دارید تقویت این بخش قدرت و توانایی شما برای زندگی بهتر را دوچندان خواهد کرد. پس توصیه ها را جدی بگیرید و سعی کنید هر ماه در رابطه با این موضوع مطالعه مستمر داشته باشید.

نام روش:
راهبرد تاب آوری و مقاومت فردی
زمان مورد نیاز:
60 -70 ساعت
منابعی که می توانید به آن مراجعه کنید:
کتاب مزایای تاب آوری/ نوشته آل سیبرت / ترجمه باقر میرسلمانی / انتشارات روزگار کتاب تاب آوری در سلی واقعیت / نوشته راس هریس / ترجمه کتایون دانشوریان / انتشارات سبزان کتاب سرسختی: قدرت اشتیاق و پشتکار / نوشته آنجلا داکورث / ترجمه سمانه سیدی / انتشارات نوین کتاب صوتی تاب آوری / نوشته انتشارات هاروارد بیزینس ری ویو / ترجمه فرخ بافنده / گوینده فریبا فصیحی/ انتشارات پندار تابان دوره آموزشی مدیریت مشکلات زندگی و تقویت مهارت تاب آوری/ علیرضا طائی / سایت آموزشی فرادرس مقاله چند تکنیک برای افزایش تاب آوری را مطالعه کنید.
اهدافی که باید دنبال کنید:
موانع تاب آوری و اثرات تاب آوری بر زندگی فردی و اجتماعی را بدانید. عوامل موثر بر تاب آوری را بیاموزید. با مهارت ها و روش های تاب آوری آشنا شوید. تکنیک های مقابله با استرس های زندگی را بشناسید. روش های مدیریت بحران و مقابله با سختی های ناگهانی را یاد بگیرید.
توضیحات بیشتر:
تاب‌آوری ویژگی فردی است که اجازه می‌دهد تا کمتر تحت تأثیر ناملایمات زندگی قرار بگیرید. افزایش تاب آوری کمک می کند تا مشکلات، رویدادهای آسیب زا و یا شکست های زندگی بر شما غلبه نکند. به کمک تمرین تکنیک های تاب آوری می توانید با غلبه بر چالش ها، راهی برای تغییر مسیر، بهبود شرایط و ادامه حرکت به سمت اهداف خود، پیدا کنید. با توجه به سایر ویژگی های شخصیتی که دارید شما به کمک روش های تاب آوری قادر خواهید بود تا مسیر موفقیت و کمال را در زندگی خود هموار سازید.

نام روش:
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
زمان مورد نیاز:
40 روز مستمر
منابعی که می توانید به آن مراجعه کنید:
کتاب تک خوری ممنوع / نوشته کیت فرازی / ترجمه مریم بافنده / انتشارات نیک ورزان کتاب فقط گوش کن / نوشته مارتین گالستن / ترجمه حمیده رستمی / انتشارات لیوسا کتاب همیشه بدانید که چه بگویید / نوشته پیتر دبلیو مورفی / ترجمه فرشید نادری نژاد / انتشارات ایماد کتاب 50 تمرین عملی برای بهبود مهارت های ارتباطی / نوشته پیتر آر گاربر / ترجمه سعید سعیدپور/ انتشارات احسان دوره آموزش ارتباطات موثر / هادی میری / سایت رشد دانا آموزش مقدماتی زبان بدن / صادق خواجه پور / سایت آموزشی فرادرس خوب صحبت کردن در مجله ای سنج را گوش دهید. مقاله انواع مهارت های ارتباطی و شروط برقراری ارتباط موثر را مطالعه کنید.
اهدافی که باید دنبال کنید:
ضرورت و اهمیت ارتباط موثر را بدانید. با انواع روش های ارتباطی کلامی و غیرکلامی آشنا شوید. مهارت های زبان بدن را فرا گیرید. مهارت های ارتباط موثر و موانع آن را بیاموزید. تکنیک های مهارت های ارتباطی را تمرین کنید.
توضیحات بیشتر:
توانایی برقراری ارتباط موثر شاید مهمترین مهارت در زندگی باشد. این چیزی است که شما را قادر می سازد تا اطلاعات را به افراد دیگر منتقل کنید و آنچه را که به شما گفته می شود درک کنید. کارهای زیادی وجود دارد که می توانید به راحتی انجام دهید تا مهارت های ارتباطی خود را بهبود بخشید و اطمینان حاصل کنید که قادر به انتقال و دریافت اطلاعات به طور موثر هستید. کافی است تا بیشتر بخوانید و بیشتر تمرین کنید. بعد از گذشت شش ماه متوجه خواهید شد که عملکرد شما در مهارت های ارتباطی تغییرات محسوسی کرده است.

نام روش:
تکنیک ها و روش های هوش هیجانی
زمان مورد نیاز:
سعی کنید بعد از یادگیری و مطالعه منابع این حوزه چندهفته در ارتباط با یکی از دوستان یا نزدیکان خود روش ها و تکنیک هایی که می آموزید را تمرین کنید.
منابعی که می توانید به آن مراجعه کنید:
کتاب راهنمای به کارگیری هوش هیجانی / نوشته گری گویت / ترجمه رضا اکبری / انتشارات هورمزد کتاب هوش هیجانی / نوشته دانیل گلمن / ترجمه غلامحسن خانقایی / انتشارات نسل نواندیش کتاب هوش هیجانی به زبان آدمیزاد / نوشته استیون جی استاین / ترجمه ساحل مهدوی / انتشارات هیرمند دوره آموزش تقویت مهارت همدلی با دیگران / سید جواد موسوی نسب / سایت آموزشی فرادرس برای آگاهی از 15 جنبه از هوش هیجانی خود حتما تست هوش هیجانی بار-آن را انجام دهید. مقاله هوش هیجانی چیست را مطالعه کنید. مقاله 8 نشانه هوش هیجانی پایین را بخوانید. ویدیو 5 راه افزایش هوش هیجانی را مشاهده نمایید.
اهدافی که باید دنبال کنید:
مولفه های 15 گانه هوش هیجانی را بشناسید. تفاوت هوش هیجانی (EQ) با هوش عقلی (IQ) را بدانید. تاثیرات ناشی از افزایش هوش هیجانی را مطالعه کنید. نقاط قوت و ضعف خود در هوش هیجانی را ارزیابی نمایید. تکنیک ها و روش های افزایش هوش هیجانی را یاد بگیرید.
توضیحات بیشتر:
هوش هیجانی در ساده ترین شکل آن داشتن آگاهی نسبت به احساسات خود و دیگران است. البته منظور ما این نیست که شما هوش هیجانی ندارید، اما لازم است تا توانایی درک احساسات دیگران و نگاه از زاویه دید آن ها را در خود تقویت کنید. هوش هیجانی شما را قادر می‌سازد تا با دیگران به بهترین شکل ارتباط برقرار کنید. هوش هیجانی برای ایجاد روابط خوب، چه در زندگی شخصی و چه در محل کارتان ضروری است. سعی کنید مهارت های هوش هیجانی را یاد یگرید و در دنیای واقعی آن ها را به طور مستمر تمرین کنید. بعد از گذشت چند ماه متوجه خواهید شد که چه تغییرات بزرگی در زندگی اجتماعی تان رخ می دهد.

نام روش:
تکنیک ها و روش های تقویت کار گروهی
زمان مورد نیاز:
لازم است که شما 30 الی 40 ساعت برای این بخش زمان بگذارید.
منابعی که می توانید به آن مراجعه کنید:
104 فعالیت سازنده برای تقویت کار گروهی/ نوشته آلنا جونز/ ترجمه میترا محمدی/ انتشارات رشد 17 اصل کار تیمی / نویسنده جان سی مکسول / ترجمه مهدی قراچه داغی / انتشارات تهران کتاب صوتی هنر کار گروهی / نوشته کارولین کایتوکس / گوینده دادبه دادمهر / ناشر صوتی سبکتو
اهدافی که باید دنبال کنید:
بررسی روش ها و اصول حاکم بر کار گروهی بررسی چالش ها و مشکلات کار گروهی تغییرات شناختی در مورد همکاری با دیگران
توضیحات بیشتر:
در چند سال گذشته، احتمالاً متوجه شده اید که مردم بیشتر در مورد اهمیت کار گروهی و همکاری صحبت می کنند. برخی این تاکید بر همکاری آزاد را یک مد گذرا یا راهی برای کاهش هزینه‌ها می‌دانند. اما بسیاری از تحقیقات تأیید می‌کند که وقتی افراد با هم، هوشمندانه کار می‌کنند، خلاقیت، بهره‌وری، تعامل، ارتباطات و کارایی را افزایش می‌دهند. کار گروهی فقط مختص شغل یا حرفه نیست. بلکه به شما کمک می کند تا با همکاری در هر محیطی بتوانید انرژی خود را به بهترین شکل صرف کنید. به قول هنری فورد؛ با هم بودن یک شروع است، با هم ماندن پیشرفت است و با هم کار کردن موفقیت.
پیش بینی وضعیت شاخص های شغلی - تحصیلی

ویژگی های شغلی

ویژگی های شغلی مجموعه ای از جنبه های شغلی است که اهمیت زیادی در سازمان و موفقیت در شغل دارند. در واقع به طور معمول سازمان ها به دنبال افرادی می گردند که در این ویژگی ها نمرات بالایی کسب می کنند. معمولا بخش زیادی از این ویژگی ها تحت تاثیر صفات شخصیتی شما قرار دارند. بنابراین تعامل این صفات می توانند نمرات آن را به شدت تحت تاثیر قرار دهند. در ادامه وضعیت هر جنبه شغلی را بر اساس سیستم محاسباتی شخصیت شما گزارش کرده ایم:

عملکرد شغلی

با توجه به نمرات شما در مقیاس های مختلف این آزمون می توان نتیجه گرفت عملکرد شغلی شما در سطح متوسطی قرار دارد. به نظر می رسد به واسطه علاقه نسبی که به شغل و حرفه تان دارید عملکردی مطلبود دارید و سعی می کنید در حد توان وظایف و مسئولیت هایتان را انجام دهید.

فرسودگی شغلی

با توجه به نمرات شما در مقیاس های مختلف این آزمون می توان نتیجه گرفت فرسودگی شغلی شما در سطح بالایی قرار دارد. به نظر می رسد بیش از حد انتظار برای کار و حرفه تان زمان می گذارید به طوریکه توجه تان به دیگر جنبه های زندگی تان از قبیل تفریح، روابط بین فردی و... کاهش پیدا کرده است. از طرفی سختی کار و باورهای شما در مورد توانایی تان برای اینکه از عهده آن برمی ایید یا نه نیز در فرسودگی تان تاثیر گذار است. از طرفی ممکن است علاقه و انگیزه کافی برای این حرفه تان ندارید.

رضایت شغلی

با توجه به نمرات شما در مقیاس های مختلف این آزمون می توان نتیجه گرفت رضایت شغلی شما در سطح پایینی قرار دارد. به نظر می رسد علاقه چندانی به حرفه و کارتان ندارید. مسئولیت های مختلف آن برایتان دشوار است و نتوانسته اید به خوبی با چالش های آن کنار بیایید به این خاطر چندان رضایتی از آن ندارید.

تعهد سازمانی

با توجه به نمرات شما در مقیاس های مختلف این آزمون می توان نتیجه گرفت تعهد سازمانی شما در سطح پایینی قرار دارد. به نظر می رسد شما از شغل خود و محیط کاری تان چندان رضایت ندارید به گونه ای که احساس تعهدتان به آن زیاد نیست. این احساس عدم تعلق به حرفه تان باعث شده است تا به سازمان و شغل دیگری فکر کنید و دیدگاه بلند مدتی در مورد همکاری با شغلتان ندارید. البته این مسئله می تواند به تنوع طلب بودن شما هم برگردد به گونه ای که نمی توانید زمان زیادی را در یک وضعیت ثابت بمانید و دوست دارید هر از گاهی این تغییر را در حرفه تان ایجاد کنید مثلا تیم کاری تان را عوض کنید.

جامعه پذیری سازمانی

با توجه به نمرات شما در مقیاس های مختلف این آزمون می توان نتیجه گرفت جامعه پذیری سازمانی شما در سطح پایینی قرار دارد. به نظر می رسد شما وقتی وارد یک سازمان جدید یا یک تیم کاری جدید می شوید سازگاری با شرایط جدید برای شما دشوار است و نمی توانید به راحتی قواعد و ارزش های آن گروه را بپذیرید به این خاطر ممکن است تا مدت ها احساس غریبگی در آن محیز داشته باشید اما در نهایت پس از گذشت زمان به سطحی از پذیرش می رسید و سعی می کنید با برخی قواعد و ارزش ها کنار بیایید.


ویژگی های تحصیلی

ویژگی های تخصیلی مجموعه ای از جنبه های تحصیلی هستند که اهمیت زیادی در موفقیت تحصیلی شما دارند. کسب نمرات  مناسب در این جنبه ها به شما کمک می کند تا بتوانید مسیر تحصیلی خود را به بهترین شکل هدایت کنید. در صورت کم بودن نمرات نگران نباشید. موارد یاد شده همگی با تمرین و بررسی نقاط ضعفی که دارید قابل تقویت هستند.

عملکرد تحصیلی

با توجه به نمرات شما در مقیاس های مختلف این آزمون می توان نتیجه گرفت عملکرد تحصیلی شما در سطح متوسطی قرار دارد. به نظر می رسد انگیزه ومیل شما برای پیشرفت و رشد در زمینه تحصیلی در حد قابل قبولی است و شما سعی می کنید در حد توانتان برای آن تلاش کنید البته ممکن است در برخی حوزه ها بسبب کمبود علاقه و یا مهارت لازم چندان موفق نبوده اید با این حال می دانید که تلاشتان را کرده اید.

خودکارآمدی تحصیلی

با توجه به نمرات شما در مقیاس های مختلف این آزمون می توان نتیجه گرفت خود کارآمدی تحصیلی شما در سطح پایینی قرار دارد. به نظر می رسد شما به توانمندی های خودتان در زمینه تحصیلی باور چندانی ندارید به طوری که احساس می کنید در مواجهه با مشکلات و چالشهای تحصیلی تان ممکن است نتوانید آنطورکه باید از پس آنها بربیایید به این خاطر وقتی با مسئله ای روبه رو می شوید معمولا دچار اضطراب شده و عملکرد رضایت بخشی از خود به جای نمی گذارید.

انگیزش تحصیلی

با توجه به نمرات شما در مقیاس های مختلف این آزمون می توان نتیجه گرفت انگیزش تحصیلی شما در سطح پایینی قرار دارد. به نظر می رسد رشد و پیشرفت تحصیلی برای شما چندان با اهمیت نیست، به طوری که در چندان راغب هدف گذاری برای آن نیستید. ممکن است عملکرد تحصیلی ضعیفی هم نداشته باشید اما به صورت هدفمند هم پیگیر آن نیستید.

فرسودگی تحصیلی

با توجه به نمرات شما در مقیاس های مختلف این آزمون می توان نتیجه گرفت فرسودگی تحصیلی شما در سطح بالایی قرار دارد. به نظر می رسد زمان و انرژی زیادی برای تحصیل تان می گذارید به طوری که امکان دارد از زمان و انرژی بخش های دیگر زندگی تان برای تحصیل استفاده کنید. از این رو در معرض خستگی و فرسوده شدن قرار دارید به طوری که ممکن است برخی مواقع به صورت موقت از آن دست بکشید.
زمینه بروز اختلال های شخصیتی

در این بخش زمینه بروز اختلال های شخصیت را بر اساس ویژگی های شما در تست نئو، بررسی می کنیم. توجه داشته باشید که با توجه به مطالعات استاندارد جهانی برخی از ویژگی های شخصیتی در تعامل با هم ممکن است به صورت بالقوه شما را مستعد بروز علائم اختلال های شخصیتی نمایند. در ادامه پس از تحلیل تعاملی ویژگی های شما، وضعیت تان را در سه دسته از اختلال های شخصیت آورده ایم.

** کلیه تحلیل های صورت گرفته در این بخش بر اساس آخرین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌ های روانی (DSM-5) می باشد.

منظور ما از این بخش این نیست که شما دارای اختلال های شخصیتی هستید. حتی بالا بودن نمرات یا مستعد بودن شما در یک اختلال به معنای داشتن آن اختلال نیست. در واقع ما در این قسمت زمینه علائم شما را صرفا برای آگاهی بیشتر بررسی می کنیم. بنابراین برای ارزیابی دقیق تر در رابطه با نشانه های اختلال شخصیت باید به روانشناس متخصص مراجعه نمایید.


اختلال های دسته اول

اختلال شخصیت پارانوئید

براساس نتایج پروفایل شخصیت شما در تست نئو، می توان گفت که احتمال ابتلای شما به اختلال شخصیت پارانوئید در سطح متوسط است و وجود برخی از علائم اختلال شخصیت پارانوئید در شما محتمل است. با این حال این مسئله قطعی نیست و لازم است تا ملاک های تشخیصی اختلال شخصیت پارنوئید را بر اساس راهنمای بین المللی اختلالات روانی بررسی نمایید.

مهمترین نشانه این اختلال شک و بدگمانی به دیگران است که باعث تردید نسبت به قابل اعتماد بودن دیگران می شود. در صورتی که پس از بررسی راهنما حداقل چهار مورد از علائم مشخص شده را داشتید حتما به یک روانشناس مراجعه نمایید.

بررسی علائم اختلال شخصیت پارانوئید در راهنمای بین المللی (DSM-5)

اختلال شخصیت اسکیزوئید

براساس نتایج پروفایل شخصیت شما در تست نئو، می توان گفت که احتمال ابتلای شما به اختلال اسکیزوئید در سطح متوسط است. بنابراین بهتر است نشانه های این وضعیت را در در خود رصد کنید.

اختلال شخصیت اسکیزوئید اختلالی پایدار است که باعث احساس بی تفاوتی نسبت به دیگران می شود. لطفا ملاک های تشخیصی اصلی این بیماری را در لینک زیر بررسی نموده و در صورت وجود چهار مورد از علائم، حتما به روانشناس مراجعه نمایید.

بررسی علائم اختلال شخصیت اسکیزوئید در راهنمای بین المللی (DSM-5)

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

نتایج پروفایل شخصیت شما در تست نئو به گونه ای است که احتمال وجود اختلال شخصیت اسکیزوتایپال در شما کمابیش محتمل است. اما به اندازه ای نیست که بتوان با قطعیت در مورد این مسئله صحبت نمود و بهتر است که ملاک های آن را بر اساس راهنمای بین المللی اختلال های روانشناسی بررسی نمایید. اختلال اسکیزوتایپال با بدبینی، ترس اجتماعی و رفتارهای عجیب و غریب همراه است. از طریق لینک زیر راهنما را مطالعه کرده و در صورت بررسی و وجود پنج یا تعداد بیشتری از علائم اصلی به روانشناس مراجعه کنید.

بررسی علائم اختلال شخصیت اسکیزوتایپال در راهنمای بین المللی (DSM-5)اختلال های دسته دوم


اختلال شخصیت ضداجتماعی

با توجه به وجود برخی ویژگی های شخصیتی در پروفایل روانشناختی تان، احتمال ابتلای اختلال شخصیت ضد اجتماعی در شما تا حدودی وجود دارد. با این حال این احتمال چندان قوی نیست. بنابراین بهتر است جهت اطمینان بیشتر علائم آن را بر مبنای راهنمای تشخیصی این اختلال در خود بررسی کنید.

وجود سه نشانه در راهنما، می تواند بیانگر این اختلال باشد و در این صورت لازم است که به روانشناس یا روانپزشک مراجعه نمایید. لازم به ذکر است که اختلال شخصیت ضد اجتماعی می تواند باعث تخطی از هنجارهای اجتماعی، بروز مشکلات برای فرد، خانواده و جامعه گردد.  

بررسی علائم اختلال شخصیت ضد اجتماعی در راهنمای بین المللی (DSM-5)

اختلال شخصیت مرزی

پروفایل شخصیتی این تست بیانگر این است که احتمال وجود علائم اختلال شخصیت مرزی در شما کمابیش وجود دارد. از جمله نشانه های این اختلال ناپایداری خلق و رفتار است. همچنین می توان به رفتارهای تکانشی، مشکلات هویتی و عدم ثبات نیز اشاره کرد. اما نمرات شما برای نتیجه گیری قطعی کفایت نمی کند، بنابراین لازم است که ملاک های اختلال شخصیت مرزی را در لینک زیر بررسی نمایید و در صورت دارا بودن این علائم به روانشناس مراجعه کنید.

بررسی علائم اختلال شخصیت مرزی در راهنمای بین المللی (DSM-5)

اختلال شخصیت نمایشی

نتایج به دست آمده از پروفایل شخصیتی تان نشان می دهد که احتمال وجود علائم اختلال شخصیت نمایشی در شما بالاست. ممکن است شما علاقه زیادی به این داشته باشید که همواره کانون توجه باشید. توجه خواهی مفرط در زمینه های مختلف می تواند نشانه بارز این اختلال باشد. توصیه می کنیم که ملاک های این اختلال را در لینک زیر بررسی نموده و چنانچه 5 مورد از علائم مشخص شده را داشتید حتما به متخصص مراجعه نمایید.

بررسی علائم اختلال شخصیت نمایشی در راهنمای بین المللی (DSM-5)

اختلال شخصیت خودشیفته

نتایج پروفایل شخصیتی شما نشان می دهد که احتمال ابتلای شما به اختلال شخصیت خودشیفته کمابیش وجود دارد. البته این احتمال چندان قوی نیست و بیشتر جنبه هشدار دارد تا بتوانید این علائم را در خود بررسی کنید.

ویژگی بارز خودشیفتگی احساس بزرگ منشی و بی توجهی به دیگران و توانایی های آنهاست. موارد مشخص شده از (الف) تا (ط) را در لینک زیر بررسی کرده و در صورت وجود 5 مورد از آنها حتماً به روانشناس مراجعه نمایید.

بررسی علائم اختلال شخصیت خودشیفته در راهنمای بین المللی (DSM-5)اختلال های دسته سوم


اختلال شخصیت اجتنابی

احتمال وجود اختلال شخصیت اجتنابی در شما کمابیش وجود دارد اما میزان آن با توجه به پروفایل شخصیتی تان به اندازه ای نیست که بتوانیم با قطعیت در مورد آن صحبت کنیم. مشخصه اصلی این اختلال حساسیت بیش از حد به بازخورد منفی و ترس از بی کفایتی است. بنابراین برای بررسی بیشتر به لینک زیر مراجعه کرده و موارد (الف) تا (ز) را در بخش ملاک ها بررسی کنید؛ در صورت وجود حداقل چهار ملاک به روانشناس مراجعه نمایید.

** این احتمال نیز وجود دارد که برخی از نشانه های شما ناشی از اضطراب اجتماعی باشد. بنابراین توصیه می کنیم که تست اضطراب اجتماعی را هم انجام دهید.

بررسی علائم اختلال شخصیت اجتنابی در راهنمای بین المللی (DSM-5)

اختلال شخصیت وابسته

طبق نتایج تست شخصیت نئو، این احتمال وجود دارد که شما فردی وابسته به دیگران باشید و نتوانید تصمیم گیری هایتان را به طور مستقل انجام دهید. ممکن است ترس از تنهایی و جدایی زیادی را نشان دهید. این ها از ویژگی های بارز علائم اختلال شخصیت وابسته هستند. بنابراین توصیه می کنیم این مسئله را جدی گرفته و برای بررسی بیشتر، ملاک های (الف) تا (ح) را در بخش راهنمای بین المللی اختلال های روانشناسی، بررسی کرده و در صورت وجود حداقل پنج مورد از موارد ذکر شده، به روانشناس مراجعه نمایید.

بررسی علائم اختلال شخصیت وابسته در راهنمای بین المللی (DSM-5)

اختلال شخصیت وسواسی

نتایج تست شخصیت شما نشان می دهد که احتمال ابتلایتان به اختلال شخصیت وسواسی جبری، در سطح متوسط است. برخی رفتارهای سخت گیرانه و ناشی از کمال طلبی وسواس گونه تان می تواند ناشی از این امر باشد. اگرچه میزان آن چندان زیاد و نگران کننده نیست، با این حال توصیه می کنیم ملاک های 8 گانه این اختلال را در خود بررسی کنید و در صورت وجود حداقل چهار مورد از آنها به روانشناس مراجعه نمایید.

بررسی علائم اختلال شخصیت وسواسی جبری در راهنمای بین المللی (DSM-5)

** ممکن است برخی از نشانه های شما ناشی از اختلال وسواسی عملی (OCD) باشد که متمایز از نوع اختلال شخصیت وسواسی است. در صورت تمایل می توانید تست سنجش وسواس را نیز انجام دهید.  
زمینه بروز برخی مشکلات مهم

در این بخش تعدادی از مشکلات روانی شایع که با شخصیت ارتباط دارند را بررسی کرده ایم. در واقع با توجه به نمراتی که کسب کرده اید ممکن است پتانسیل تعدادی از اختلالات در شما وجود داشته باشد.

** کلیه تحلیل های صورت گرفته در این بخش بر اساس آخرین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌ های روانی (DSM-5) می باشد.

مستعد بودن یا داشتن برخی از علائم اختلالات روانی به معنی این نیست که شما بیمار هستید. در واقع این بخش فقط پیش بینی احتمال وقوع این مشکلات است و هرگونه تصمیم گیری در مورد علائم باید توسط روانشناس متخصص انجام گیرد. همچنین برای اطمینان بیشتر توصیه می کنیم که تست اختلالات روانیSCL90  را نیز انجام دهید.


افسردگی

تعامل برخی از ویژگی های شخصیتی شما ممکن است تا حدودی زمینه ساز نشانه های افسردگی باشد. البته این مقدار زیاد قابل توجه نیست و ممکن است به صورت بالقوه بماند و هرگز آشکار نشود.  توصیه می کنیم که برای اطمینان بیشتر تست افسردگی بک را نیز انجام دهید.

اضطراب

با توجه به تعدادی از صفات شخصیتی که دارید ممکن است تا حدودی نشانه های اضطراب در شما پدیدار شود. البته این مقدار زیاد نیست اما بهتر است آن را بیشتر بررسی نمایید. توصیه ما به شما این است که برای اطمینان بیشتر تست اضطراب کتل را انجام دهید.

وسواس

تعدای از صفات شخصیتی که دارید می توانند تا حدودی زمینه ساز برخی از علائم وسواس باشند. البته این مقدار اصلا زیاد نیست، اما بهتر است تا نشانه های آن را بیشتر در خود بررسی کنید. توصیه ما به شما این است که در صورت امکان تست وسواس مادزلی را نیز انجام دهید.

سازگاری

تعدادی از صفات شخصیتی ممکن است تا حدودی شما را مستعد ناسازگاری نماید. البته این مقدار زیاد نیست ولی احتمال آن می رود که به ویژه در شرایط استرس و مشکلات زیاد توان انطباق تان کاهش یابد. توصیه ما به شما این است که برای بررسی نحوه سازگاری خود و ارائه راهکارهای مناسب، تست سبک های مقابله با استرس را انجام دهید.

روان تنی

برخی از ویژگی های شما می تواند زمینه ساز بیماری های روان تنی یا سایکوسوماتیک گردند. البته این مقدار زیاد نیست اما در صورت افزایش استرس ها و سختی های زندگی تان احتمال آن بیشتر می شود. برای اطمینان بیشتر توصیه می کنیم که تست سبک های مقابله با استرس را انجام و به طور دقیق نحوه رویارویی خود با استرس را بررسی کنید. سپس می توانید از راهکارهای ارائه شده برای افزایش تحمل استرس و در نتیجه کاهش احتمال بروز بیماری های روان تنی استفاده کنید.
سبک های رفتاری

سبک های رفتاری اشاره به شیوه های تعاملی ویژگی های شخصیتی دارد که در ترکیب با یکدیگر مجموعه ای از صفات مشخص را ایجاد می نمایند. در این بخش با توجه به استاندارد نمره گذاری تست نئو این 10 سبک رفتاری را برایتان گزارش کرده ایم.


خلاصه نتایج سبک ها

سبک سلامتی
بیش هیجانی
شاد و خوش بین
بی تفاوت
افسرده و بدبین
سبک دفاعی
بیش حساس
سازگار
نا حساس
ناسازگار
سبک کنترل خشم
محجوب
آسان گیر
خونسرد
دمدمی
سبک خویشتن داری
کنترل بیش از حد
هدفمند
آرام و رها
کنترل ضعیف
سبک علاقمندی
تعامل خلاق
درون گر
خانگی
عامیانه
سبک تعاملی
ارادتمند
فروتن
رقابت کننده
رهبر
سبک فعالیت
پُرکار
زحمتکش
بیحال
خوش گذران
سبک نگرشی
پیشرو
سنتی
باایمان
آزاداندیش
سبک یادگیری
پیگیر
ساختارمند
بی میل
رویایی
سبک منش
نوع دوست مؤثر
خود پیش برنده
نامتمایز
خوش نیت

تفسیر سبک شما


سبک سلامتی

N+ E-

به نظر می رسد شما دیدگاه مثبتی به زندگی ندارید و چندان به آن امیدوار نیستید. اتفاقات کمی وجود دارند که می توانند باعث خوشحالی شما شوند. به طوری که می توان گفت فرد خوشحال و سرزنده ای نیستید و به اتفاقات مثبت پیرامونتان نیز توجه چندانی ندارید.

می توان گفت مسائل بسیاری وجود دارند که می توانند شما را مضطرب و نگران سازند. اگر در شرایط پرتنشی قرار بگیرید، ممکن است ویژگی های خلق افسرده در شما نمایان شده و عملکرد شما تا حد بسیاری تحت الشعاع قرار گیرد.

سبک دفاعی

N+ O-

از آنجایی که حجم زیادی از فشار روانی را تجربه می کنید، در مواقعی که این اضطراب و تنش برای شما قابل تحمل نباشد، معمولاً از مکانیزم های دفاعی مختلف استفاده می کنید. به این معنا که به خاطر اینکه اضطراب و تنش کمتری را تجربه کنید، احتمال دارد دست به تحریف واقعیت و یا حتی انکار آن بزنید؛ برای مثال اگر رویداد ناراحت کننده ای در زندگی تان رخ دهد، مثلاً خود یا اطرافیانتان به یک بیماری مبتلا شوید، ممکن است ترجیح شما بر این باشد که به گونه ای عمل کنید که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است.

ممکن است در برخی از موقعیت ها شناخت کافی از احساسات خود نداشته باشید؛ این عدم شناخت باعث می شود که از صحبت کردن درباره آنها و یافتن راه حل مناسب برای بهبود شرایط ناتوان باشید. به همین خاطر گاهی بدون اینکه بدانید دقیقا چه حسی دارید و چرا این حس را دارید ولی احساس می کنید حالتان خوب نیست.

از طرفی چون معمولاً نمی توانید احساسات خودتان (به ویژه احساسات ناخوشایند و منفی) را به خوبی ابراز کنید ممکن است خشم و ناراحتی که از کسی دارید را سرکوب یا انکار کنید، به این خاطر در بسیاری از موارد مشکلات جسمانی که ریشه عصبی دارند شما را آزار می دهد.

سبک کنترل خشم

N+ A-

می توان گفت شما اغلب اوقات به سادگی و پیرامون کوچک ترین و ساده ترین مسائل عصبانی شده و معمولاً خشم خود را ابراز می کنید. همچنین به نظر می رسد مدت زمان زیادی طول می کشد تا آرام شده و به حالت عادی باز گردید. 

شما معمولاً علت عصبانیت خود را به دیگران نسبت می دهید؛ مسئولیت خود را اغلب نادیده گرفته و آنها را مقصر جلوه می دهید.

این احتمال وجود دارد که در هنگام خشمگین شدن علاوه بر خشونت کلامی، متوسل خشونت فیزیکی نیز شوید.

از آنجایی که سازش پذیری پایینی دارید، وقتی در موقعیت جدید یا پیش بینی نشده ای قرار بگیرید ممکن است مضطرب و عصبی شوید. از طرفی چون توان مدیریت این تنش را به خوبی ندارید؛ معمولاً  آن را برون ریزی می کنید و امکان دارد با تبعات ناخوشایندی مثل رنجش دیگران و یا خسارت جدی روبه رو شوید.

از سوی دیگر، چون برخورد شما برای دیگران چندان قابل پیش بینی نیست؛ شما را فردی حساس و عصبی توصیف می کنند، به گونه ای که در برخورد با شما اضطراب دارند که چگونه رفتار کنند تا شما ناراحت و عصبی نشوید. به این خاطر ممکن است روابط صمیمی شما رو به سردی رفته و یا از بین برود.

سبک خویشتن داری

N+ C+

شما تمایل بسیاری به کنترل کردن رفتارهایتان، حتی جزئی ترین آنها، دارید. به نظر می رسد خودتان متوجه فشار و استرسی که به سبب این رفتار به خود وارد می کنید هستید، اما با این حال باز هم، با این رفتار گویی احساس امنیت کرده و تمایل به ادامه آن دارید.

فرد کمال گرایی هستید و به سبب معیارهای سختی که برای خود دارید، دستیابی به برخی اهدافتان کار سخت و یا حتی نشدنی می باشد؛ اما به دلیل اینکه پذیرش محدودیت های موجود برایتان سخت است، هنگامی که در دستیابی به اهداف خود دچار مشکل می شوید، احساس گناه و عذاب وجدان بسیاری را تجربه می کنید.

از طرفی همین کمال طلبی می تواند منجر به بی نقص گرایی در شما شود که به واسطه آن اجازه خطا و اشتباه را به خودتان نمی دهید و در صورت خطای هر چند جزئی ممکن است دچار احساس گناه شده و به سرزنش خودتان بپردازید، هرچند که خود این کمال طلبی برای شما اضطراب زاست اما گویا برای شما تحمل اضطراب بهتر از احساس گناه است.

حساسیت جهت انجام صحیح و بی نقص کارها و فرار از کوچکترین خطا می تواند در بلند مدت منجر به شکل گیری یک سری اعمال و رفتار وسواسی در شما شود.

از  طرفی چون مسئولیت پذیری بالایی دارید وقتی کاری به شما محول می شود مدام اضطراب و تنش این را دارید که آن کار را به بهترین نحو و دقیق انجام دهید به طوری که ممکن است این حجم از دقت منجر به صرف زمان زیادی شود و در برخی مواقع نتوانید در زمان مناسب کار را برسانید و یا مجبور شوید که از کارهای دیگر و حوزه های دیگر زندگی تان بگذرید تا بتوانید آن را به سرانجام برسانید. که کل این پروسه می تواند فشار روانی زیادی به شما وارد کند.

سبک علاقمندی

E- O-

به نظر می رسد گفتگو با افراد دیگر برای شما خسته کننده و کسالت بار است، به ویژه گفتگوی طولانی مدت؛ در نتیجه در بیشتر اوقات سعی می کنید خود را در شرایطی قرار ندهید که مجبور به تعامل با تعداد زیادی از افراد باشید.

به سبب همین بی علاقگی شما نسبت به داشتن روابط اجتماعی مختلف و بودن در جمع های گوناگون، اغلب ترجیح می دهید  به فعالیت هایی بپردازید که خود به تنهایی از پس آنها برآمده و نیاز به همکاری با اشخاص دیگری ندارد. همچنین شما اغلب مشاغلی را انتخاب می کنید که روندی ثابت و یکنواخت داشته باشند و از مشاغل پرچالش لذت نمی برید.

به نظر می رسد تمایلی نسبت به ریسک کردن و پذیرش خطرات موجود نداشته و اغلب می خواهید به فعالیت هایی بپردازید که قبلاً اشخاص دیگر آنها را امتحان کرده اند و شما اطمینان دارید که خطراتی مثل از دست دادن سرمایه، آسیب فیزیکی و غیره شما را تهدید نمی کند.

در واقع می توان گفت در محیط هایی که به آن عادت دارید و قابل پیش بینی است احساس راحتی خیلی بیشتری می کنید، در نتیجه ترجیح می دهید شرایطی را که قبلا تجربه کرده اید باز هم انتخاب کنید. به عنوان مثال در اغلب موارد یک نوع غذا را از منوی رستوران انتخاب می کنید و یا ترجیح می دهید در زمینه شغلی یا تحصیلی خود همیشه از یک سبک مشخص و از پیش تعیین شده پیروی کنید و برای یافتن شیوه های جدید ریسک نمی کنید.

معمولا کارهایی مثل جمع کردن کلکسیون های مختلف مانند انواع تمبر، همچنین تماشای تلویزیون و باغبانی از تفریحات مورد علاقه ی شما می باشند.

از طرفی چون فردی واقع گرا هستید، به همین خاطر چندان اهل تخیل و خیال پردازی نیستید و از تفکر پیرامون اتفاقاتی که می توانست رخ دهد، دوری کرده و به واقعیت عینی توجه بیشتری نشان می دهید. در واقع، واقعیت عینی و آنچه که رخ داده بیشتر توجه شما را به خود جلب می کند تا آنچه که ممکن بود اتفاق بیفتد.

سبک تعاملی

E- A-

شما به طور کلی دید مثبتی به افراد دیگر نداشته و دائماً در ارتباط با آنها دچار سوء ظن می شوید. به همین خاطر اغلب تمایل دارید محتاطانه برخورد کرده و از افراد دیگر فاصله بگیرید.

اگرچه که ممکن است با برخی رابطه دوستانه ای داشته باشید اما حتی در چنین تعاملاتی نیز حفظ حریم شخصی تان برای شما اهمیت بسیار زیادی دارد و اگر افراد دیگر به مرز های شما احترام نگذارند، معذب شده و احتمالاً واکنش تندی از خود نشان خواهید داد.

به طور کلی می توان گفت چون دیدگاهی فردگرا دارید، از این رو انگار یک ارتش یک نفره دارید که برای آن حد و مرز و چارچوب تعیین کرده اید و انتظار دارید دیگران حتماً به آن احترام بگذارند.

در واقع در بسیاری از امور رقابت با دیگران را به همکاری با آنها ترجیح می دهید، زیرا اقتدار و جایگاه برای شما اهمیت بالاتری نسبت به صمیمیت در روابط دارد.

سبک فعالیت

E- C+

به نظر می رسد فرد مسئولیت پذیر و متعهدی هستید. گرچه کارها را با سرعت آرام انجام می دهید اما این پیوستگی در عمل خیال افراد دیگر را راحت کرده و به آنها اطمینان می دهد که شما فعالیت مورد نظر را به اتمام می رسانید.

ترجیح شما بر این است که چه برای فعالیت های شغلی خود و چه برای تفریح کردن از ابتدا برای خود یک برنامه ی حساب شده تدارک ببینید و طبق آن عمل کنید.

شما هنگامی که مدیریت زمان دست خودتان است و فردی شما را در این باره تحت فشار قرار نمی دهد، عملکرد بسیار بهتری خواهید داشت. به طور کلی فشار بالادستی و یا اتفاق غیر منتظره اثر عکس بر عملکرد شما دارد، در واقع می توان گفت با وجود اینکه در بسیاری از موارد عملکرد خیلی خوبی از خود به جای گذاشته اید، اما مدیریت بحران ضعیفی دارید و نیاز دارید در چنین شرایطی حمایت کافی جهت مدیریت هیجاناتتان به ویژه خشم دریافت کنید.

سبک نگرشی

O- A-

به سبب دیدگاه نسبتاً منفی که به انسان ها و استقلال آنها دارید تصور می کنید که هر جامعه باید اصول سیاسی و اجتماعی مشخصی را برای افراد وضع کرده و آنها را در چارچوب های خود قرار دهد تا مشکلی پیش نیاید.

شما وجود قوانین را برای زندگی بشری حیاتی دانسته و اعتقاد دارید که در صورتی که افراد به قانون های وضع شده احترام نگذارند، باید به سختی مجازات شوند.

در سطح فردی شما بر این باور هستید که منافع و اولویت های شخصی خودتان در هر شرایطی اولویت دارند و معمولاً حاضر نیستید از آنها بگذرید. از طرفی چارچوب های تعیین شده ای برای خود و زندگی تان دارید، که در 90 درصد موارد ریشه در عقاید موروثی شما دارند و علاوه بر خودتان دیگران نیز باید به آنها احترام بگذارند، در غیر این صورت باعث ناراحتی شما می شود، حتی ممکن است از سمت شما طرد شوند.

سبک یادگیری

O- C+

شما فرد سخت کوش و با برنامه ای هستید. اغلب سعی می کنید به قواعدی که برای خود وضع کرده اید احترام گذاشته و طبق آنها عمل کنید. اگر به هر دلیلی مجبور به ترک قوانینتان شوید و یا دیگران به آنها احترام نگذارند معمولا بسیار پریشان شده و ممکن است نتوانید تحمل کنید. در واقع انعطاف پذیری پایینی دارید.

این طور به نظر می رسد که تحمل عدم قطعیت و ابهامات موجود در فرآیند یادگیری مسائل مختلف برای شما بسیار دشوار است. به همین دلیل شما علاقمند به فعالیت هایی هستید که امتحان شده می باشند و دستور العمل های گام به گام آنها موجود است.

انجام فعالیت های مختلف به شیوه های جدید و همراه ساختن آنها با خلاقیت برایتان جذابیتی ندارد؛ خواسته ی شما این است که کارها را طبق چارچوب های تعریف شده، انجام دهید.

شما تمایل دارید که برای همه ی سوال های خود، پاسخی منطقی بیابید؛ کنار آمدن با این موضوع که مسائل بسیاری در دنیا وجود دارند که هنوز پاسخی برایشان یافت نشده است، برایتان کار دشواری است. از طرفی چون پذیرش شما نسبت به تجارب جدید پایین است و از سطح پایینی از نوآوری برخوردار هستید، معمولاً در کشفیات جدید و یافتن پاسخ های درست برای ابهامات ذهنی تان، موفقیت کمی دارید.

سبک منش

A- C+

شما فرد خودمحوری هستید؛ علائق و منافع شخصی تان غالباً برای شما در اولویت قرار دارد؛ این طور به نظر می رسد که شما در راه دستیابی به اهداف خود، نسبت به اطرافیان و افراد دیگر کاملاً بی توجه بوده و به چیزی جز خشنودی و رفع نیاز های خود نمی اندیشید.

در واقع پیشرفت و موفقیت برای شما نسبت به رابطه با دیگران در اولویت بالاتری قرار دارد، به این خاطر رقابت با دیگران نسبت به همکاری با آنها برای شما راحت تر است و اگر در موقعیتی قرار بگیرید که احساس کنید حقوقتان از سمت اطرافیان رعایت نمی شود به آسانی اعتراض کرده و از مواضع خود دفاع می کنید حتی اگر به قیمت مشاجره و پرخاشگری باشد.

از طرفی به سبب عدم سازش پذیری و جرئت ورزی تان ممکن است در مواقعی که شرایط محیطی در جهت رشد و پیش برد برنامه های شما همکاری نمی کند، مغلوب وضعیت نشده و برنامه ها و طرح هایتان را طوری تنظیم می کنید که بتوانید به اهداف خودتان برسید، هر چند این کار برایتان سخت تر از شرایط عادی باشد.

به سبب همین پشتکار و وظیفه شناسی است که اکثر مدیران و کسانی که شما را می شناسند، عملکرد شما را تحسین می کنند. البته در مواردی هم این تعهد زیاد به کار به سبب وقت گذاشتن بسیار شما برای آن وظایف، می تواند به روابط بین فردی و تفریحات شما آسیب بزند.
بررسی تطابق شغل و شاغل

این بخش مربوط به همخوانی شخصیت شما با مشاغل مختلف است. منطبق با استانداردهای جهانی و با در نظر گرفتن مشاغل بومی در ایران سعی می کنیم تا ویژگی های شما را در 14 گروه شغلی به تفکیک بررسی کنیم.

هشدار: توجه داشته باشید که مشاغل ارائه شده در زیر تنها بر اساس شخصیت شما تحلیل شده است. از آنجا که تصمیم گیری در مورد شغل به «رغبت یا علاقه»، «استعداد یا توانایی» و «مهارت» نیز مرتبط است، بنابراین لازم است تا سایر جنبه های دیگر نیز بررسی و سپس نتیجه گیری نهایی در مورد انتخاب شغل انجام گیرد.


مشاغل حوزه تجارت و کسب و کار

این دسته از مشاغل از جمله فعالیت هایی هستند که بیشتر با آمار و ارقام، تحلیل داده ها و پردازش اطلاعات پیچیده سروکار دارند. انتظار می رود جهانی شدن اقتصاد به افزایش مقبولیت این گروه شغلی منجر شود. علاوه بر این، رشد استفاده از داده ها و تحقیقات بازار به منظور درک مشتریان منجر به افزایش تقاضا برای این دسته شغلی شده است.


درصد تطابق شما با این نوع مشاغل

برخی از مشاغل پیشنهادی این گروه

 • مدیر برنامه
 • مسئول خرید
 • بازرس و ارزیاب
 • متخصص منابع انسانی
 • متخصص لجستیک و زنجیره تامین
 • برنامه ریز مراسم ها و همایش ها
 • کارشناس جذب کمک های مالی
 • متخصص تحلیل شغل
 • متخصص توسعه کارکنان
 • متخصص بورس و بازارهای مالی
 • استراتژیست کسب و کار
 • حسابدار
 • حسابرس
 • کارشناس املاک و مستغلات
 • کارشناس بانک
 • مدیریت پرتفوی
 • کارگزار سهام
 • معاون مالی

نیاز های شما برای افزایش تطابق با این مشاغل

میزان تطابق شخصیت شما با مشاغل گروه مالی و کسب و کار در سطح متوسط است. اگر قصد دارید در این گروه شغلی فعالیت کنید، توصیه می کنیم برای افزایش تطابق و بهره وری، مهارت های زیر را در خود پرورش دهید.


 • توانایی حل مساله
 • مهارت های تحلیلی
 • توانایی سازگاری
 • توان رهبری
 • روابط موثر
 • اعتماد به نفس
 • توان خود مدیریتی
 • کنجکاوی
 • توان کار تیمی
 • توان کار مستقل
 • تعهد و وفاداری
 • عزم و اراده پایدار
 • داشتن چشم انداز ذهنی

مشاغل حوزه اداری و دفتری

این دسته از مشاغل معمولا شامل مجموعه وظایف مشخصی است که هر فرد باید به طور منظم و روزانه آن ها را انجام دهد. افرادی که در این حوزه کار می کنند معمولا به دنبال امنیت شغلی بیشتر و نظم و ثبات در کار هستند. اکثر مشاغل دولتی و کارمندی در این گروه شغلی قرار می گیرند. با توجه به گستردگی و نیاز سازمان های مختلف این دسته از مشاغل افراد زیادی را پوشش می دهند.


درصد تطابق شما با این نوع مشاغل

برخی از مشاغل پیشنهادی این گروه

 • اپراتور
 • سرپرست امور دفتری
 • کارمند
 • منشی
 • تایپیست
 • دستیار
 • تکنسین و کاردان
 • ویراستار
 • کارشناس روابط عمومی
 • مسئول دفتر
 • مشاور مدیریت
 • کارشناس منابع انسانی
 • مسئول خرید
 • مسئول تدارکات

نیاز های شما برای افزایش تطابق با این مشاغل

میزان تطابق شخصیت شما با مشاغل گروه اداری و دفتری در سطح متوسط است. اگر قصد دارید در این گروه شغلی فعالیت کنید، توصیه می کنیم برای افزایش تطابق و بهره وری، مهارت های زیر را در خود پرورش دهید.


 • درک بالا از فرایندهای اداری
 • صداقت
 • توانایی کلامی مناسب
 • توانایی سازماندهی
 • توان همکاری بالا
 • مسئولیت پذیری
 • نگرش مثبت
 • تمایل به یادگیری
 • آداب معاشرت
 • مدبر بودن
 • وقت شناسی
 • توجه و گوش دادن
 • توانایی سازگاری
 • تواضع و فروتنی
 • با ثبات بودن

مشاغل حوزه فنی و مهندسی

مشاغل مهندسی شامل مجموعه فعالیت هایی است که با طراحی و توسعه سروکار دارند. رشته های این گروه در حوزه های مختلف به دنبال به کار گیری تکنولوژی برای ساخت و ایجاد محصولات مختلف هستند. مهندسی دسته شغلی پویا و همیشه در حال تحول است که فرصت های فزاینده ای را برای علاقه مندان به این حوزه فراهم می کند.


درصد تطابق شما با این نوع مشاغل

برخی از مشاغل پیشنهادی این گروه

 • معمار
 • نقشه بردار
 • مهندس هوافضا
 • مهندس پزشکی
 • مهندس شیمی
 • مهندس عمران
 • مهندس حمل و نقل
 • مهندس سخت افزار
 • مهندس برق
 • مهندس الکترونیک
 • مهندس آب و فاضلاب
 • مهندس ایمنی
 • مهندس صنایع
 • مهندس مکانیک
 • نقشه کش
 • تکنسین تولیدات صنعتی
 • مهندس تولید
 • مهندس الکترونیک

نیاز های شما برای افزایش تطابق با این مشاغل

میزان تطابق شخصیت شما با مشاغل گروه فنی- مهندسی، در سطح متوسط است. اگر قصد دارید در این گروه شغلی فعالیت کنید، توصیه می کنیم برای افزایش تطابق و بهره وری، مهارت های زیر را در خود پرورش دهید.


 • یادگیری مستمر
 • خلاقیت
 • نوآوری
 • توان حل مسائل پیچیده
 • توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • تفکر منطقی
 • توجه به جزئیات
 • چشم انداز ذهنی
 • تفکر انتقادی
 • توان رهبری
 • عملگرایی
 • تاب آوری

مشاغل حوزه خدماتی

این بخش از مشاغل شامل گروه کاری می باشد که به جای کالا، یک خدمت یا فعالیت را به مخاطبان خود عرضه می کنند. مشاغل خدماتی معمولا با ارباب رجوع سرو کار دارند و در رابطه با ارائه اطلاعات، رسیدگی به نیازها و سفارش ها با آن ها تعامل خواهند کرد.


درصد تطابق شما با این نوع مشاغل

برخی از مشاغل پیشنهادی این گروه

 • کافی‌من
 • پیشخدمت
 • آرایشگر
 • صندوقدار
 • سرآشپز
 • دربان
 • نگهبان
 • خدمات مشتری
 • مهمانداری هواپیما
 • باغبانی
 • محوطه‌سازی و فضاسازی
 • صنعت مهمانداری
 • پذیرش هتل
 • مهارت‌های پذیرش مهمان
 • هتلداری
 • مربی خصوصی
 • خلبان
 • خدمات رستوران و غذا
 • میزبانی
 • رستوران
 • راننده
 • مهماندار
 • خدمتکار
 • آژانس مسافرتی
 • سرایداری
 • پیشخدمت
 • برنامه‌ریز عروسی و مجالس
 • سرکارگر
 • دامدار
 • کشاورز
 • باغبان

نیاز های شما برای افزایش تطابق با این مشاغل

میزان تطابق شخصیت شما با مشاغل گروه خدماتی، در سطح متوسط است. اگر قصد دارید در این گروه شغلی فعالیت کنید، توصیه می کنیم برای افزایش تطابق و بهره وری، مهارت های زیر را در خود پرورش دهید.


 • گوش دادن فعال
 • تعهد و وفاداری
 • توان همکاری بالا
 • توجه به جزئیات
 • مدیریت زمان
 • توانایی سازگاری
 • خودکنترلی
 • مسئولیت پذیری
 • صبوری
 • فعال بودن

مشاغل حوزه آموزش و پرورش

این گروه از مشاغل شامل گروهی از افراد است که به دنبال کسب دانش و انتقال آن به دیگران هستند. به طور معمول این افراد معمولا خودشان سطوح بالایی از دانش را کسب می کنند و سپس مهارت ها و اطلاعات لازم را به دیگران آموزش می دهند.


درصد تطابق شما با این نوع مشاغل

برخی از مشاغل پیشنهادی این گروه

 • مشاور شغلی
 • استاد دانشگاه
 • معلم
 • روانشناس مدرسه
 • مربی مهدکودک
 • پژوهشگر
 • معلم کودکان خاص
 • مدیر آموزش
 • مسئول آموزش و توسعه کارکنان
 • جامعه شناس
 • تکنسین کتابخانه
 • مربی ورزشی
 • مربی موسیقی
 • کار درمانگر

نیاز های شما برای افزایش تطابق با این مشاغل

میزان تطابق شخصیت شما با مشاغل گروه آموزش و پرورش، در سطح متوسط است. اگر قصد دارید در این گروه شغلی فعالیت کنید، توصیه می کنیم برای افزایش تطابق و بهره وری، مهارت های زیر را در خود پرورش دهید.


 • صداقت
 • پذیرا بودن
 • فعال بودن
 • اشتیاق بالا
 • توان کار تیمی
 • خوش بینی
 • پافشاری
 • اقتدار
 • صبوری
 • توجه به جزئیات
 • حمایت گری
 • تعهد و وفاداری

مشاغل حوزه خدمات اجتماعی

این مشاغل شامل افرادی می شود که از مهارت های بین فردی پیشرفته و دانش خود برای افزایش بهزیستی و کیفیت زندگی مردم استفاده می کنند. این گروه نقش حیاتی در کمک به مردم برای حفظ رفاه خود در طول بحران‌های زندگی دارند. با توجه به پیچیده شدن تعاملات اجتماعی و استرس های زندگی نیاز برای استفاده از این افراد، رشد بالایی داشته است.


درصد تطابق شما با این نوع مشاغل

برخی از مشاغل پیشنهادی این گروه

 • مددکار
 • روانشناس
 • مشاور ترک اعتیاد
 • مشاور ازدواج
 • مشاور توانبخشی
 • روحانی
 • پرستار کودک
 • مربی مهد کودک
 • مشاور مدرسه
 • مربی معلولین
 • کارشناس بهزیستی

نیاز های شما برای افزایش تطابق با این مشاغل

میزان تطابق شخصیت شما با مشاغل گروه خدمات اجتماعی، در سطح متوسط است. اگر قصد دارید در این گروه شغلی فعالیت کنید، توصیه می کنیم برای افزایش تطابق و بهره وری، مهارت های زیر را در خود پرورش دهید.


 • همدلی
 • فعال بودن
 • گوش دادن فعال
 • تفکر انتقادی
 • صبوری
 • تعهد حرفه ای
 • مسئولیت پذیری
 • نوع دوستی
 • مشارکت اجتماعی
 • پذیرش اجتماعی
 • توانایی سازگاری

مشاغل حوزه فناوری اطلاعات

این گروه از مشاغل شامل افرادی است که در حوزه برنامه ریزی، طراحی، ساخت و مدیریت سیستم های اطلاعاتی و رایانه ای فعالیت می کنند. فناوری اطلاعات و ارتباطات امروزه سریعتر از همیشه در حال پیشرفت است. بنابراین تقاضا برای متخصصان با صلاحیت در این گروه شغلی روز به روز در حال افزایش است.


درصد تطابق شما با این نوع مشاغل

برخی از مشاغل پیشنهادی این گروه

 • توسعه اندروید
 • بیگ دیتا
 • برنامه نویس
 • تخصص دیتا
 • تحلیل امنیت اطلاعات
 • فناوری اطلاعات
 • مدیر ‌آی تی
 • مهارت‌‌های نرم آی.تی
 • بهینه‌سازی موتورهای جستجو
 • تخصص اسکرام
 • توسعه نرم‌افزار
 • مهندسی نرم‌افزار
 • مهندسی کنترل کیفیت نرم‌افزار
 • پشتیبانی فنی

نیاز های شما برای افزایش تطابق با این مشاغل

میزان تطابق شخصیت شما با مشاغل گروه فناوری اطلاعات، در سطح متوسط است. اگر قصد دارید در این گروه شغلی فعالیت کنید، توصیه می کنیم برای افزایش تطابق و بهره وری، مهارت های زیر را در خود پرورش دهید.


 • توانایی تحلیل داده
 • توان مدیریت پروژه
 • سرسختی
 • توانایی حل مساله
 • مدبر بودن
 • علاقه به فناوری
 • یادگیری مستمر
 • تفکر خارج از چارچوب
 • کنجکاوی
 • خلاقیت
 • توانایی سازماندهی
 • توان برنامه ریزی

مشاغل حوزه حقوقی

این دسته از مشاغل افرادی هستد که با استفاده از دانش حقوقی خود مسائل و منافع اجتماعی، خانوادگی و حرفه ای افراد را به لحاظ قانونی پیگیری می کنند. متخصصان در این زمینه اسناد قانونی را تهیه می کنند، قرارداد می بندند و از پرونده ها در دادگاه دفاع می کنند. آوردن این گروه به طور مجزا در بانک های مشاغل، به خاطر تفاوت در مهارت ها و حساسیت های شغلی آن است.


درصد تطابق شما با این نوع مشاغل

برخی از مشاغل پیشنهادی این گروه

 • وکیل
 • کارشناس حقوق قضایی
 • قاضی
 • دستیار حقوقی
 • منشی دادگاه
 • کارشناس رسمی دادگستری
 • سردفتر
 • دادیار

نیاز های شما برای افزایش تطابق با این مشاغل

میزان تطابق شخصیت شما با مشاغل گروه حقوقی، در سطح متوسط است. اگر قصد دارید در این گروه شغلی فعالیت کنید، توصیه می کنیم برای افزایش تطابق و بهره وری، مهارت های زیر را در خود پرورش دهید.


 • توانایی ارتباط فعال
 • استدلال تحلیلی و منطقی
 • توان برنامه ریزی
 • توان کار تیمی
 • استقلال فردی
 • حل مسئله خلاق
 • کار تحت فشار
 • درک اجتماعی
 • مهارت جستجوگری
 • توجه به جزئیات
 • اعتماد به نفس

مشاغل حوزه فروش و بازاریابی

این بخش به گروهی اشاره دارد که به دنبال طراحی جذابیت های محصول، برنامه ریزی تبلیغات، تحقیق بازار و جذب مشتری هستند. در واقع آن ها به طور کلی در تلاش هستند تا استفاده مشتریان از خدمات یا فروش محصولات را افزایش دهند. ارتباط اصلی این گروه شغلی با درآمدزایی بنگاه های اقتصادی باعث شده است که جایگاه ویژه ای در بانک مشاغل پیدا کنند.


درصد تطابق شما با این نوع مشاغل

برخی از مشاغل پیشنهادی این گروه

 • صندوقدار
 • سرپرست فروش
 • آژانس تبلیغاتی
 • کارگزار فروش
 • معامله گر سهام و اوراق بهادار
 • کارگزار آژانس مسافرتی
 • نمانیده فروش محصول
 • مشاور املاک
 • بازاریاب
 • عمده فروشی
 • متخصص بازاریابی خودکار
 • تحلیل تحقیقات بازار
 • خرده فروشی

نیاز های شما برای افزایش تطابق با این مشاغل

میزان تطابق شخصیت شما با مشاغل گروه فروش و بازاریابی، در سطح متوسط است. اگر قصد دارید در این گروه شغلی فعالیت کنید، توصیه می کنیم برای افزایش تطابق و بهره وری، مهارت های زیر را در خود پرورش دهید.


 • توان کار تیمی
 • همدلی
 • مدیریت زمان
 • فن بیان
 • پاسخگویی
 • ارتباط موثر
 • توانایی قانع سازی
 • گوش دادن فعال
 • ابتکار عمل
 • تفکر انتقادی
 • خود تنظیمی
 • اعتبار داشتن
 • خلاقیت

مشاغل حوزه هنر، رسانه و ورزش

مشاغل این دسته به توانایی ها و قابلیت های افرادی اشاره دارد که باعث خلق و ایجاد حس زیبایی شناسی در مردم می شوند. این افراد تاثیرگذار بوده و می توانند با ذوق و استعدادی که دارند دیگران را به وجد بیاورند.


درصد تطابق شما با این نوع مشاغل

برخی از مشاغل پیشنهادی این گروه

 • تبلیغات
 • مجری هنری
 • حراجی
 • پخش‌کننده
 • مدیر محتوا
 • استراتژیست محتوا
 • رسانه ‌های دیجیتال
 • تدوین
 • ویراستاری
 • طراحی مد
 • خریدار مد
 • طراحی گرافیک
 • طراحی داخلی
 • گریم
 • متصدی موزه
 • عکاسی
 • روابط عمومی
 • رسانه های اجتماعی
 • شبکه های اجتماعی
 • تولید تلویزیونی
 • تهیه کنندگی تلویزیون و سینما
 • بازیگری
 • نویسندگی
 • فوتبالیست
 • خواننده
 • موسیقیدان
 • گوینده
 • گزارشگر
 • فیلمبردار

نیاز های شما برای افزایش تطابق با این مشاغل

میزان تطابق شخصیت شما با مشاغل گروه هنر، رسانه و ورزش، در سطح متوسط است. اگر قصد دارید در این گروه شغلی فعالیت کنید، توصیه می کنیم برای افزایش تطابق و بهره وری، مهارت های زیر را در خود پرورش دهید.


 • خلاقیت
 • تفکر انتقادی
 • شور و اشتیاق
 • حس زیبایی شناسی
 • توجه به جزئیات
 • عزم و اراده پایدار
 • خود باوری
 • تفکر انتزاعی
 • قدرت تخیل
 • اعتماد به نفس
 • نوع دوستی
 • استقلال فردی

مشاغل حوزه سلامت و درمان

این گروه شغلی شامل افرادی است که در تلاش اند تا مراقبت های بهداشتی لازم را برای اعضای جامعه فراهم کنند. با توجه به افزایش متوسط سنی، پیش بینی می شود که این دسته از مشاغل نسبت به سایر گروه های شغلی رشد بیشتری داشته باشند.


درصد تطابق شما با این نوع مشاغل

برخی از مشاغل پیشنهادی این گروه

 • طب سوزنی
 • کایروپرکتیک
 • مشاوره پزشکی
 • دستیار دندانپزشکی
 • دندانپزشکی
 • تخصص تغذیه و رژیم های غذایی
 • مدیریت بیمارستان و مراکز درمانی
 • دستیار بهداشت خانوادگی
 • پرستاری
 • ماساژ درمانی
 • دستیار پزشکی
 • پزشکیاری
 • پزشکی سنتی
 • بهیاری
 • کمک بهیاری
 • کاردرمانی
 • دستیار کاردرمانی
 • چشم پزشکی
 • عینک سازی
 • ارتودنسی
 • تخصص اطفال
 • تکنسین داروسازی
 • حجامت
 • دستیار فیزیوتراپی
 • فیزیوتراپی
 • پزشک عمومی
 • دستیار پزشکی
 • تنفس درمانی
 • گفتار‌ درمانی
 • تکنسین سونوگرافی
 • تکنسین دامپزشکی
 • تکنسین رادیولوژی

نیاز های شما برای افزایش تطابق با این مشاغل

میزان تطابق شخصیت شما با مشاغل گروه سلامت و درمان، در سطح متوسط است. اگر قصد دارید در این گروه شغلی فعالیت کنید، توصیه می کنیم برای افزایش تطابق و بهره وری، مهارت های زیر را در خود پرورش دهید.


 • مهارت های ارتباطی
 • نگرش مثبت
 • انعطاف پذیری
 • همدلی
 • مدیریت استرس
 • توجه به جزئیات
 • صبوری
 • توان کار تیمی
 • رحم و دلسوزی
 • تاب آوری
 • نوع دوستی
 • مسئولیت پذیری
 • تعهد حرفه ای

مشاغل حوزه حفاظتی و نظامی

این دسته از مشاغل افرادی هستند که به دنبال ایجاد نظم، امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی در جامعه می باشند. افرادی که در این حوزه کار می کنند معمولا در شرایط سخت و دشوار آموزش های ویژه ای را می بینند.


درصد تطابق شما با این نوع مشاغل

برخی از مشاغل پیشنهادی این گروه

 • بادیگارد
 • پلیس
 • آتش نشانی
 • زندان بان
 • کارآگاه
 • ضابط قضایی
 • مامور حفاظت اطلاعات
 • پارکبان
 • مامور حفظ امنیت
 • مسئول امنیت پرواز
 • مسئول حراست

نیاز های شما برای افزایش تطابق با این مشاغل

میزان تطابق شخصیت شما با مشاغل گروه حفاظتی و نظامی، در سطح متوسط است. اگر قصد دارید در این گروه شغلی فعالیت کنید، توصیه می کنیم برای افزایش تطابق و بهره وری، مهارت های زیر را در خود پرورش دهید.


 • سرسختی
 • توان رهبری
 • خودکفایی
 • رازداری
 • مدیریت بحران
 • سرعت تصمیم گیری
 • توجه به جزئیات
 • حل مسئله منطقی
 • تعهد امنیتی
 • تحمل ابهام
 • استقلال فردی
 • اقتدار

مشاغل حوزه مدیریتی

این گروه شغلی را می توان محوری ترین و کلیدی ترین افرادی دانست که در تمامی مشاغل دیگر نقش ایفا می کنند. یکی از ارزشمندترین مهارت ها در هر حرفه ای، توانایی مدیریت موثر یک تیم، واحد یا سازمان است. مدیران توانمند معمولا جزء پردرآمدترین افراد در سراسر جامعه هستند.


درصد تطابق شما با این نوع مشاغل

برخی از مشاغل پیشنهادی این گروه

 • مدیر ارشد
 • مدیر اجرایی
 • مدیر بازریابی و فروش
 • مدیر روابط عمومی
 • مدیر محصول
 • مدیر منابع انسانی
 • مدیر پروژه
 • مدیر مراکز آموزشی
 • مدیر فنی
 • مدیر هتل
 • مدیر املاک
 • مدیر مراکز خدماتی
 • رئیس بانک

نیاز های شما برای افزایش تطابق با این مشاغل

میزان تطابق شخصیت شما با مشاغل گروه مدیریتی، در سطح متوسط است. اگر قصد دارید در این گروه شغلی فعالیت کنید، توصیه می کنیم برای افزایش تطابق و بهره وری، مهارت های زیر را در خود پرورش دهید.


 • هوش هیجانی
 • مقابله با استرس ناشی از کار
 • انگیزه قوی
 • تفویض اختیار
 • عملگرایی
 • مدیریت استراتژیک
 • توانایی مذاکره
 • مدیریت زمان
 • توانایی حل مساله
 • توان برنامه ریزی
 • نوآوری
 • ویژگی های کاریزماتیک

مشاغل حوزه علوم پایه

مشاغل این گروه شامل افرادی است که با بررسی و مطالعه بنیادین پدیده ها و روابط آن ها به دنبال حل یک مشکل خاص یا بهبود زندگی‌ افراد در جامعه هستند. متخصصین این گروه سعی دارند تا از علم برای حل مشکلات دنیای واقعی، به عنوان مثال، بهبود عملکرد محصول یا یافتن درمانی برای یک بیماری خاص استفاده کنند.


درصد تطابق شما با این نوع مشاغل

برخی از مشاغل پیشنهادی این گروه

 • کارشناس صنایع غذایی
 • زیست شناس
 • دامپزشک
 • متخصص ژنتیک
 • اپیدمیولوژیست
 • فیزیکدان
 • شیمیدان
 • ستاره شناس
 • زمین شناس
 • برنامه ریز شهری
 • انسان شناس
 • متخصص علوم سیاسی

نیاز های شما برای افزایش تطابق با این مشاغل

میزان تطابق شخصیت شما با مشاغل گروه علوم پایه، در سطح متوسط است. اگر قصد دارید در این گروه شغلی فعالیت کنید، توصیه می کنیم برای افزایش تطابق و بهره وری، مهارت های زیر را در خود پرورش دهید.


 • استقلال فردی
 • خودانگیختگی
 • تفکر انتقادی
 • توانایی حل مساله
 • استقامت
 • خود انضباطی
 • سازماندهی و تجزیه و تحلیل
 • توان مدیریت پروژه
 • سرسختی
 • تفکر انتزاعیusers

چنانچه نیاز به خدمات روانشناسی دارید

امیرحسین طهرانچی

دکتری روانشناسی تربیتی

اطلاعات بیشتر users

لیلا بیات

دکتری مشاوره

اطلاعات بیشتر users