تست کارت های ویسکانسین (WCST)
مدت زمان اجرای آزمون

نمره شما
128
میانگین جامعه
201/58
انحراف استاندارد
46/1

شما توانسته اید این تست را در مدت زمان 2 دقیقه و 8 ثانیه به اتمام برسانید که با توجه به میانگین عمومی، زمان نسبتاً کمی به حساب می آید و نشان می دهد که سرعت عملکردتان در این تست سریع تر از حد انتظار بوده است.

تعداد طبقات تکمیل شده

نمره شما
6
میانگین جامعه
5/6
انحراف استاندارد
0/77

بر اساس توالی الگوهای مد نظر در این تست، 6 طبقه با الگوی مشترک قابل دستیابی بود که شما توانستید هر 6 طبقه یا توالی مورد انتظار را تکمیل کنید.

تعداد کل کوشش ها

نمره شما
44
میانگین جامعه
54/91
انحراف استاندارد
4/07

حداکثر کوششی که برای تکمیل الگوهای این تست در نظر گرفته شده 60 کوشش می باشد، که شما از 44 تای آنها استفاده کرده اید. این تعداد سرعت و دقت بسیار خوب شما را تشخیص الگوهای مورد نظر این آزمون و تکمیل 6 توالی آن نشان می دهد.

تعداد خطاهای درجا ماندگی

نمره شما
0
میانگین جامعه
3/08
انحراف استاندارد
2/1

منظور از خطای درجاماندگی، پافشاری بر حدس های غلط اولیه می باشد. یعنی تعداد پاسخ های غلطی که طبق الگوی موفقیت آمیز قبلی ارائه شده، در حالی که بازخورد «نادرست» دیافت کرده اند. شما در این تست تعداد 0 خطای درجاماندگی داشته اید که نسبت به میانگین رقم بسیار خوبی است.

تعداد کل پاسخ های صحیح

نمره شما
38
میانگین جامعه
40
انحراف استاندارد
1/65

38 تعداد از پاسخ های شما به تشخیص درست الگوها منجر شده و بازخورد «درست» دریافت کرده اند که این تعداد، در محدوده میانگین مورد انتظار می باشد.

تعداد کل پاسخ های غلط

نمره شما
6
میانگین جامعه
14/91
انحراف استاندارد
4/52

شما در این تست 6 تعداد غلط داشته اید که این تعداد هم شامل خطاهای درجاماندگی و هم شامل دیگر خطاها می شود و به نسبت میانگین عمومی، رقم مطلوبی است.

تعداد کوشش ها برای تکمیل الگوی اول

نمره شما
8
میانگین جامعه
9/83
انحراف استاندارد
3/43

شما برای اینکه بتوانید الگوی اول تست را تکمیل کنید، 8 کوشش داشته اید که این تعداد در محدوده متوسط و متناسب با میانگین می باشد.

تعداد شکست در حفظ توالی

نمره شما
0
میانگین جامعه
0/16
انحراف استاندارد
0/38

در این تست هر الگو شامل 6 پاسخ صحیح می باشد؛ در نتیجه حفظ توالی یک الگو شامل 6 پاسخ صحیح در آن می شود و شکست در حفظ توالی به شرایطی گفته می شود که بعد از 5 پاسخ صحیح متوالی در یک الگو، پاسخ ششم نادرست انتخاب شود. همان طور که می بینید شما خوشبختانه دچار شکست در حفظ توالی نشده اید.

تعداد پاسخ های سطح مفهومی

نمره شما
0
میانگین جامعه
4/9
انحراف استاندارد
1/62

این متغیر، تعداد پاسخ های صحیح متوالی شما را در الگوی سوم می سنجد. با توجه به اینکه پاسخ های سطح مفهومی شما در محدوده میانگین عمومی است، می توان گفت که شما در سطح مفهومی تست هنوز به بینش مورد نظر نرسیده و الگوهای مورد نظر را کاملاً درک نکرده بودید؛ در نتیجه به نظر می رسد که بخش قابل توجهی از پاسخ های صحیح شما ناشی از شانس بوده است.
تفسیر آزمون

نتایج شما نشان می دهد که توانسته اید با میزان کمی از خطا، 6 توالی مورد انتظار را بر اساس الگوهای مشخص شده انجام دهید.

این تست کارکرد اجرایی مغز را مورد سنجش قرار می دهد، که بیش از هر چیز تحت تاثیر فعالیت لوب پیش پیشانی مغز است. اگرچه بر مبنای این تست نمی توان درباره آسیب های ساختاری این بخش از مغز نظر قطعی داد ولی نتایج شما نشان می دهد که کارکرد این بخش از مغزتان بالا است و به احتمال زیاد از نظر ساختاری نیز سالم است.

مغز شما به خوبی قابلیت این را دارد که موضوعات و پدیده ها را بر مبنای تفکر منطقی و اطلاعات واقعی ارزیابی کند و در نتیجه رفتار شما را به بهترین شکل در دستیابی به هدف مورد نظرتان جهت دهی نماید.

مغز شما از ظرفیت برنامه ریزی بسیار خوبی برخوردار است و می تواند داده های بیرونی و درونی لازم را دریافت کرده و رفتار و اعمال شما را با آنها سازگار و متعادل نماید. این امر تاثیر زیادی بر سازگاری و انعطاف پذیری شما دارد و کمک شایان توجهی به سلامت روان شما خواهد کرد.

همچنین مغز شما این توانایی را دارد که از بین تمام داده های دریافتی و محرک های وارد شده به آن، موارد لازم را انتخاب کرده، بر آنها متمرکز شود و محرک های غیر لازم را نادیده بگیرد. به همین دلیل شما قدرت لازم برای حفظ تمرکز و توجه خود را دارا هستید و این مقوله به ویژه در تصمیم گیری ها، تحصیل و فعالیت های ذهنی به عملکرد موفق شما کمک می کند.

شما نسبت به بازخوردهایی که از محیط می گیرید حساس هستید. به این معنا که مرتباً به شکل ذهنی، عملکرد خود را ارزیابی کرده و سعی می کنید خطاهای خود را اصلاح کنید. به همین خاطر است که معمولاً اشتباهات تکرار شونده کمتری از دیگران دارید. این مسئله همچنین به شما کمک می کند که تا حد ممکن با محیط پیرامون خود سازگار شوید، برنامه ریزی های واقع بینانه تری داشته باشید و زودتر به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کنید.

** توجه داشته باشید که این تست بیش از هر چیز توانایی ذهنی و شناختی شما را در موارد گفته شده می سنجد. بنابراین هریک از این مسائل ممکن است تحت تاثیر عوامل مختلف نظیر موقعیت ها، استرسورها، هیجانات، مشکلات جسمی و روانی و یا سبک شخصیتی، قرار گرفته و دستخوش تغییر شود. ولی آنچه که از نتایج تست پیدا است شما از ظرفیت ذهنی لازم برای دستیابی به این موارد برخوردارید. **