تست شخصیت شناسی نئو (NEO FFI) فرم کوتاه
بررسی کلی شاخص های اصلی

این بخش برای این است که ببینیم صفات اصلی تست نئو چه قدر بر رفتار قابل مشاهده شما تاثیر می گذارد. در اینجا 10 صفت اصلی داریم. 5 صفت مربوط به افزایش نمرات شما هستند و 5 صفت دیگر در قطب مخالف در حالت کاهش نمرات به وجود می آیند. هر یک از این صفات دارای 6 لایه می باشند. لایه اول نشان دهنده بارز بودن آن صفت و لایه ششم نشان دهنده پنهان بودن آن صفت است. معمولا ما با ویژگی های بارزمان شناخته می شویم. به عنوان مثال وقتی برونگرایی در سطح بالایی قرار بگیرد، از نظر دیگران فردی اجتماعی، فعال، پرانرژی و یا صمیمی دیده می شویم. در نمودارهای زیر تاثیر صفات اصلی بر رفتار شما بررسی شده است.


ویژگی های اصلی
نمره خام
درصد
وضعیت
روان رنجوری
26
58.7
بالا
برونگرایی
32
53.8
متوسط
گشودگی
20
43.9
پایین
سازش پذیری
33
52.9
متوسط
وجدانی بودن
16
17.3
بسیار پایینتاثیرگذاری صفات اصلی بر رفتار شما

بررسی ویژگی های اصلی قطب بالا

ویژگی های قطب بالای تست نئو صفاتی است که در صورت افزایش نمرات شما در این تست حاصل می شود. وقتی این صفات قالب می شوند می توانند هدایت کننده رفتار شما باشند. گاهی یک صفت و گاهی ترکیب چند صفت بالا ممکن است رفتارهای منحصربه فردی در شما ایجاد کند. در ادامه موقعیت 5 صفت اصلی قطب بالای نئو و نحوه تاثیرگذاری آن ها بر رفتارتان را گزارش کرده ایم:


روان رنجوری شما در لایه سوم است و تاحدودی بر رفتار شما تاثیرگذار است.
برون گرایی شما در لایه سوم است و تاحدودی بر رفتار شما تاثیرگذار است.
گشودگی به تجربه شما در لایه چهارم است و کمابیش بر رفتار شما تاثیرگذار است.
سازش پذیری شما در لایه سوم است و تاحدودی بر رفتار شما تاثیرگذار است.
وجدانی بودن شما در لایه ششم است و تاثیر کمی بر رفتار شما دارد.


بررسی ویژگی های اصلی قطب پایین

ویژگی های قطب پایین تست نئو صفاتی است که در صورت کاهش نمرات شما در این تست حاصل می شود. وقتی این صفات قالب می شوند می توانند هدایت کننده رفتار شما باشند. گاهی یک صفت و گاهی ترکیب چند صفت پایین ممکن است رفتارهای منحصربه فردی در شما ایجاد کند. در ادامه موقعیت 5 صفت اصلی قطب پایین نئو و نحوه تاثیرگذاری آن ها بر رفتارتان را گزارش کرده ایم:


انکار هیجانی شما در لایه چهارم است و کمابیش بر رفتار شما تاثیرگذار است.
درون گرایی شما در لایه چهارم است و کمابیش بر رفتار شما تاثیرگذار است.
بسته بودن شما در لایه سوم است و تاحدودی بر رفتار شما تاثیرگذار است.
ناسازگاری شما در لایه چهارم است و کمابیش بر رفتار شما تاثیرگذار است.
مهارگسیختگی شما در لایه اول است و تاثیر زیادی بر رفتار شما می گذارد.روان رنجوری
علامت اختصاری: N
نمره استاندارد: 58.7
نمره خام: 26

قطب بالا: اضطراب
قطب پایین: خونسردی
وضعیت: بالا
روان رنجوری چیست ؟
توضیحات بیشتر

روان رنجوری معیار و مقیاس اندازه گیری ثبات عاطفی و اعتماد به نفس فرد است. به عبارتی به این معنا است که چقدر از نظر احساسی متعادل هستید و تا چه حد تحت تأثیر استرس قرار دارید. این ویژگی در طیفی از «انکار هیجانی» تا «روان رنجور بودن» اندازه گیری می شود.

روان رنجوری
انکار هیجانی

وضعیت شما در روان رنجوری

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 58.7 درصد می باشد که نمره بالایی است که نشان می دهد شما از برخی مسائل روانشناختی رنج می برید.به نظر می رسد احساسات و هیجانات منفی و ناخوشایندی همچون ترس، غم، برانگیختگی، خشم، احساس گناه، احساس کلافگی دایمی و فراگیرعذاب وجدان و... را تجربه می کنید. ممکن است این تجارب ناخوشایند شما را در معرض ابتلا انواع مشکلات روانشناختی قرار دهند.معمولا عقاید و باورهایی در ذهن دارید که ممکن است به سبب داشتن چنین باورهایی حتی متحمل رنج، نگرانی و اضطراب شوید و یا از طرف اطرافیان بازخورد هایی مبنی بر منطقی نبودن باورها و قواعدتان و پیشنهادشان برای کنار گذاشتن این افکار را دریافت کنید اما خودتان نمی توانید آنها را نادیده بگیرید.معمولا در طول روز با احساسات منفی و ناخوشایند مشغله دارید به این خاطر ممکن است در برخی مواقع عصبی وکلافه به نظر برسید به طوری که اغلب کارهای روزمره تان به تعویق می افتد چون اشتیاقی برای انجام دادنشان ندارید.به سبب اضطرابی که معمولا تجربه می کنید در موقعیت های پیش بینی نشده و یا استرس زا ممکن است دستپاچه یا عصبانی شوید و نتوانید رفتار و واکنش متناسب با موقعیت را انجام دهید. از این رو می توان گفت سازگاری مطلوب با موقعیت برای شما دشوار است.همچنین در مواجهه با مشکلات و مسائلی در روابط فردی یا حرفه ای تان مدیریت استرس برایتان دشوار است به طوری که ممکن است لازم داشته باشید در چنین مواقعی کسی از شما حمایت کند تا بتوانید به خوبی این مسائل را حل کنید.معمولا در مواردی که مشاجره یا بحث با اطرافیان اتفاق می افتد، قادر به کنترل خشم خودتان نیستید که این امر می تواند به ناراحتی و پشیمانی خودتان و یا رنجش و ناراحتی اطرافیان منجر شود.از طرفی به سبب افکار و احساسات منفی که معمولا با خود حمل می کنید، ممکن است در تصمیم گیری های مهم و حتی روزمره دچار تردید شوید. در این موارد معمولا سعی می کنید با کسب اطلاعات بیشتر در آن زمینه و یا کمک فردی متخصص به یک تصمیم واحد برسید. البته در مواقعی که اطلاعات جامعی در دست ندارید و فرد متخصصی هم نیست که به شما کمک کند احتمال دارد به سبب اضطرابی که متحمل شده اید، به صورت تکانشی و با حداقل ارزیابی دست به یک تصمیم بزنید که بعدا با دردسر و خسارت روبه رو شوید.

وضعیت شما در جامعه ایرانی

میزان روان رنجوری شما از 80.91 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.میزان انکار هیجانی شما از 19.09  درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت شما در جامعه آمریکایی

میزان روان رنجوری شما از 86.86 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.میزان انکار هیجانی شما از 13.14  درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.


برون گرایی
علامت اختصاری: E
نمره استاندارد: 53.8
نمره خام: 32

قطب بالا: برون گرایی
قطب پایین: درون گرایی
وضعیت: متوسط
برون گرایی چیست ؟
توضیحات بیشتر

این ویژگی شخصیتی با نحوه تعامل شما با دیگران و میزان تحریک توسط دیگران برمی گردد. به این فکر کنید که آیا موقعیت های شلوغ اجتماعی به شما نیرو می بخشد یا شما را خسته می کند و آیا به هنگام تنهایی با زمان کنار می آیید یا خیر. این ویژگی در طیفی از «درون گرایی» تا «برون گرایی» اندازه گیری می شود.

برون گرایی
درون گرایی

وضعیت شما در برون گرایی

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 53.8 درصد می باشد که نشان می دهد برون گرایی شما در سطح متوسطی قرار دارد. به نظر می رسد گرچه ارتباط با افراد دیگر و داشتن روابط صمیمانه با آن ها را دوست دارید اما ترجیح می دهید برخی مواقع تنها بوده و کسی مزاحمتان نشود. با اینکه تعاملات اجتماعی و بودن در جمع اغلب برای شما مفرح و نشاط آور است و بعد از وقت گذرانی با دوستان و اطرافیان انرژی و انگیزه می گیرید. اما این بدان معنی نیست که تنهایی برای شما اذیت کننده و غیر قابل تحمل است، یا اگر تنها بمانید افسرده و بی انگیزه می شوید. در واقع، بودن در جمع دیگران و یا تنها بودن، هر دو برای شما لذت خاص خودش را دارد.از آنجایی که همنشینی با دیگران می تواند برایتان خوشایند بوده و پیدا کردن دوستان جدید برای شما کار دشواری نیست. در واقع مي توان گفت صحبت کردن با دوستان، اقوام، همکاران و حتی افراد غریبه تر می تواند شما را خوشحال مي كند. اما بسته به میزان احساس نزدیکی شما با افراد و همچنین میزان علاقه شما به موضوعات مورد بحث فعالیت شما در گفت و گو با آنها و ابراز کردن هیجاناتتان متفاوت استاگر در موقعیت و جمعی قرار بگیرید که لازم باشد صحبت و اظهار نظر کنید اجازه می دهید دیگران نقطه نظراتشان را اعلام کنند سپس شما باتوجه به افق دید دیگران و اطلاعات پیشین ایده ها و راهکارهای مناسب را ارائه می کنید.هنگامی که با مشکلی رو به رو می شوید، معمولا صحبت کردن درمورد آن با دوستان صمیمی یا یک متخصص در آن حوزه می تواند به شما کمک کند و از رنج و استرس شما بکاهد. اما اگر بنا به شرایط نتوانید با کسی در این مورد صحبت کنید، خودتان می توانید از پس این رنج و استرس به خوبی بربیایید و با کمی فاصله گرفتن و زمان دادن به خودتان راه حل مناسب را پیدا کنید.

وضعیت شما در جامعه ایرانی

میزان برون گرایی شما از 64.67 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.میزان درون گرایی شما از 35.33 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت شما در جامعه آمریکایی

میزان برون گرایی شما از 79.21 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.میزان درون گرایی شما از 20.79 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.


گشودگی به تجربه
علامت اختصاری: O
نمره استاندارد: 43.9
نمره خام: 20

قطب بالا: گشودگی به تجربه
قطب پایین: بسته بودن
وضعیت: پایین
گشودگی به تجربه چیست ؟
توضیحات بیشتر

صفت گشودگی در برابر تجربه، میزان روشن فکر بودن، تخیل، خلاقیت و بصیرت فرد را ارزیابی می کند. درواقع به این معناست که چقدر نسبت به تجربه جهان اطراف خود پذیرا هستید. این ویژگی در طیفی از «بسته بودن» تا «گشودگی به تجربه» اندازه گیری می شود.

گشودگی به تجربه
بسته بودن

وضعیت شما در گشودگی به تجربه

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 43.9 درصد می باشد که نمره پایینی است و نشان می دهد که پذیرش شما نسبت به تجربه های جدید کمتر از حد انتظار است.به نظر می رسد شما کمابیش با سنت ها کنار می آیید و با عمل کردن به آنها و پیروی از آداب و رسوم رایج، احساس راحتی می کنید. به همین دلیل معمولا بیش از دیگران، فرصت فعالیت های هیجان انگیز، ایجاد تحول در شغل خود و یا دیگرتجربه های جدید را از دست می دهید.شما فرد نسبتا محتاطی هستید. هنگامی که قصد انجام کاری را داشته باشید، ممکن است خطرات موجود شما را بترساند به طوری که با اکراه زیادی آن را انجام دهید یا در موارد شدیدتر به طور کلی از انجام آن منصرف شوید.با اینکه تجربه محیط های جدید اغلب برای شما ناخوشایند نیست، اما اغلب در محیط هایی که به آنها عادت دارید و برایتان قابل پیش بینی هستند احساس راحتی بیشتری می کنید و ترجیح می دهید شرایطی را که قبلا تجربه کرده اید باز هم انتخاب کنید. به عنوان مثال در اغلب موارد یک نوع غذا را از منوی رستوران انتخاب می کنید و یا ترجیح می دهید در زمینه شغلی و تحصیلی خود یک سبک مشخص داشته باشید و برای یافتن شیوه های جدید، ریسک کمتری می کنید.به نظر می رسد شما فردی نسبتا واقع گرایی هستید و به همین سبب فعالیت قوه تخیلتان چندان زیاد نیست. در نتیجه، خیلی کم به رخ دادن اتفاقاتی غیر از چیزی که الان پیش آمده، فکر می کنید. در واقع واقعیت عینی و آنچه که اتفاق افتاده شما را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد تا آنچه که ممکن بود اتفاق بیفتد.

وضعیت شما در جامعه ایرانی

میزان گشودگی شما به تجربه از 27.12 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.میزان بسته بودن شما به تجربه از 72.88 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت شما در جامعه آمریکایی

میزان گشودگی شما به تجربه از 11.05 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.میزان بسته بودن شما به تجربه از 88.95 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.


سازش پذیری
علامت اختصاری: A
نمره استاندارد: 52.9
نمره خام: 33

قطب بالا: سازش پذیری
قطب پایین: ناسازگاری
وضعیت: متوسط
سازش پذیری چیست ؟
توضیحات بیشتر

ویژگی موافقت یا همان سازش پذیری معیاری است برای ارزیابی اینکه چگونه یک فرد می تواند به راحتی با افراد دیگر کنار بیاید. در واقع این صفت نشان می دهد که چگونه در روابط با دیگران رفتار می کنید، چگونه با آنها بحث می کنید و آیا دلسوز و قابل اعتماد هستید یا کناره گیر و مشکوک. این ویژگی در طیفی از «ناسازگار» تا «سازش پذیر» اندازه گیری می شود.

سازش پذیری
ناسازگاری

وضعیت شما در سازش پذیری

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 52.9 درصد می باشد که نمره متوسطی است و نشان دهنده این است که میزان توافق شما با دیگران و موقعیت های بیرونی در سطح متوسطی قرار دارد.به طور کلی به نظر می رسد شما سعی می کنید علی رغم اینکه به افراد دیگر توجه داشته و سعی در رفع نیاز های آن ها دارید، نسبت به خواسته های خود نیز حساس بوده و برای آن ها تلاش کنید. شما سعی می کنید مرز باریک بین ارزش قائل شدن برای خود و خود خواهی را رعایت کرده و تعادل مطلوبی را جهت توجه اهداف خود و احساسات دیگران رعایت کنید. به نظر می رسد شما با اینکه فردی نوع دوست هستید و سعی می کنید دیگران را درک کرده و به آنها کمک کنید در اغلب مواقع نسبت به دیگران همدردی کرده و مشتاق کمک کردن به آنها هستید همچنین باور دارید که دیگران نیز متقابلاً کمک کننده هستند.از آنجایی که نسبت به نیازها و دیدگاه‌های دیگران حساسیت زیادی به خرج می دهید، به همین سبب به آنها اهمیت زیادی می دهید، بدین دلیل و همچنین به سبب اینکه فردی مهربان هستید و اهل پرخاشگری نیستید و در ورود به گروه‌های بازی، مهارتِ بیشتری دارید، احتمالِ بیشتری دارد که پذیرشِ هم‌سن و سالان خود را کسب کنید به طوری که در اکثر جمع هایی که وارد می شوید به عنوان فردی محبوب و مورد قبول جمع توصیف می شوید. از آنجا که فردی نوع دوست هستید، از کمک کردن به دیگران بسیار لذت می برید، به همین دلیل اگر کسی از شما کمک بخواهد با حداقل پرس و جو در این مورد به او کمک می کنید. برایتان مهم نیست که آن فرد از خویشاوندانتان است یا یک فرد غریبه است، او تلاش کرده با تحت تاثیر قرار دادن شما و ایجاد حس همدلی در شما از شما کمک بخواهد یا یدون هیچ کدام از این رفتارها... اینها برای شما هیچ کدام مهم نیستند.به طور کلی به نظر می رسد شما به افراد دیگر اهمیت فروانی داده و برای آن ها ارزش ویژه ای قائل هستید. همچنین می کوشید آن ها را درک کرده و همدل باشید. شما سعی می کنید همواره به افراد دیگر کمک کنید حتی اگر به سبب این کار خود اذیت شده و یا به سختی بیفتید. در کارهای گروهی و تیم های کاری عملکرد خیلی خوبی از خود دارید. تمام تلاشتان در گروه این است که همکاری و سازش خوبی داشته باشید تا درکنار یکدیگر بتوانید به بهترین سطح کارکردتان برسید. در مواقعی که در گروه بحث و جدلی پیش بیاید، از طولانی شدن آن بحث و مجادله خوشتان نمی آید. و بدنبال این هستید که بهترین راه حل را در سریع ترین زمان پیدا کنید و آن را به کار ببندید.از طرفی ممکن است این ویژگی سازش پذیری شما سبب شود در قبال یه سری خواسته های مافوق تان که حتی خودتان هم چندان با آنها موافق نیستید تسلیم شوید و آن خواسته ها را عملی کنید (مثلا اجرای یک قانون رفتاری که می تواند به ضرر همکارانتان تمام شود.به نظر می رسد رغبت بسیار کمی که شما پیرامون صحبت از تفاوت ها و یا ابراز نارضایتی خود نسبت به دیگران دارید باعث شده است تا در مواقع بسیاری آن گونه که باید از حق خود دفاع نکنید.

وضعیت شما در جامعه ایرانی

میزان سازش پذیری شما از 61.57 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.میزان ناسازگاری شما از 38.43 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت شما در جامعه آمریکایی

میزان سازش پذیری شما از 58.71 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.میزان ناسازگاری شما از 41.29 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.


با وجدان بودن
علامت اختصاری: C
نمره استاندارد: 17.3
نمره خام: 16

قطب بالا: سازش پذیری
قطب پایین: ناسازگاری
وضعیت: بسیار پایین
با وجدان بودن چیست ؟
توضیحات بیشتر

ویژگی با وجدان بودن نشان می دهد که شخص چقدر متفکر، هدف گرا و کنترل شده است. در واقع این ویژگی به معنای این است که چقدر قابل اعتماد، سازمان یافته و خوددار هستید. همچنین بررسی می شود که تا چه اندازه می توانید تکانه ها و تمایلات خود را به خوبی کنترل کنید. با وجدان بودن در یک طیف از «مهارگسیختگی» تا «وجدانی بودن» اندازه گیری می شود.

وجدانی بودن
مهارگسیختگی

با وجدان بودن

نمره کسب شده توسط شما در این خرده مقیاس 17.3 درصد می باشد که نمره بسیار پایینی است و نشان دهنده این است که مسئولیت پذیری شما بسیار پایین تر از حد معمول است.به طور کلی به نظر می رسد دقت شما در انجام کارهای خود به میزان بسیار پایینی است؛ به همین دلیل ممکن است شناختتان پیرامون ابعاد مختلف مسائل کم بوده و قضاوت درستی پیرامون شان نداشته باشید. احتمالاً اهداف مشخصی برای خود در زندگی تان نداشته و احساس نیازی جهت کسب موفقیت های بیشتر نمی کنید؛ برای همین رغبتی چندانی برای پیگیری اهداف خود ندارید.

وضعیت شما در جامعه ایرانی

میزان وجدانی بودن شما از 0.05 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.میزان مهارگسیختگی شما از 99.95 درصد جامعه ایرانی بیشتر است.وضعیت شما در جامعه آمریکایی

میزان وجدانی بودن شما از 0.13 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.میزان مهارگسیختگی شما از 99.87 درصد جامعه آمریکایی بیشتر است.


سبک های رفتاری

سبک های رفتاری اشاره به شیوه های تعاملی ویژگی های شخصیتی دارد که در ترکیب با یکدیگر مجموعه ای از صفات مشخص را ایجاد می نمایند. در این بخش با توجه به استاندارد نمره گذاری تست نئو این 10 سبک رفتاری را برایتان گزارش کرده ایم.


خلاصه نتایج سبک ها

سبک سلامتی
بیش هیجانی
شاد و خوش بین
بی تفاوت
افسرده و بدبین
سبک دفاعی
بیش حساس
سازگار
نا حساس
ناسازگار
سبک کنترل خشم
محجوب
آسان گیر
خونسرد
دمدمی
سبک خویشتن داری
کنترل بیش از حد
هدفمند
آرام و رها
کنترل ضعیف
سبک علاقمندی
تعامل خلاق
درون گر
خانگی
عامیانه
سبک تعاملی
ارادتمند
فروتن
رقابت کننده
رهبر
سبک فعالیت
پُرکار
زحمتکش
بیحال
خوش گذران
سبک نگرشی
پیشرو
سنتی
باایمان
آزاداندیش
سبک یادگیری
پیگیر
ساختارمند
بی میل
رویایی
سبک منش
نوع دوست مؤثر
خود پیش برنده
نامتمایز
خوش نیت

تفسیر سبک شما


سبک سلامتی

N+ E+

به نظر می رسد شما در زندگی روزمره ی خود احساسات مثبت و منفی مختلفی را تجربه می کنید که حتی ممکن است با یکدیگر تناقض داشته باشند. همچنین ممکن است احساسات شما به سادگی دچار تغییر و تحول شود؛ همین مسئله می تواند باعث شود که شما روابط پرحاشیه ای را تجربه کنید چرا که در فهم احساسات خود پیرامون ارتباطاتتان چندان موفق نبوده و قادر به ارائه نظراتی یکپارچه و همچنین قضاوت هایی بالغانه و قابل قبول درباره آن ها برای خود نیستید. شما ممکن است در توصیف زندگی خود این تصور را داشته باشید که زندگی پر از احساس و هیجانی دارید.

سبک دفاعی

N+ O-

از آنجایی که حجم زیادی از فشار روانی را تجربه می کنید، در مواقعی که این اضطراب و تنش برای شما قابل تحمل نباشد، معمولاً از مکانیزم های دفاعی مختلف استفاده می کنید. به این معنا که به خاطر اینکه اضطراب و تنش کمتری را تجربه کنید، احتمال دارد دست به تحریف واقعیت و یا حتی انکار آن بزنید؛ برای مثال اگر رویداد ناراحت کننده ای در زندگی تان رخ دهد، مثلاً خود یا اطرافیانتان به یک بیماری مبتلا شوید، ممکن است ترجیح شما بر این باشد که به گونه ای عمل کنید که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. ممکن است در برخی از موقعیت ها شناخت کافی از احساسات خود نداشته باشید؛ این عدم شناخت باعث می شود که از صحبت کردن درباره آنها و یافتن راه حل مناسب برای بهبود شرایط ناتوان باشید. به همین خاطر گاهی بدون اینکه بدانید دقیقا چه حسی دارید و چرا این حس را دارید ولی احساس می کنید حالتان خوب نیست.از طرفی چون معمولاً نمی توانید احساسات خودتان (به ویژه احساسات ناخوشایند و منفی) را به خوبی ابراز کنید ممکن است خشم و ناراحتی که از کسی دارید را سرکوب یا انکار کنید، به این خاطر در بسیاری از موارد مشکلات جسمانی که ریشه عصبی دارند شما را آزار می دهد.

سبک کنترل خشم

N+ A+

با اینکه در مواجهه با چالش ها و مشکلات فردی یا حرفه ای خود به سرعت احساساتتان برانگیخته می شود؛ و دچار خشم و اضطراب زیادی می شوید که تمایل دارید آن را بروز دهید، اما به خاطر اینکه با رفتارتان دیگران را آزار ندهید و به آنها آسیب نرسانید اغلب سکوت می کنید در حالی که ممکن است از درون به شدت ناراحت بوده و خودخوری کنید. به سبب احساسات منفی که در طول روز تجربه می کنید ممکن است عصبی و کلافه شده و حتی باورتان نسبت به خودتان و توانایی هایتان را زیر سوال ببرید به طوری که تمایل کمی برای رسیدگی به مسئولیت ها و وظایف خودتان داشته باشید، اما اگر در چنین شرایطی در یک جمع قرار بگیرید و یا مافوق تان از شما بخواهد مسئولیت هایتان را پیش ببرید معمولاً سعی می کنید با غلبه بر احساسات ناخوشایند خود کارهایی که از شما خواسته شده را انجام دهید. البته این منفعل بودن ممکن است در مواردی هم که لازم باشد در مورد مسائلی تصمیم گیری کنید، باز برای شما رنجش ایجاد کند، زیرا به سبب نگرانی هایی که پیرامون آینده و اتفاقات بعدی دارید، همچنین اعتماد پایین به توانایی ها و تبحر خودتان دچار تردید زیادی می شوید به طوری که ترجیح می دهید دیگران در این مورد به جای شما تصمیم گیری کنند.از آنجایی که فرد مضطربی هستید ممکن است موقعیت های پیش بینی نشده و یا استرس زا به راحتی شما را عصبانی کند به طوری که نتوانید به درستی هیجانات و رفتارهای خود را مدیریت کنید، در چنین شرایطی معمولاً از دیگران کمک می گیرید و راه حل هایی را که آنها به شما ارائه می دهند، عملی می کنید.

سبک خویشتن داری

N+ C-

خود کنترلی شما در سطح پایینی قرار دارد؛ به نظر می رسد چندان در عمل کردن به تصمیمات و برنامه ریزی های خود موفق نیستید و به سادگی تسلیم خواسته های آنی خود می شوید. این مسئله ممکن است در طولانی مدت عزت نفس شما را تحت تاثیر قرار داده و سبب شود تا اعتمادتان را نسبت به خود از دست دهید. از آنجایی در اغلب موارد متحمل هیجانات منفی و نا خوشایند هستید، ممکن است برای فرار از این شرایط تن به تصمیم های هیجانی، مثل مصرف مواد یا انجام کارهای هیجان انگیز و یا حتی خطرناک بدهید؛ که با وجود سرخوشی موقتی که دارند می توانند به شما آسیب بزنند.از طرفی به دلیل دید منفی که نسبت به آینده دارید، نمی توانید به برنامه ریزی برای آینده و نحوه ی عمل کردن در این راستا فکر کنید. همین بی برنامگی و اینکه نمی توانید پیش بینی کنید چه اتفاقاتی رخ خواهد داد، اغلب متحمل اضطراب و نگرانی زیادی می شوید.

سبک علاقمندی

E+ O-

به نظر می رسد شما از تجربه ی فعالیت ها و سرگرمی های ساده و روتین که مقدمات خاصی نیاز نداشته و شما را به دردسر نمی اندازند، لذت بسیاری می برید. برای مثال کارهایی مثل خرید کردن، تماشا کردن فیلم، تماشای یک مسابقه ی ورزشی و مواردی از این دست برای شما جذابیت فراوانی دارد.در واقع در محیط هایی که به آنها عادت دارید و قابل پیش بینی هستند احساس راحتی خیلی بیشتری می کنید، در نتیجه ترجیح می دهید شرایطی را که قبلا تجربه کرده اید باز هم انتخاب کنید. به عنوان مثال در اغلب موارد یک نوع غذا را از منوی رستوران انتخاب می کنید و یا ترجیح می دهید در زمینه شغلی یا تحصیلی خود همیشه از یک سبک مشخص و از پیش تعیین شده پیروی کنید و برای یافتن شیوه های جدید ریسک نمی کنید.به طور کلی می توان گفت شما به خوبی با سنت ها کنار می آیید و با عمل کردن به آنها و پیروی از آداب و رسوم احساس راحتی زیادی می کنید. به همین دلیل، اغلب فرصت فعالیت های هیجان انگیز، ایجاد تحول در شغل خود و یا دیگر تجربه های جدید را از دست می دهید.از طرفی چون فردی جمع گرا هستید، دوست دارید افکار و احساسات خود را با دیگران در میان بگذارید. به همین دلیل زمان بیشتری برای بودن با دیگران و انجام فعالیت های اجتماعی صرف می کنید.این علاقه شما به بودن در کنار دیگران را در موقعیت های مختلف زندگی تان می توان ردیابی کرد، مثلا بعد از یک روز سخت کاری یا تحصیلی، صحبت کردن درباره آن با دوستان و خانواده به رفع استرس شما کمک می کند. یا اینکه اگر با مشکلی رو به رو شوید ترجیح می دهید دربارۀ مسئله و راه حل های مختلف آن با دیگران گفتگو کنید. در واقع حرف زدن در خصوص مشکلات، به شما کمک می کند جنبه های دیگر مسئله را کشف و بهترین راه حل ها را پیدا کنید.

سبک تعاملی

E+ A+

تعامل و داشتن ارتباط موثر با دوستانتان برای شما اهمیت بسیاری دارد. احتمالاً علاوه بر اینکه سعی می کنید رابطه صمیمانه خود با دوستان قدیمی تان حفظ کنید، به راحتی می توانید با اشخاص جدید نیز ارتباط گرفته و رابطه بسیار خوبی را با آنها ایجاد کنید. یکی از ویژگی های مثبت شما در تعامل با افراد دیگر این است که می توانید خود را جای آنها گذاشته و درکشان کنید. این همدلی زیاد با دوستانتان باعث می شود آنها با شما احساس راحتی فراوانی کرده و شما را برای مشورت و درد و دل کردن انتخاب کنند. شما نیز خود از این کار استقبال می کنید؛ همچنین می کوشید تا به حرف های آنها فعالانه گوش کرده و نظرات خود را بیان کنید. به نظر می رسد منش و رفتار شما به گونه ای است که حتی افرادی که با شما دارای تفاوت های بسیاری هستند نیز برایتان احترام فراوانی قائل بوده و تمایل به دوستی با شما دارند.

سبک فعالیت

E+ C-

به نظر می رسد با اینکه فردی بسیار پر انرژی هستید اما اینکه بخواهید انرژی خود را جمع کرده و صرف انجام یک کار مولد کنید، برایتان کار بسیاری دشواری است. شما تمایلی به قبول مسئولیت و درگیر کردن خود ندارید. ترجیح شما بر این است که تفریح کرده و به انجام کارهای هیجان انگیز بپردازید. اگر مجبور به قبول مسئولیتی شوید، احتمال دارد پس از مدتی خسته شده و بدون فکر به عواقب و ضررهایی که ممکن است مسبب آن شوید، تکانشی عمل کرده و کار خود را ناتمام رها کنید. در واقع می توان گفت چون فردی هیجانی هستید تمرکز بر کار و متعهد بودن به آن برای اتمام آن، برایتان بسیار سخت است.

سبک نگرشی

O- A+

به نظر می رسد برای باورهایی که از خانواده و گذشتگانتان به شما انتقال پیدا کرده است، ارزش بسیاری قائل هستید. سعی می کنید کنجکاوی پیرامون چرایی آنها نداشته باشید و صرفاً تابعشان باشید؛ همچنین اگر مشاهده کنید که افراد دیگر جستجویی پیرامون آنها دارند، سعی می کنید آنها را از این کار منع کنید و یا حتی ممکن است برخورد تندی با آنها داشته باشید.به نظر می رسد شما پذیرفته اید که قواعد و قوانین موروثی کاملاً درست هستند و لزومی به شک و تردید در آنها نیست و اگر از آنها پیروی کنید و مطابق آنها عمل کنید حتماً به کمال و موفقیت دست می یابید. از نظر شما سرپیچی از این قوانین مساوی با شکست است.

سبک یادگیری

O- C-

تحصیل کردن و یادگرفتن مسائل جدید برای شما جذابیتی ندارد و معمولاً این کار انتخاب شما نیست؛ اما اگر در شرایطی قرار گیرید که بخواهید این کار را انجام دهید نیاز دارید تا فردی کنارتان باشد که به شما انگیزه دهد. همچنین در برنامه ریزی و عملی کردن برنامه های خود، ممکن است با مشکل مواجه شوید؛ بنابراین لازم است اصولی را پیرامون این موضوع فراگیرید. به نظر می رسد تمرکز کردن هنگام یادگیری برایتان کار دشواری است و معمولاً در انجام این کار با مشکل مواجه هستید.

سبک منش

A+ C-

به نظر می رسد شما فرد نوع دوستی هستید؛ برای افراد دیگر احترام بسیاری قائل بوده و سعی می کنید با آنها همدلی کنید.البته ممکن است آن قدر که در ذهن خود به افراد دیگر توجه دارید، در رفتار خود این دغدغه مندی را نشان ندهید؛ برای مثال احتمال دارد گرچه علاقه ی بسیاری به پدربزرگتان دارید و به خاطر اینکه تنها زندگی می کند، ناراحت باشید اما به دلایلی مثل مشغله ی زیاد کاری، آن گونه که باید در جهت رفع این دغدغه ی خود اقدامی انجام ندهید، مثلاً دیر به دیر به او سر بزنید. به طورکلی می توان گفت شما چندان به قاعده ها و وظایف انسانی و نوع دوستانه اشراف ندارید و دغدغه مندی تان نیست. اما وقتی در یک گروه قرار می گیرید و یا کسی در این مورد با شما صحبت می کند می پذیرید و ممکن است تحت تاثیر حرف های او اقدامات خیر خواهانه هم در خصوص قشر ضعیف جامعه انجام دهید. با این وجود خودتان پیشرو نیستید که مسئولیت های زیاد آن را برعهده بگیرید، صرفاً وقتی در موقعیتش قرار بگیرید همراهی کننده خوبی هستید.