تست هوش IQ ریون کودکان (RCPM)
بهره هوشی شما

طبقه بندی از لحاظ هوش
درصد جمعیت
بهره هوشی
نابغه سرآمد
-
160 یا بیشتر
نابغه
-
145 تا 159
تیز هوش
-
130 تا 144
باهوش
-
120 تا 129
متوسط قوی
-
110 تا 119
متوسط
-
90 تا 109
مرزی
-
70 تا 89
آموزش پذیر
-
50 تا 69
تربیت پذیر
-
26 تا 49
حمایت پذیر
-
25 و پایین تر

براساس طبقه بندی استاندارد، هوش افراد در 10 وضعیت قرار می گیرد. اکثر افراد معمولاً در دو طبقه میانی «متوسط» و «متوسط قوی» قرار می گیرند. همان طور که در جدول زیر ملاحظه می کنید، شما از لحاظ هوشی در طبقه «متوسط» قرار دارید.


جایگاه شما در جامعه

بهره ی هوشی شما برابر با 106 است. همانطور که ملاحظه می کنید، طبق این نمره شما در طبقه ی افراد متوسط قرار دارید. این آمار نسبتاً مناسبی است و نشان از وضعیت نرمال بهره ی هوشی شما دارد، سرعت یادگیری شما در حد معمول است ولی از توان یادگیری خوبی برخوردارید. این سطح از هوش در آینده موفقیت های نسبی را برای شما به همراه دارد.