ورود و ثبت نام
داشبورد
پروفایل من
آزمون های من
گردش حساب
امتیاز من
خروج
ورود در سایت
ثبت نام در سایت

پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی – شغلی هالند


اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﻟﻨﺪ در ﺳﺎل 1958  ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه است و در ﻃﻮل 50 ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.این ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ رﻏﺒﺖ ﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  و ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ، ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺧﻮد ﺳﻨﺠﯽ ﻫﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎرﻏﺒﺖ ﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﺨﺺ کند.


اشتراک گذاری

هزینه آزمون : 15,000 تومان
زمان آزمون : بدون زمان
زمان تقریبی : 0 ساعت 15 دقیقه
تعداد سوالات : 16 سوال
دسته بندی : آزمون های شغلی
برچسب ها : آزمون شغلی
رده سنی : بزرگسالان , نوجوانان
بازه سنی : 18 تا 99 سال
تعداد دفعات انجام شده : 0
تعداد نظرات :
0