تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

تست تشخیص اوتیسم منتشر شد

مقاله تخصصی
تفاوت های جنسی واکنش خیانت زناشویی مدت مطالعه: 4 دقیقه
ای سنج 24 دی 1399 مدت مطالعه: 4 دقیقه

تفاوت های جنسی واکنش خیانت زناشویی

یکی از سوالاتی که در حوزه خیانت زناشویی مطرح می شود این است که ایا بین زنان و مردان به لحاظ واکنش به این مساله تفاوت وجود دارد؟ در این مقاله سعی می کنیم برخی از پژوهش های علمی مهم در این حوزه را با هم مرور کنیم:

بررسی کلی پژوهش های خیانت زناشویی

مقدار قابل توجهی از تحقیقات تفاوتهای جنسی را در خیانت های زناشویی جنسی، هیجانی و توأم (هم خیانت جنسی و هم خیانت هیجانی) شناسایی کرده اند و به نظر می رسد این موضوع در تحقیقات مربوط به خیانت زناشویی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است[1]. با اینکه پژوهش های بسیاری بر تفاوتهای جنسی در خیانت زناشویی صحه گذاشته اند اما توافق جمعی در خصوص دلایل این تفاوتها وجود ندارد.

مطالعات مبتنی بر مدل حسادت

مدل حسادت به عنوان بخش فطری ویژه (JSIM) مطرح می کند که مردان و زنان در پاسخ به خیانت زناشویی بسته به اینکه با کدام نوع از خیانت زناشویی مواجه شوند متفاوت هستند[2]. در مطالعه ی اولیه باس [3] در مورد تفاوتهای جنسی در حسادت، تفاوتهایی در پاسخ زنان و مردان به خیانت جنسی و هیجانی به دست آمد و آنها فعالیت الکتریکی پوست (EMD)، نبض، و فعالیت الکتریکی ماهیچه ای (EMG) را در حالیکه اعضای هر جنس به تصاویر مرتبط با خیانت هیجانی یا زناشویی نگاه می کردند را مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج حاصل از سوالات اجباری از فرضیه تکاملی حمایت می کرد که بر طبق آن مردان درماندگی بیشتری به خیانت جنسی و زنان درماندگی بیشتری به خیانت هیجانی نشان می دادند. نتایج حاصل از EMD نیز افزایش معناداری در مردان در هنگام تماشای تصاویر جنسی و در زنان در هنگام تماشای تصاویر هیجانی نشان داد. با بررسی ضربان نبض نیز پاسخ های مشابهی یافت شد. نتایج حاصل از EMG نیز شبیه به نتایج دیگر اما کمی ضعیف تر بود.

پیش از مطالعه ی اولیه باس در خصوص تفاوتهای جنسی در خیانت زناشویی جنسی و هیجانی، تحقیقات از فرضیه های مشابه حمایت می کرد. برای مثال در مطالعه ی فرانسیس [4] گزارش شد که در میان زنان وقت گذرانی یا صحبت با یک شخص سوم باعث فراخوانی بیشترین مقدار حسادت می شد در حالیکه در بین مردان درگیری جنسی با یک شخص سوم بیشترین حسادت را برمی انگیخت. گلاس و رایت [5] نتایج مشابهی را یافتند که در آن مردان با احتمال بیشتری در یک رابطه جنسی بدون وابستگی هیجانی درگیر می شدند در حالیکه زنان با احتمال بیشتری در روابط خارج از ازدواج جنسی و هیجانی در گیر می شدند. گلاس و رایت همچنین دریافتند که هم مردان متاهل و هم غیرمتاهل روابطی را تایید می کردند که به جای ماهیت هیجانی، ماهیت جنسی داشت. هر دوی این مطالعات از این فرضیه حمایت می کنند که مردان به جای خیانت هیجانی به احتمال بیشتری در خیانت جنسی درگیر می شوند. همچنین آنها دریافتند که زنان به احتمال بیشتری درگیر خیانت های هیجانی می شوند. با در نظر گرفتن این موضوع که ارتباط های هیجانی با صمیمیت بیشتری نیز همراه هستند بنابراین زنان با درگیر شدن در روابط خارج از ازدواج با احتمال بیشتری عاشق می شوند.


بیشتر بخوانید: خیانت زناشویی و آسیب های آن


مطالعات مبتنی بر مدل تکاملی خیانت

تحقیقات زیادی نیز دیدگاه مدل تکاملی در خصوص تفاوتهای جنسی در خیانت را بدون استفاده از روش سوال اجباری و با استفاده از پرسش های متعدد در خصوص خیانت های زناشویی هیجانی و جنسی، گسترش داده اند. برای مثال در مطالعه کرامر و همکاران [6]از شرکت کنندگان خواسته شد درجه بندی کنند که کدام یک از موارد زیر ناراحت کننده تر است: اینکه وزن شریک او 100 پوند اضافه شود و یا اینکه شغل خود را از دست بدهد؟ هماهنگ با دیدگاه تکاملی که بر این فرض است که مردان بیشتر به جذابیت اهمیت می دهند و زنان اهمیت بیشتری برای منابع قائل هستند، مردان اضافه شدن وزن شریک خود و زنان از دست دادن شغل شریک خود را درمانده کننده تر دانستند.

مطالعه ای در خصوص ازدواج در 29 فرهنگ مختلف ثابت کرد که مردان، زنان جوان تر را برای ازدواج انتخاب می کنند. به طور متوسط در همه ی فرهنگ ها دامادها در حدود 3 سال از عروس ها مسن تر بودند. علاوه بر این هر چقدر که سن مردان افزایش می یافت احتمال اینکه با زنان جوان تر ازدواج کنند بیشتر می شد. علاوه بر این عموما مردان در ازدواج اول سه سال، در ازدواج دوم پنج سال و در ازدواج سوم در حدود 8 سال از شریک خود مسن تر بودند.


بیشتر بخوانید: خیانت از منظر روابط بین فردی(اجتماعی)


در تحقیق دیگر که از تفاوتهای جنسی در خیانت های زناشویی جنسی و هیجانی حمایت می کند. فینگستین و پلتز  [7] واکنش والدین نسبت به خیانت شریک فرزند خود را بررسی کردند. آنها دریافتند که هر کدام از والدین (چه مرد و چه زن) هنگامی که دختر داشتند نسبت به خیانت شریک جنسی او وقتی که مرتکب خیانت هیجانی می شد درماندگی بیشتری از خود نشان می دادند. و اگر فرزند آنها پسر بود نسبت به خیانت جنسی شریک او درماندگی بیشتری نشان می دادند.

میکالسکی، شاکلفورد و سالمون [8] نتایج مشابهی را در یک مطالعه ی پیگیرانه مشاهده نمودند. مطالعه ی آنها تفاوتهای جنسی در واکنش به خیانت همسر خواهر یا برادر را دنبال می نمود. آنها دریافتند که شرکت کنندگان هنگامی که خواهر داشتند به خیانت هیجانی شریک او و هنگامی که برادر داشتند به خیانت جنسی همسر او  واکنش شدیدتری نشان می دادند.

نتایج حاصل از این سه مطالعه از این فرضیه تکاملی که مردان در مقابل خیانت جنسی درماندگی بیشتری نشان می دهند و زنان در مقابل خیانت هیجانی درمانده تر می شوند حمایت می کند.

سرانجام اینکه آتکینز و همکاران [9] تفاوتهایی را بین سن و جنس در خیانت زناشویی یافتند که با تحقیقاتی که قبلا بیان شد متفاوت است. آنها به این نتیجه رسیدند که زنان بین 40تا 45 سال و مردان بین 55 تا 65 سال در برخی از دوره های زندگی خود درگیری در خیانت زناشویی را گزارش کردند. اگرچه آنها بیان کردند که مردان و زنان جوان تر از 45 سال تفاوت معنی داری در فراوانی گزارش خیانت زناشویی نداشتند. توجه داشته باشید که راهی برای جدا کردن اثرات همراه با رشد وجود ندارد بنابراین این یافته ها ممکن است به تنهایی نشان دهنده ی اثرات سنی نباشند. به خاطر مقدار قابل توجه تحقیقات انجام شده بر روی تفاوتهای جنسی و خیانت زناشویی، سوالات بسیاری از ابزار اندازه گیری از این بخش نشات می گیرند.

جمع بندی ای سنج

همانطور که ملاحظه گردید بر اساس پژوهش ها بین زنان و مردان به لحاظ واکنشی که به خیانت زناشویی می دهند تفاوت هایی وجود دارد. علی رغم اینکه این تفاوت ها در مطالعات دیده شده اما هنوز به درستی دلایل آن بررسی و مشخص نگردیده است. پژوهش در حوزه سبب شناسی تفاوت زنان و مردان به لحاظ واکنش به خیانت زناشویی می تواند برای مداخله به هنگام استرس ناشی از خیانت سودمند باشد.

نظر شما در رابطه با تفاوت زنان و مردان در واکنش به خیانت زناشویی چیست؟ نظرات خود در این حوزه را با ما به اشتراک بگذارید.

 

[1] Zandbergen, D.,  Brown, S. (2015). Culture and gender differences in romantic jealousy. Personality and Individual Differences,  72,  122-127

[2] Kimeldorf, M. (2008). Reactions to Infidelity: Individual, Gender, and Situational Predictors of Relationship Outcome and Forgiveness. University of MiamiFollow

[3] Buss, D. M., Larsen, R. J., Westen, D., & Semmelroth, J. (1992). Sex differences in jealousy: Evolution, physiology, and psychology. Psychological Science, 3, 251-255.

[4] Francis, J. L. (1977). Towards the management of heterosexual jealousy. Journal of Marriage and Family Counseling, 3, 61-69.

[5] Glass, S. P., & Wright, T. L. (1985). Sex differences in type of extramarital involvement and marital dissatisfaction. Sex Roles, 12(9-10), 1101-1120.

[6] Cramer, R. E., Manning-Ryan, B., Johnson, L. M., & Barbo, E. (2000). Sex differences in subjective distress to violations of trust: Extending an evolutionary perspective. Basic and Applied Social Psychology, 22, 101-109.

[7] Fenigstein, A., & Peltz, R. (2002). Distress over the infidelity of a child’s spouse: A crucial test of evolutionary and socialization hypotheses. Personal Relationships, 9, 301-312.

[8] Michalski, R. L., Shackelford, T. K., & Salmon, C. A. (2007). Upset in response to a sibling’s partner’s infidelities. Human Nature, 18(1), 74-84.

[9] Atkins DC, Jacobson NS, Baucom DH. (2001). Understanding infidelity: Correlates in a nationalrandom sample. Journal of family psychology, 15:735-749

جهت نمایش بیشتر اصطلاحات کلیک نمایید
لطفا امتیاز خود را برای این محتوا ثبت کنید